Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
13874 dokumentum

A lelkiismeret / Varga Béla

Erkölcs, etika
lelkiismeret, bűntudat, erkölcsi érték, személyiség-lélektan, teológia, erkölcsfilozófia

"Mert hogy lehet, hogy bennünk van olyan erő, melynek szava itél cselekedeteink helyessége vagy rosszaság felett? Hiszen ha ez az erő a mi erőnk, akkor mi rendelkezünk felette. Ámde mégis ugy érezzük, hogy ő felettünk álló hatalom, mely jutalmaz és büntet s ez soha ki nem kerülhető."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14277   2015-07-01

A munkahelyi jól-lét és professzionalizáció kérdései esetkönyv / szerkesztő Folmeg Márta, Hervainé Szabó Gyöngyvér

Szervezetszociológia, Vállalatok, Munkaügy, Menedzsment
munkahelyi közérzet, munkahelyi légkör, foglalkozási stressz, vállalkozás, foglalkoztatás, vezetéslélektan, kérdőíves felmérés, Magyarország, 21. sz.

"A vállalkozás érdekében végzett operatív munka lelkesítő a vállalkozás kezdeti szakaszában, és minden egyéb adminisztrációs és kommunikációs feladat extra teherként értelmezett a vállalkozók számára. A kutatási interjúk szakmai kockázatánál így vizsgáltuk azt is, hogy a vállalkozók hogyan gondolkodnak a külső és belső kapcsolattartásról."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14276   2015-07-01

A román népköltészet / Suciu Traján

Folklorisztika, Más országok néprajza
folklór, románok, népköltészet, Románia

"A vallási kolinda a pogány mythologia eszméinek folytatódása, a keresztény hit szellemének megfelelően részben átidomítva és átalakítva. Némelyek a pogány hithez nagyon közel állanak; ezeket a románság legrégibb történeti korszakáig, a pogánykorig, lehet visszavinni; másokban a pogány hit magvait keresztény köntösben lehet látni..."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14275   2015-07-01

Szabadság-harcztéri emlékeim / Tóth Márton

Magyar történelem 1791-1867, Klasszikus magyar irodalom
1848/49-es forradalom és szabadságharc, magyar történelem, memoár, Petőfi Sándor (1823-1849), Magyarország, 1848-1849, 19. sz.

"Petőfit: a »Talpra magyar!« teremtőjét, mint századost Szelindeken Bem társaságában, illetőleg kiséretében láttam először. A Mátyás­huszárok Makray nevü vitéz főhadnagyával beszélgetett s jobb könyökével az én ágyumhoz támaszkodott."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14274   2015-07-01

Semmelweis, az anyák megmentője / Vajda Károly

Nőgyógyászat, Tudománytörténet
szülészet, gyermekágyi láz, fertőző betegség, betegségmegelőzés, kóroktan, járványtan, orvostudomány, Semmelweis Ignác (1818-1865)

"Ma, midőn még a műveltség alacsonyabb fokán álló emberek is tisztában vannak a gyermekágyi láz okával, kissé nehéz beleképzelni magunkat Semmelweis korába, midőn a leghíresebb szülész professzorok is hihetetlenül naiv magyarázatokkal igyekeztek e borzalmas betegség lényegébe behatolni."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14290   2015-07-01

Semmelweis összegyüjtött munkái / Semmelweis Ignác ; szerkesztő, fordító Győry Tibor

Nőgyógyászat, Tudománytörténet
szülészet, gyermekágyi láz, fertőző betegség, betegségmegelőzés, kóroktan, járványtan, orvostudomány, Semmelweis Ignác (1818-1865)

"Tapasztalataim által, melyeket a bécsi szülkórodában tennem sikerült, azon meggyőződéshez jutottam, miként a gyermekágyi láznak semmi járványos oka nincsen, hanem hogy eddig ösmeretlen helyi (endemisch) ok volt az, melynek a számtalan beteg áldozatául esett."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14289   2015-07-01

A dákok : Ethnographiai tanulmány / Borovszky Samu

Európai országok történelme, Más országok néprajza
dákok, ókori népek történelme, etnográfia, néprajz, Dacia, Erdély

"A dák nép, mint minden kezdetleges nép, legfőképen pásztorkodással töltötte életét... A földmívelés e vadászatban és harczban edzett népnél nem vert soha erős gyökeret s még a mondában is Charnabon géta király nagy ellenségekép szerepel Triptolemusnak, ki Ceres szolgálatában tanítgatott minden népeket a földmívelésre."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14272   2015-06-30

A fiatalok : Ferenczy Károly, Grünwald Béla, Katona Nándor, Magyar-Mannheimer Gusztáv, Rippl-Rónai József / Malonyay Dezső

Festészet, grafika, Művészettörténet
festőművész, Ferenczy Károly (1862-1917), Grünwald Béla (1839-1891), Katona Nándor (1864-1932), Magyar-Mannheimer Gusztáv (1859-1937), Rippl-Rónai József (1861-1927), Magyarország, 19-20. sz.

"Azon állítással szemben, hogy a régi mesterek tanulmányozása, esetleg másolása az egyéniség rovására történhetik, figyelmeztetnünk kell a fiatal művészt arra, hogy mindig a legrokonabb s éppen az egykorú az, ami az egyéniséget leginkább veszélyezteti. Nem a régi mesterek, inkább a divatos, a magasztalt és ünnepelt kortársak!"

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14271   2015-06-30

Kiút vagy tévút? : Reformpedagógiai újítások a német internátusi nevelésben / Mikonya György

Nevelés- és iskolatörténet, Nevelési módszerek, Tudománytörténet
neveléstörténet, reform, nevelési rendszer, internátusi nevelés, Németország, 20. sz.

"A XIX. század végén - egészen pontosan 1898-ban - Hermann Lietz német pedagógus, mindössze hat növendékkel közösen, sajátos, újszerű intézményt hozott létre. Napjainkra ebből olyan pedagógiai rendszer fejlődött ki, amelyben összesen 18 intézményben, mintegy 4000 tanulóval foglalkoznak."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14270   2015-06-30

A fiatalkorúak büntetőjoga Észak-Amerikában / Finkey Ferenc

Bűnmegelőzés, Büntetésvégrehajtás, Gyermekek, ifjúság, Deviancia, bűnözés, Nevelési módszerek
fiatalkorúak javító-nevelő intézete, fiatalkorúak büntetőjoga, büntetés-végrehajtás, gyermekvédelem, állami gondozás, elítéltgondozás, erkölcsi nevelés, Észak-Amerika, 19-20. sz.

"Mily szoros összefüggés van a társadalom uralkodó eszméi és törekvései s a büntetőjog között s mennyire áll a szociológiai tétel, hogy hasonló kultúra hasonló jogot teremt, kézzelfoghatóan igazolja a büntetőjog jelen állapota az északamerikai Unió államaiban s ennek összehasonlítása az európai büntetőjoggal."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14269   2015-06-30

Teremtésből élő / Túri Klára, H.

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Mintha minden ma végződne...
- ma a vég és ma a kezdet,
de tudom: jó véget érhet
mindenkor, ki hisz Tebenned."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14268   2015-06-30

Betűk, mindhalálig : Emlékek és vallomások / Pintér István

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"A gimit Ruppel Adrien ajánlotta nekem, aki ott végzett. Ha egy szép lány szépeket mond, nehéz ellenállni. Általános iskolai tanító nénim, dr. Mocsári Józsefné fia már ott tanult, ő azt állította, hogy jók a csajok... Apám megemlítette, hogy ismeri az igazgatóhelyettest, Őry Ferencet."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14267   2015-06-30

Globalizáció és társadalom : Szöveggyűjtemény / Fülep Dániel, Kertész-Bakos Ferenc, Matus János

Társadalomtörténet, Szociológia általában, Vallásszociológia, Művelődésszociológia, Közgazdaságtan általában, Makroökonómia
globalizáció, társadalmi változás, világrendszer, etika, szociáletika, társadalmi rétegződés, multikulturalizmus, tolerancia, vallásszabadság, vallásszociológia

"A globalizáció lényegéről, eredetéről és hatásairól számos nézet került a szakmai és a szélesebb nyilvánosság elé az elmúlt években és évtizedekben. A vélemények a globalizáció már ma is érzékelhető, de még inkább a jövőben várható hatásainak megítélésével kapcsolatban ütköztek a legélesebben."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14266   2015-06-29                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom