Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16066 dokumentum

Ifjan, éretten, öregen : 85 kérdés-válasz nyolc és fél évtizedről / Czibere Tibor ; szerkesztő, riporter Tóth László

Gépészet általában, Ipartörténet, Felsőfokú oktatás
mérnök, tudós, egyetemi tanár, rektor, akadémikus, gépészmérnöki ismeretek, tudománytörténet, ipartörténet, életútinterjú, Czibere Tibor (1930-), Magyarország, 20-21. sz.

"A 25 éves tanszékvezetői tevékenységem - a rektori megbízatásom lejárta után két évvel - 1988-ban szűnt meg, amikor művelődésügyi miniszteri megbízatást kaptam, amit csak azzal a feltétellel vállaltam, hogy a tanszékemen folyó kutatási munkámat nem kell felfüggesztenem."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16464   2017-01-19

Lovagvilág Magyarországon : Lovagok, keresztesek, hadmérnökök a középkori Magyarországon / Veszprémy László

Hadtörténet, Haditechnika, Művelődéstörténet, Európai országok történelme, Magyar történelem 1526 előtt
lovag, lovagrend, lovasság, keresztes háborúk, hadtörténet, magyar történelem, művelődéstörténet, történelmi forrás, Magyarország, középkor, 10-15. sz.

"Tanulságként összefoglalóan megjegyezhetjük, hogy a középkori forrásokat, amelyek a szó tulajdonképpeni és kora újkori értelmében soha nem voltak hadtörténeti források, kontrollszempontok, azaz a modernkori hadtörténészek által kidolgozott szempontok, mérhető és kvantifikálható mutatók figyelembe vételével kell elemeznünk."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16463   2017-01-19

Életünk a hivatásunk : Kohászat / szerkesztő Horn János

Kohászat általában, Ipartörténet, Gépészet általában, Ipartörténet
mérnök, kohászat, gépészmérnöki ismeretek, nehézipar, ipartörténet, memoár, Magyarország, 20. sz.

"Minden fejlett szakmának három szintje van: mestersége, tudománya és kultúrája. A vaskohászat a jól fejlett szakmák közé tartozik és rendelkezik mind a három szinttel. Ennek tudatában a szakma mindhárom területe iránt érdeklődtem és mindegyikbe tevékenyen be is kapcsolódtam."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16462   2017-01-18

Páncélvonataink / Rónaföldi Zoltán

Haditechnika, Hadiipar, Hadtörténet, Magyar történelem 1919-1945, Vasút, Ipartörténet
páncélvonat, páncélos fegyvernem, mozdony, vonat, vasút, haditechnika, hadtörténet, Tanácsköztársaság, második világháború, Magyarország, 20. sz.

"A III. páncélvonat 1919. április 2-án este 10 órakor parancsra indult Miskolcra. A belső anarchia jelei április 3-án már mutatkoztak Békéscsabán, ahol az egyik páncélkocsit a helybeli vörösök le akarták kapcsolni, a páncélvonat tisztjeinek és legénységének erélyes fellépése azonban ezt az akciót megakadályozta."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16461   2017-01-18

A makrancos hölgy / William Shakespeare ; fordító Harsányi Zsolt

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, 16-17. sz.

"Meghódított egy pillantás alatt.
Nem értitek ti ezt. Négyszemközött
A leghitványabb mamlasz is kezessé
Tud tenni bármily makrancos kisasszonyt."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16460   2017-01-18

Földrajzi köznevek térben és időben / Bába Barbara

Nyelvtörténet, Egyéb történeti segédtudományok
magyar nyelv, földrajzi név, köznév, névtan, névkutatás

"A földrajzi köznevek használatának a korai ómagyar korban speciális közege volt az oklevélírói gyakorlat. E lexémák ugyanis ... igen gyakran tűnnek fel helyek közszói megjelöléseként (számos esetben a latin helyfajtajelölő elemekkel rokon funkcióban) magyar nyelven az oklevelek latin nyelvű szövegében."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16459   2017-01-18

Páncélvonataink / Rónaföldi Zoltán

Haditechnika, Hadiipar, Hadtörténet, Magyar történelem 1868-1918, Vasút, Ipartörténet
páncélvonat, páncélos fegyvernem, mozdony, vonat, vasút, haditechnika, hadtörténet, első világháború, Tanácsköztársaság, Magyarország, Osztrák-Magyar Monarchia, 19-20. sz.

"Az első felfegyverzett, rögtönzött szerelvényeket az osztrákok építették 1848-ban, illetve az angolok 1859-ben. Ezek még csak felfegyverzett vonatok és messze nem úgy néztek ki, mint a későbbi klasszikus páncélvonatok. Ezek még inkább csak a helyváltoztatás gyorsaságát használták ki és nem a tűzerőt."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16458   2017-01-18

Halálunk éve: 2018 / Halmos Antal ; szerkesztő Lónyai Péter

Magyar történelem általában, Magyar belpolitika, Más országok politikai élete, Politikatörténet, Politikai elméletek
társadalmi válság, belpolitika, politikai rendszer, rendszerváltás, politikatörténet, magyar történelem, tekintélyuralom, diktatúra, Magyarország, Egyesült Államok

"Sokszor gondolkodtam el, menyi vereség, és mily kevés siker övezi történelmünket. Mondhatjuk, többnyire mondják is magyarkodóink, hogy mert rossz időben rossz helyen voltunk/vagyunk. A baj csak az, hogy a világon mindenkire ráhúzható ez a mentőöv, nem szükséges részletezni, miért."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16497   2017-01-18

Élményközpontú irodalomtanítás : Kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés a digitális korban / Bodrogi Ferenc Máté, Czimer Györgyi, Fűzfa Balázs, Szakály Szilvia ; szerkesztő Bodrogi Ferenc Máté

Pedagógiai módszerek, Középfokú oktatás, Informatika az oktatásban, Műfordítás
irodalomtanítás, kreativitás, kultúraátadás, tehetséggondozás, pedagógiai munka, szövegértés, műfordítás, fogalmazástechnika, módszertan, Magyarország, 21. sz.

"A konstruktív pedagógia, az interaktív, reflektív, befogadásközpontú irodalomtanítás és tehetségfejlesztés megkívánja a tanári szerep újraértelmezését is. A tanárnak el kell fogadnia, hogy a tudás megszerzésének számos forrása van, az alkotásnak, egy-egy irodalmi műnek számos olvasata."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16457   2017-01-17

A sátoraljaújhelyi szőlők felújításának tíz éves története / Czagány Ferenc

Növénytermesztés, kertészet, Agrárium, vidékfejlesztés, Büntetésvégrehajtás, Munkaügy
szőlőtermesztés, növénytelepítés, borvidék, foglalkoztatás, elítélt, rabmunka, börtönügy, büntetés-végrehajtó intézet, Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, Sátoraljaújhely, Tokaj-Hegyalja, Zemplén vármegye, 1897-1906, 19-20. sz.

"A hegyaljai szőllők felujitási munkálataihoz a nagyméltóságu m. kir. igazságügy ministerium a felügyeletem alatt álló kir. törvényszéki fogházban letartóztatott foglyok, rabok és első ízben büntetett fegyenczek kirendelését engedélyezvén, jelentse hány fogoly, rab és fegyencz volna a külső munkához kirendelhető..."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16456   2017-01-17

Élő halott / Hugh Conway

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, 19. sz.

"Mily kevéssé gondolta Philip Norris, a tengerparton magányosan ábrándozó fiu azt, hogy egykoron megirandó tragédiáinak és regényeinek előre elképzelt bonyodalmas, szövevényes meséi messzire mögötte maradnak a saját élete különös, meglepő fordulatokban gazdag történetének! Pedig ez az ő élete olyan egyszerünek és prózainak látszott."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16455   2017-01-17

A kísértetes palota : Regény a mai Velence titkaiból / William Wilkie Collins ; fordító Huszár Imre

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, bűnügyi regény, 19. sz.

"A kandalló kőlapja lassan kifordult a két férfi lábai elé, és egy sötét üreget tárt föl. Ugyanazon pillanatban azon sajátszerü, undoritó szag, melylyel az ódon palota boltozatai alatt és az elsőemeleti hálószobában találkoztunk, a nyitva levő rejtekhelyről előtódulva, betölté a szobát."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16454   2017-01-17

Kaleidoszkóp : Barangolás a nagyvilágban / fordító Dabi István

Kortárs világirodalom
világirodalom, Brunei, Indonézia, Malajzia, Szingapúr, 20-21. sz.

"A gyermekeim az Indonéz Lobogó alatt fognak állni.
Olvassák nekem ezt a feljegyzést.
A szél és az idő a kenang fa alatt rohan,
a törzsét átfonja a hajam."

URL: http://mek.oszk.hu/16400/16453   2017-01-17                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom