Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
16211 dokumentum

Térképolvasás / Strömpl Gábor

Geodézia, térképezés, Szabadidős sportok, Turizmus általában
térkép, kartográfia, természetjárás, turizmus, földrajz, tájékozódási sport, cserkészet

"A térkép síkrajza (kultúra, vízrajz, növényzet és talaj) a térképjelek szövevényéből áll. E rajzból a jelek térbeli viszonyai is kiolvashatók, ami a tájékozódás tekintetében ugyancsak fontos. Minden jelnek ugyanis a tárgyi jelentésén kivül helyzeti jelentése is van, ami értelmüket többé-kevésbé módosítja."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16613   2017-03-01

Werbőczy vastörvényén nincs pecsét : 1517 / Gubcsi Lajos

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"A Hármaskönyv történelmileg kialakult valóságot rögzít. Egy eszményt, amit a magyar Szent Korona valósít meg és jelképez is egyben. De hangsúlyozom: meg is valósítja, tényleges erőként hatva mindenkire, aki a Kárpátok gyűrűjében él, vagy más nemzetként elfogadta a korona összetartó erejét."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16302   2017-03-01

Giving opportunities, leaving disadvantages : Case studies of programmes from three EU countries to prevent dropping out / szerkesztő Györgyi Zoltán

Oktatáspolitika, oktatásügy, Kisebbségek, Gyermekek, ifjúság, Szakképzés
hátrányos helyzetű, felzárkóztatás, képességfejlesztés, oktatási esélyegyenlőtlenség, lemorzsolódás, iskolai kudarc, alternatív iskola, közoktatás, szakképzés, esettanulmány, módszertan, Európai Unió

"The basic principle is to make students understand that not knowing something is not a problem by itself, but they should know who to turn to for getting the necessary information or guidance to sort out their problems and to know how to ask for help."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16612   2017-02-28

Give a chance : Case studies of programmes from four EU countries to help young people's social and professional inclusion / szerkesztő Györgyi Zoltán

Oktatáspolitika, oktatásügy, Kisebbségek, Gyermekek, ifjúság, Szakképzés, Munkaügy, Szociálpolitika
oktatási esélyegyenlőtlenség, hátrányos helyzetű, ifjúság, felzárkóztatás, képességfejlesztés, munkanélküliek munkába állása, foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika, esettanulmány, módszertan, Európai Unió, ezredforduló

"The key to success, observing the content of the programme from a professional point of view, is not only how elaborated the certain elements of the programme with their continuous development are, but also how these cleverly invented, innovative elements of the programme are put together into a complex, logical chain."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16611   2017-02-28

Szakképzés és lemorzsolódás / szerkesztő Fehérvári Anikó

Szakképzés, Középfokú oktatás, Oktatáspolitika, oktatásügy
szakképzés, lemorzsolódás, iskolai kudarc, oktatásügy, oktatási rendszer, oktatási reform, oktatáskutatás, Magyarország, Európa

"Amellett, hogy az iskolák egynegyedéből hiányoznak tanárok, egyharmadukban előfordul, hogy nem megfelelő képesítésűek tanítanak. A szakmai tárgyak tanítása okozza a legnagyobb gondot, az iskolák 13-15 százalékában sem a szakelméletet, sem a gyakorlatot nem oktatja megfelelő képesítésű tanár."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16610   2017-02-28

Hellász tündér birodalma : Újgörög népmesék / Kúnos Ignác ; illusztrátor Fáy Dezső

Más országok népköltészete
népmese, görögök, Görögország

"Ül egy nap a kalmár, az Athéne-beli, régi barátjánál, a kis helvás boltban. Pénzt hozott megint magával Sztambul-ba, vásárolni valót. A vitorlás hajója ott járt Kis-Ázsia körül, várnia kell vagy egy-két hétig. Amint beszélgetnek egymással s hörpintgetik kávéjukat, szivogatják csibukjukat, egy ember toppan be a boltba..."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16609   2017-02-27

A tizenkettedik / Bán Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Tizenharmadikától, Luca napjától kezdve egészen karácsony estéjéig minden nap alá volt huzva. Számolni kezdett, az ujjait végigcsusztatva a fénylő lapon: egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tiz. Amikor idáig ért, rátekintett a két hengerre és biccentett a fejével."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16608   2017-02-27

A temesvári magyar királyi állami főreáliskola története / Berkeszi István

Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás
iskolatörténet, középfokú oktatási intézmény, neveléstörténet, Temesvár, Erdély, 19. sz.

"Intézetünk fennállásának első éveiben minden tantárgyra nézve egy-egy magyar és német tankönyv volt használatban s a tanulóknak szabadságában állott akár magyar, akár német nyelven tanulni meg a feladott tananyagot és tetszésök szerint felelhettek magyar vagy német nyelven."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16607   2017-02-27

Az aradi királyi főgymnasium története / Himpfner Béla

Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás
gimnázium, középfokú oktatási intézmény, iskolatörténet, neveléstörténet, Arad, Erdély, 19. sz.

"Az alapot, melyből ma az aradi kir. főgymnasium költségei részben fedeztetnek, Bibicsné Tomján Margit, Bibics Jakab, aradvármegyei volt alispán és királyi tanácsos özvegye létesítette 1774. év deczember 31-én kelt végrendeletében. Az alapítvány eredeti czélja egy, Szent-Annán felállítandó köznevelőház (convictus) létesítése volt ..."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16606   2017-02-24

A magyarországi barlangok s az ezekre vonatkozó adatok irodalmi jegyzéke : 1549-1913 = Zusammenfassung der Literatur über die Höhlen Ungarns / Horusitzky Henrik

Szakbibliográfiák, Barlangkutatás, Tudománytörténet, Őslénytan, Régészet
barlangászat, barlangtan, őskori barlang, barlangi régészet, ősrégészet, Magyarország, 16-20. sz.

"Koch Antal (160, 163) először is a csobánkai és solymári barlangokban ásatott s az innen kikerült ősemlős maradványok egyszersmind a m. kir. földtani intézet múzeumában a gerinces gyűjtemény alapját vetették meg. Koch az erdélyi barlangok (192, 196, 389) kutatásában is tevékeny részt vett."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16605   2017-02-24

Hatásvizsgálat a HEFOP által támogatott integrációs program keretében szervezett pedagógus-továbbképzésekről / Liskó Ilona, Fehérvári Anikó

Oktatáspolitika, oktatásügy, Pedagógiai módszerek, Alsófokú oktatás, Kisebbségek, Gyermekek, ifjúság
hatásvizsgálat, oktatásügy, oktatásszervezés, integrált oktatás, általános iskola, esélyegyenlőség, hátrányos helyzetű, cigányság, pedagógus, továbbképzés, Magyarország, ezredforduló, 2000-es évek

"Az iskolán belüli és iskolák közötti integrációra irányuló programokban a minta átlagánál alacsonyabb a hátrányos helyzetűek, a veszélyeztetett tanulók és a romák aránya is, míg a szegregált iskolák fejlesztését szolgáló programban mindhárom csoport aránya jóval magasabb az átlagnál."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16604   2017-02-24

Az égbolt lovagjai : Regény / Paul Henri Féval ; fordító Forró Pál

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"Ez a terem Alfons hatalomra jutása óta ... másféle célokra szolgált. Ezidőszerint ugyanis az Égbolt lovagjai üzték itt otromba és durva mókáikat. Ezt a hirhedt rendet Conti rémitgetésére szervezte meg személyes védelmére a király, akivel Conti elhitette, hogy a városban ugy merednek feléje az összeesküvők tőrei, mint a sündisznó hátából a tüskék."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16602   2017-02-24

A gyáva ; Egy nevezetes csók : Regény / Malonyay Dezső, Jókai Mór ; illusztrátor Pataky László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"A gazdátlan házat pedig kerülgetni kezdték a károgó hollók. Darvas rémülten szaladgált mindenfelé, táviratozott a princzipálisa után minden képzelhető helyre. Jovics is kereste a gyáva embert, de sehonnan semmi hirt nem kaptak róla. Jöttek az óvatolt váltók, de a Wertheim-szekrény csukva volt."

URL: http://mek.oszk.hu/16600/16601   2017-02-24                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2017.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom