Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
14164 dokumentum

Ifjúságszociológiai szöveggyűjtemény / szerkesztő Murányi István

Gyermekek, ifjúság, Életmódkutatás
ifjúságszociológia, kamaszkor, szocializáció, előítélet, fogyatékosság, fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézete

"A legutóbbi tizenöt év hazai ifjúságkutatásának legalapvetőbb felismerése, hogy a kilencvenes évek elejétől ifjúsági korszakváltás zajlott le. E korszakváltásnak a mozgatórugói a ... társadalmi és civilizációs változások, valamint a világ információs és kulturális globalizációjának következményei voltak."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14536   2015-10-06

Logopédia sötétben : Súlyosan látássérült (vak és aliglátó) gyermekekkel végzett logopédiai munka elméleti háttere és gyakorlat-orientált bemutatása / Pál-Damjanovics Zsuzsanna, Szücsné Göblyös Erika

Gyógypedagógia, Pedagógiai módszerek, Fogyatékosok, Beszéd
logopédia, gyógypedagógia, beszédfejlesztés, speciális nevelés, vak, csökkent látású, látássérült, fejlődési rendellenesség

"A logopédus leginkább a beszédtechnika elemeivel dolgozva végzi a terápiát, a lazító-, légző- és ritmusgyakorlatok mentén haladva... A vak gyermekek különösen figyelnek a zajokra, hangra, ritmusra. Így a légzés ritmusa, a beszéd ritmusa, a hangszerek ritmusa a legtöbb látássérült gyermek számára járható út a terápiához."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14535   2015-10-06

Zug : Regény / Ivan Sergeevič Turgenev ; fordító Ambrozovics Dezső

Klasszikus világirodalom
orosz irodalom, 19. sz.

"A két kis ház közül az egyikben maga Nikolajevics Mihály lakott, a másikban pedig az anyja, egy beteges, hetvenesztendős öregasszony élt. Feljutva a töltésre, Szergejics Vladimir nem tudta, melyik ház felé forduljon. Körülnézett - előtte egy kis parasztfiu horgászott, valami korhadt fatörzsön állva. Szergejics Vladimir hozzá fordult."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14522   2015-10-06

Lábán úr könnyei és egyéb történetek / Ábrányi Emil

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Lábán úrnak volt egy gyönyörü-szép, hatéves leánykája, és ez a gyönyörü kis leány valami ragályos betegségben hirtelen meghalt. A temetés után félesztendővel találkoztam Lábánnal. És szegény Lábán olyan szomorú volt, hogy a könnyek, a nagy, kövér, nehéz könnyek minduntalan kicsordultak a szemeiből."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14512   2015-10-06

Ciklikusság és centralizáció : A központosított tanügyigazgatás és a felnőttoktatás esete / Sáska Géza

Oktatáspolitika, oktatásügy, Szakképzés, Középfokú oktatás, Nevelés- és iskolatörténet
oktatásügy, oktatási rendszer, szakképzés, oktatási reform, felnőttoktatás, centralizáció, ciklikus folyamat, Magyarország, 20. sz.

"Adataink szerint az iskolarendszerű felnőttoktatás egyes időszakokban robbanásszerűen fejlődik, majd máskor összeomlik, s ez a két jelenség többször megismétlődik. Szinte szabályos ciklusok rajzolódnak ki. A létszámok ilyeténképpeni alakulása semmiképp sem lehet a véletlen műve."

URL: http://mek.oszk.hu/14600/14605   2015-10-06

Az ismeretlen korona : Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás / Kees Teszelszky ; szerkesztő Czibere Mária; fordító Trostovszky Gabriella

Magyar történelem általában, Tudománytörténet, Államjog
magyar történelem, állami jelkép, koronázási jelvény, magyarságtudat, eszmetörténet, nemzettudat, szentkoronatan, Magyarország

"A magyar korona nem csupán egy koronázás alkalmával használt ékszer volt, hanem egyszersmind olyan szimbólum, amelyhez különböző politikai és vallási eszmék kapcsolódtak. A koronát évszázadokon át övező tisztelet tartalma és formája az idők folyamán átalakult."

URL: http://mek.oszk.hu/14600/14600   2015-10-05

A grófné ura : Regény / Tolnai Lajos

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Hogy egy javakorbeli derék, csinos özvegy magyar grófné, a legjobb magyar grófi családok tagja, egy gazdag urnő mikép választhatott férjül egy szegény nevelőt, egy szerény állásu hivatalszolga fiát, ... hát azon már ebben a derék magyar városban mindenki lelke mélyéből csodálkozott."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14501   2015-10-05

Elbeszélések / Sebők Zsigmond

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Ime, most kinyilik az ajtó és valaki gyöngéden megczirógatja a fedetlenül maradt nyakrészletet. A szunyadó kisasszony, a ki épen azt álmodja, hogy a perzsa királyfi valami tánczvigalomban a második négyesre foglalkozik vele, összerázkódik és fölveti álommámorosan a szemeit. Előtte áll nénje, a szelid Ilonka..."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14500   2015-10-05

Két leány regénye : A Fráterek és a Grabowszkiak / Abonyi Árpád

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Gyönyörü komédia! Az éjjel, a csendesség, a holdvilág, a tenger, a pöfékelő kémény, - s a hajópárkány törpe korlátja mellett egy nyulánk, fiatal leány, aki sír és kétségbe van esve. Ha azt mondom neki, hogy tántorogjon vissza a Nro 13-ba, New-Yorkból majd értesíteni fogjuk Grabowszki mamát, hogy nincs semmi baj..."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14494   2015-10-05

Olasz-magyar örökség = Patrimonio italo-ungherese / Petényi Katalin, Kabay Barna ; szerkesztő Petényi Katalin; fordító Ralph Berkin, Mariarosaria Sciglitano, Massimo Congiu

Filmművészet, Művészettörténet, Művelődéstörténet
dokumentumfilm, filmrendező, filmográfia, Petényi Katalin (1941-), Kabay Barna (1948-), Gyöngyössy Bence (1963-), művészettörténet, kulturális kapcsolat, kapcsolattörténet, Olaszország, Magyarország

"Petényi Katalin és Kabay Barna az olasz-magyar kulturális kapcsolatok néhány alappillérének bemutatására vállalkoztak tízrészes filmsorozatukban. A tizenegyedik részt, Ybl Miklós munkásságát bemutató dokumentumfilmet Gyöngyössy Bence készítette. Az okot és a lehetőséget a filmek elkészítésére a milánói világkiállítás biztosította..."

URL: http://mek.oszk.hu/14600/14603   2015-10-05

Pedagógusjelöltek oktatásszociológiai vizsgálata

Felsőfokú oktatás, Gyermekek, ifjúság, Életmódkutatás
felsőoktatás, pedagógusképzés, egyetemi hallgató, oktatásszociológia, oktatáskutatás, szociológiai vizsgálat, longitudinális vizsgálat, Magyarország, 21. sz.

"Az ifjúságkutatások eredményei alapján tudjuk, hogy ma már nem általános a hagyományos, lineáris, törésmentes tanulmányi karrierút, mint egy negyedszázaddal ezelőtt. Egyre kevesebben járják végig megszakítás és párhuzamos tevékenység nélkül az oktatási rendszer lépcsőfokait."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14534   2015-10-02

Attilám felnőtt élete és alkotásai / Finta Kata ; illusztrátor Buday Attila

Kortárs magyar irodalom, Festészet, grafika, Fogyatékosok, Gyógypedagógia
magyar irodalom, grafika, Down-kór, fejlődési rendellenesség, 21. sz.

"Ahogy készül most Attila felnőtt életéből ez a mappa a képeivel és leélt eseményeivel, forgatom az iratokat, olvasom a megőrzött történeteket. Azért kértem el Attilát az Intézettől, hogy velem legyen, azért tartózkodott itthon sokáig, hogy bajaiból kikezeljék, amit lehet, megtettem érte..."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14533   2015-10-02

Baba nénike : Regény / Gyp ; fordító Gerő Attila

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"Bárha az évek testileg Joujout teljesen megváltoztatták, erkölcsi felfogásában szüz tiszta maradt. A fiatal leány olyan szüz tiszta maradt, mint a milyen azelőtt volt. Huszonnyolcz éves korában is olyan ártatlan vala a kis baba nénike, mint a milyen ártatlan volt a tizennyolcz éves kis Joujou."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14484   2015-10-02                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom