Kezdőlap

Jehlicska Ferenc (Jókút, 1879. jan. 20.Bécs, 1939 eleje): teológiai tanár és szakíró. Pikler Gyula bp.-i egy.-i tanár ellen vitairatot írt, amelyben klerikális oldalról durván támadta Pikler belátásos elméletét. 1906–07-ben ogy.-i képviselő. 1910-ben egy.-i magántanár. 1915-től a bp.-i egy. hittudományi karán rk. tanár. 1918 végén Cseho.-ba költözött. 1919-ben a cseh kormány a pozsonyi egy. kormánybiztosává nevezte ki. Az önálló szlovák állam mellett foglalt állást, az ellene emiatt indított bűnügyi eljárás elől 1921-ben Lengyelo.-ba, majd az USA-ba menekült. Washingtonban egy.-i tanárként működött és folytatta a propagandamunkát a szlovák autonómiáért. 1928-ban Bécsbe költözött. 1932-ben a Genfben alakult Szlovák Nemzeti Tanács elnöke lett. – F. m. Pikler belátásos elmélete, Pikler jogbölcseletének és világnézetének kritikai vizsgálata (Bp., 1908); Társadalmi kérdés és etika (Bp., 1908); A marxista vallásbölcselet forrása és lényege (Bp., 1908); A modern polgári jog és a katholikus erkölcstudomány (Bp., 1913); Erkölcsi és társadalmi jólét, társadalmi etika (Bp., 1916). – Irod. Szabó Imre: A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon (Bp., 1955).