Korregény

(ném. Zeitroman), a mai korban játszó regény, ellentétben a történelmi regénnyel. A németes ízü elnevezés helyett inkább «társadalmi regény», név használható. L. Regény.

Korrekt

(lat.), az a nyomdai alkalmazott, ki a kefelenyomatokat (l. o.) átvizsgálja, a bennük levő hibákat kijavítja s egyszersmind a szedés technikailag megfelelő voltára is ügyel. Jó K.-nak sokoldalu ismereteken kivül a szedés és nyomás technikájában is tökéletes jártasságunak kell lennie. A könyvnyomtatás első századaiban nagyhirü tudósokat alkalmaztak K.-okul, újabban pedig legszivesebb művelt szedőket alkalmaznak, kiknek általában élesebb a szemük és amellett a technikai hibákat is könnyebben észreveszik.

Korrektura

(lat.) a. m. javítás, igazítás; a korrektor által eszközölt kijvaítás a betüszedő által ejtett hibáknak (korrigenda), különös tekintettel az irásmód következetességére, az interpunkcióra, rövidítésekre, stb. A javításokat a lenyomat szélére jegyzik, még pedig lehetőleg ama sor mellé, amelyben a hiba van. A lenyomatnak tisztának és egyenletesnek kell lennie az olvasás könnyítése céljából, a lenyomathoz használt papiros pedig jól enyvezett legyen, hogy a betük át ne ütődjenek rajta. Az általánosan használt K.-jeleket a mellékleten mutatjuk be.

[ÁBRA] KORREKTURA-MINTA.

Korreláció

(új-lat.) a. m. kölcsönösség, viszonyosság. - K. a logikában oly fogalmak viszonya, melyek egymást föltételezik, ilyenek: hegy - völgy, ok - okozat, atya - anya; ily fogalmak korrelatok.

Korrepetálás

(lat.) a. m. együtt ismétlés, ismételni segítés; korrepetitor, a házi tanító; a szinházaknál ama zenész, ki az énekesekkel az egyes hangokat betanítja.

Korrespondeál

(új-lat.) a. m. valakivel levelez, valakivel levélbeli összeköttetésben áll, vele levelekben hireket, újdonságokat, stb. közöl; továbbá megfelel, kölcsönös viszonyban áll. Korrespondeáló magasságok (felelkező magasságok), valamely égitestnek delelése előtt és után egyenlő időközökben elfoglalt magasságai. Ha az égitest állócsillag, e magasságok egyszersmind egyenlők is. Kevéssé pontos műszerekkel is kiváló módszert nyujtanak az idő meghatározására.

Korridor

l. Folyosó.

Korrigál

(lat.) a. m. javít, kiigazít. L. Korrektor és Korrektura.

Korrigánok

a breton mitoszban apró szörnyetegek, melyek kedvelik a vallásos embereket, üldözik a korhelyeket és egyetlen gyönge oldaluk az, hogy roppantul félnek az olvasótól. - Egy eszményi ballett címe 2 felv. Irták Coppée és Meraute, zenéjét Vidor K. Mária. Budapesten 1893 jan. 21. adták elő.

Korrózió

(lat.), szilárd testek lassu föloldása emésztő edző szerek használata által; korroziv, edző; korroziva, edző, csipős szerek. L. Corrosio anatomica.


Kezdőlap

˙