Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
15341 dokumentum

Woroniecki-Korybut Miecislav herceg / Palóczi Edgár

Magyar történelem 1791-1867, Politikatörténet
katonatiszt, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, történelmi kapcsolat, lengyelek, Woroniecki-Korybut, Mieczysław (1825-1849), Magyarország, Lengyelország, 19. sz.

"Az elsők egyike, aki a délvidéki harcok hírére Pestre sietett, Woroniecki Korybut Miecislav Vencel herceg volt, aki 1825. március hó 7.-én a galíciai Skurowán született, ama Gorlice közelében, ahol a világháborúban a magyar vitézség lengyel földön aratott hervadhatatlan babért."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15737   2016-07-01

A Paedagogium könyvtárainak ismertetése / szerkesztő Gyertyánffy István

Könyvtártörténet, Katalógusok, Tudománytörténet
könyvtár, könyvtári katalógus, pedagógusképzés, könyvtártörténet, Magyarország, 19. sz.

"Egy másik, bár a Bartalusénál kisebb rendű, de főleg a XVIII. századbeli paedagogiai és tankönyvirodalom egyes ritkább kiadványait is magában foglaló könyvtár érdemes adományozója dr. Kiss Áron állami tanítóképezdei igazgató. E könyvtár 350 művet foglal magában, 589 kötettel. Értéke kb. 32898 korona."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15736   2016-07-01

A Hóra-világ Erdélyben / Szilágyi Ferenc

Magyar történelem 1527-1790, Hadtörténet
felkelés, parasztság, románok, magyar történelem, Horia, Nicolae (1730-1785), Cloşca, Ioan (?-1785), Erdély, 1784-1785, 18. sz.

"Gr. Teleki a pórzendülés eredetét fejtegetvén, annak ugyan »egyik főokát a nemességnek a parasztság ellen elkövetett jogtalan eljárásában« találja, másfelől azonban mégis az oláh nép e fölkelésében kül, s jelesen orosz befolyást is keres. Van-e ez állitásnak valami alapja s a történelem azt mennyiben igazolja?"

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15735   2016-07-01

Új urak régi hegyek között : Rajzok és elbeszélések a megszállott Felvidék életéből / Maróthy Jenő

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Két revolverlövés füstje csapott a levegőbe. Utánuk ívben repült a pisztoly a patak felé. Rabóczky Tihamér, elhajítva magától keztyűt, botot és kalapot, keresztülfurakodott a ködmönök bozótján s háta közepéig berepesztett kabáttal - vesd el magad! - nekiiramodott a fehérkúti dülöútnak."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15734   2016-07-01

Az Erdélyi Múzeumi Könyvtár többszörös példányainak jegyzéke

Katalógusok, Egyéb listák, Könyvtártörténet
könyvtári katalógus, fölöspéldány-katalógus, könyvtár, múzeum, Erdélyi Nemzeti Múzeum (Kolozsvár). Könyvtár, Erdély, Kolozsvár, 1877, 19. sz.

"542. Erdély ország (Nemes) perfolyta leveleinek formái. Kolozsvár. 1818. 8r.
543. Erdély országának három könyvekre osztatott törvényes könyve, (Approbata, Compilata Constitutíók és Novellaris Articulusok). Eolozsvár. 1779. 8r. (2 péld)
544. Erdélyi fejedelemségbeli törvényes dolgok, nem különben a nemes székely nemzetnek nevezetesebb különös törvényei. Kolozsvár. 1818. 8r"

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15722   2016-07-01

Tungsram-(arc)képek / szerkesztő Billing Péter, Szabó Gábor, P., Surguta László, Vígh Károly, Wohl Péter

Ipartörténet
mérnök, vezető alkalmazott, vállalat, testülettörténet, elektronika, izzólámpa, portré, Tungsram Rt. (Budapest), Budapest, 20. sz.

"Azután sztorizik: elmeséli a Ribbon-licenc kalandos megvásárlását, a fénycsőgyártó sor teljesítményének beállíttatását Szaranszkban, beszél a gyöngyösi gyártelepítést ért támadásokról a Gagarin Hőerőmű közelsége miatt. Vagy amikor fonyódi nyaralásból rendelte fel Apró Antal, hogy a mezőgazdaság nem tud éjjel szántani traktorlámpák hiánya miatt."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15733   2016-06-30

Sedecziás, keserves játék / Kunics Ferenc

Klasszikus világirodalom
olasz irodalom, dráma, iskoladráma, jezsuiták, 18. sz.

"Elég már édes Fiaim, elég! ime' a' melly helyeken forgunk, rakvák fegyverrel, rakvák veszedelemmel. Láttyátok-e' ellenünkben ama jeles világokkal ragyogó dombot? azon vere sátort a' gőgös Nábuk. Láttyátok-e' ezt a' kietlen térséget? egészen el-lepé Assyriának táméntalan népe."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15732   2016-06-30

Magnéta : Regény / Jókai Mór

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Én is azok közé a százezrek közé tartozom, a kik lefizették a három frankot azért, hogy Magnétát a légben repülni lássák a hold felé, dusgazdag hajával előre, fölfelé emelkedve s aztán megint fejjel lefelé alászállni a földre s a kik aztán még egyszer lefizették a három frankot ... egy momentfölvételü fényképeért."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15731   2016-06-30

A nádasdi gróf Nádasdy család nádasd-ladányi elsőszülöttségi könyvtárának története és ismertetése / Horváth József

Könyvtártörténet, Könyv- és írástörténet, Művelődéstörténet
magánkönyvtár, könyvtártörténet, könyvkultúra, Nádasdy család, Magyarország, Nádasdladány, 16-19. sz.

"A jelenlegi könyvtárnak megalapítója tehát gróf Nádasdy Lipót Flórián 1704-1785., a ki részint saját szerzeménye, részint nagybátyja gróf Nádasdy László pálos-szerzetes, később Csanádi püspök hagyatékából ... a könyveket gyűjteni kezdte, s így a jelenlegi gróf Nádasdy-család könyvtárának legelső alapját megvetette."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15730   2016-06-30

Az akt : Művészekről és művészetről az akt kapcsán / Malonyay Dezső

Festészet, grafika, Művészettörténet
akt, festészet, festőművész, művészettörténet, Magyarország, 19-20. sz.

"Hajdan az emberiség főmotívumai: az anyagi értelemben vett harc, s a harchoz szükséges matéria, az emberanyag szaporítása. E főmotívumok későbbi változásaihoz és módosulásaihoz idomul az emberi test s ennek kapcsán az emberi testet ábrázoló művészkedés is."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15729   2016-06-30

Nippon-ország naposkertje : Japán népmesék / Kúnos Ignác

Más országok népköltészete
népmese, Japán

"Tenger mellett egy kis házban, élt egy halász egymagában. Nippon napján sütkérezett, halászgatott, evezgetett. Délidő volt, delelt a nap, Napistenke tűzött aznap. Tenger mellett egy fenyőcske, halásznak hűs pihenőcske. Fenyő ága hajladozik, csodás illat illatozik, terjeng lehe, bűvölete, illó rózsák lehellete."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15728   2016-06-30

Apaság : Regény / André Theuriet ; fordító Szomory Emil

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"- Végre is - gondolta magában - mit lehet tudni? A származás misztériumaiba hatolva, remélhet-e bizonyosságot az ember? A házasságkötésnek mintegy végzete, hogy a gyermek igaz eredete fölött örök homály marad... Azoknál a hármas tüzhelyeknél, vajjon a szeretőnek vagy férjnek van-e igaz joga az apaságra?"

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15727   2016-06-29

Kutatás-fejlesztési kaleidoszkóp pedagógusok számára : Fejezetek az OFI TÁMOP 3.1.1./2. projektjéből

Oktatáspolitika, oktatásügy, Nevelési módszerek, Pedagógia általában
oktatásügy, iskolai nevelés, pedagógiai munka, oktatási rendszer, oktatáspolitika, Magyarország, 21. sz.

"A tanulás tágabb értelmezése, a szocializáció során sok mindent sajátunk el. Ismereteket szerzünk a világról. Megtanuljuk azokat a normákat, amelyek eligazítanak bennünket arra vonatkozóan, hogy mit tehetünk és mit nem tehetünk egy adott környezetben, s a különféle tevékenységek révén fejlődnek a képességeink."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15726   2016-06-29                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2016.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom