Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16286 dokumentum

OSZK KÉRDŐÍV
Felhasználói elégedettség- és igényfelmérés 2017

Kedves Felhasználónk!

Szeretnénk megismerni, hogy az Országos Széchényi Könyvtár online szolgáltatásai mennyiben felelnek meg az Ön számára, hogy azokat a jövőben, lehetőségeinkhez mérten, az Önök igényeinek megfelelően alakíthassuk. Kérjük, kattintson ide és töltse ki kérdőívünket!

A válaszadás önkéntes és név nélküli, közreműködését előre is köszönjük.

Szabad órák alatt : Elbeszélések és tudományos apróságok / Kemenes Antal

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, természettudomány, csillagászat, történelem, 20. sz.

"Az emlékezés kapcsán, a képzelet szárnyain visszaszálltam a fegyverzajos multba s egy pillanat alatt feltámadt lelkemben a mult, édes és keserü emlékeivel egyaránt. Ott állottam gondolatban Kossuth apánk zászlója alatt. Megelevenült lelkemben Világos gyászos emlékeivel. Átéltem az orosz hordák betörése miatt a magyar szabadság bukását."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16675   2017-03-22

Жизнь и смерть Сергея Есенина : драма в десяти действиях / Vincze Dezső ; fordító Ûrij Pavlovič Gusev

Kortárs magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, 21. sz.

"ЕСЕНИН. Что там зря говорить, не могу я остановиться ни на одной женщине. Во всяком случае, до сих пор мне это не удавалось... (Цитирует одно из своих стихотворений) »Много женщин меня любило, да и сам я любил не одну...«
КЛЮЕВ (продолжает цитату). »Не от этого ль темная сила приучила меня к вину«."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16674   2017-03-22

Gondolat és írás / Babits Mihály

Kritika, Irodalomelmélet, Stilisztika, irodalomesztétika, Esztétika, művészetfilozófia
irodalomkritika, irodalomtudomány, irodalomtörténet, irodalomelmélet, filozófia, publicisztika, 20. sz.

"Tudományt és művészetet nem lehet egyszerre definiálni, mert nagy dolgok: nincs definíció, mely őket kimerítené. Ime azonban egyik oldaluk: ők a világról való Tudatunk legkincsesebb gyűjtőkamarái, a művészet az érzetek és érzések, a tudomány a belőlük leülepedett fogalmak drága gyűjteménye."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16673   2017-03-22

Magyar regék, mondák és népmesék / Kazinczy Ferenc ; közreadó Kazinczy Gábor

Klasszikus magyar irodalom, Magyar népköltészet
monda, mese, népmese, Mailáth János (1786-1855), 19. sz.

"Salamon király megszálla Szekszárdon, s vele együtt Markárd, Carinthia fejedelme. Úgy beszélék, hogy ott a böjtnek szentelt napokat szándékoznak tölteni; de a ki kísérőinek számát s hadaik sokaságát látta, könnyen elértheté, hogy az ájtatosság csak ürügy, és hogy az Uralkodó vérontást forgat elméjében."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16671   2017-03-22

Ein ungarischer Nabob : Roman / Jókai Mór ; fordító Dux Adolf

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, 19. sz.

"Das könnte ich brauchen, daß mir der Teufel noch einen Gast bringe, brummt Peter Bus; er schaut gar nicht hin, sondern geht in's Haus, um seine durchnäßte Bunda am Heerd auszubreiten, und da brummt er weiter: Ich weiß nicht einmal, wo wir Brod für Geld bekommen, wenn unseres alle wird; und für Andere werde ich nicht darben."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16670   2017-03-22

Magyaros és tájjellegű házi sör-italok készítése / Remete Farkas László

Gasztronómia általában, Élelmiszerek, táplálkozás, Életmód, szokások
sör, szeszes ital, erjesztés, élelmiszer-technológia, magyar néprajz, nemzetiségi néprajz, Magyarország, Kárpát-medence, Közép-Európa

"A sörkészítés hagyománya jelentős múlttal, bevált tapasztalattal és kiforrott módszerekkel rendelkezik. Nem véletlen, hogy a házi és társulati sörkészítés folyamata közel fél évszázada szinte alig változott. Talán csak az róható fel némi hiányosságként, hogy a receptek és módszerek túlzó egységesülésével sok régi sör receptje tűnt el..."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16669   2017-03-21

Egy község útja a boldogulás felé / Maár József

Közigazgatás, önkormányzatok
jegyző, elöljáróság, falu, közigazgatás, Magyarország, 19. sz.

"Nézzük a dolgot elfogulatlanul. A jegyzői pálya reformálást igényel; láthatjuk, hogy ez a pálya az, mely mentsvárul szolgál olyanoknak is, kik egyébb pályákon nem boldogulhattak, ezért hiányzik aztán nálunk a szigoru egység, mert oly változatos elemekből vagyunk összeszőve. Itt egy kicsapott kispap, ott egy praxis nélküli doktor..."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16666   2017-03-21

Ha jöttök, lesztek... : Novellák emléktöredékek jegyzetek / Kőműves Ida ; szerkesztő Kőműves Ida

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Aztán azt is tartsd ám szem előtt, hol a harag tanyát üt, nincs helye az észnek. Okos jány vagy te, tudom én aztat, no meg bátor is, és a bölcs ember nem téved el, a bátor nem fordul vissza. No, hát ehhez tartsd magad. Tudod jányom, ahhoz, hogy tisztán lássunk, először el kell sírni a könnyeinket..."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16665   2017-03-21

Iskolatörténeti adattár / szerkesztő Thury Etele

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet, Levéltári kutatás, Szakbibliográfiák
egyházi iskola, református egyház, iskolatörténet, neveléstörténet, tanulmányút, történelmi forrás, okmánytár, Magyarország, 1522-1905, 16-19. sz.

"1565. jan. 29. A kolozsvári országgyűlésnek a székelyekre vonatkozó végzései között említtetik, hogy a székely-vásárhelyi iskola évi segélye kiadatott és jövőre is ki fog a fejedelem által adatni. - Székely Oklevéltár 11. 181. 1. és Erdélyország tört. tára I. 50-58. l. - Dr. Dékáni K."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16664   2017-03-21

Napló, 1945-46 : Kapcsolódó dokumentumokkal / Nagy Töhötöm ; szerkesztő Keresztes András

Egyházak, egyházpolitika, Egyháztörténet, Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Politikatörténet
vallási mozgalom, keresztény egyesület és szervezet, egyháztörténet, egyházügy, állam és egyház viszonya, megszállás, oroszok, jezsuiták, kereszténydemokrácia, emigráció, Nagy Töhötöm (1908-1979), Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete, Actio Catholica, Magyarország, Erdély, Vatikán, Róma, 1945-1946

"Úgy kell harcolnunk mindig, hogy meglássék rajtunk, hogy mi egyetlen elvért, a katolikus igazságokért s azok társadalmi részletkövetkezményeiért küzdünk. Ez az egyetlen politikánk. Nem kötjük le magunkat sem a királyság, sem a köztársaság, semmiféle államforma mellett, mi bármelyikben a katolicizmus elveit akarjuk maradéktalanul megvalósítani."

URL: http://mek.oszk.hu/16700/16719   2017-03-21

A "Jelcin-dosszié" : Szovjet dokumentumok 1956-ról / szerkesztő, fordító Gál Éva; szerkesztő Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János; fordító Goller Ágota, N., Páll Erna

Magyar történelem 1946-1989, Levéltári kutatás, Nemzetközi politika, szervezetek, Magyar külpolitika, Politikatörténet
1956-os forradalom, történelmi forrás, külügy, külkapcsolat, Magyarország, Szovjetunió

"Véleményünk szerint a magyar elvtársak azzal, hogy Révainak és különösen Kádárnak a Politikai Bizottságba való beválasztása mellett határoztak, komoly engedményt tesznek a jobboldali és demagóg elemeknek, nyilván arra számítva, hogy ezzel tompíthatják az utóbbiak kritikáját."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16663   2017-03-20

Egy francia diplomata a forradalomban : Guy Turbet-Delof 1956-os naplója / Guy Turbet-Delof ; szerkesztő Litván György; fordító Havas Fanny, Major Rita, Litván Katalin

Magyar történelem 1946-1989
1956-os forradalom, diplomata, napló, történeti kronológia, Magyarország

"14.30: A rádió bejelenti, hogy visszavonják a délutánra meghirdetett tüntetések betiltását. Az Apponyi térre megyek. Szép őszi idő van. Az egyetemisták zárt oszlopokban, magyar és lengyel zászlókat lengetve vonulnak a Petőfi-szoborhoz. A lakosság az ablakokból tapsol."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16662   2017-03-20

A világirodalom klasszikusai tartalmi ismertetésben / Kéky Lajos

Világirodalom története
világirodalom, verses epika, regény, dráma, tartalmi tömörítvény

"Az öreg Capuletnek egy fényes vacsoráján álarcosan megjelenik az agg Montague fia, Romeo is, és itt lebírhatatlan szerelem ébred benne a ház leánya, a rendkívüli szépségű Julia, iránt. Szerelme viszonzásra talál, s Romeo öreg gyóntatójának, Lőrinc atyának, segítségével másnap titkos házasságra lépnek."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16661   2017-03-20                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom