TAR KÁROLY

 

SVÉDORSZÁGI
MAGYARÍTÓ
SZÓSZEDET

 

(c) Tar Károly, 2004
Minden jog fenntartva!

 

Debrecen
2004.

 

TARTALOM

ELŐSZÓ
BEVEZETŐ
SZÓSZEDET
KÖNYVÉSZET

F Ü G G E L É K E K
MAGYAR LIGET
ÁGHEGY
MOLNOS ANGÉLA: MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE
HASZNÁLÓK VÉLEMÉNYE
MOLNOS ANGÉLA: SZENT ÉS SÉRTHETETLEN
MOLNOS ANGÉLA: LÉLEKTANI SZAKFORDÍTÓ
MOLNOS ANGÉLA: JÖVŐNKÉRT, A MAGYAR NYELV ÜGYÉBEN
OLVASÓI VÉLEMÉNYEK
MEGRENDELÉS
A LÉLEKTANI SZAKNYELV MEGÚJÍTÁSÁÉRT (LSZM) KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYRÓL

 


E szószedet kiadását anyagilag vagy más módon támogatták:

A Svédországi Magyar Ifjak Társasága
A Kristianstadi Magyar Egyesület
Ilona's Utazási Vállalkozás, Malmö

Ágopcsa Mária, Stockholm
Alföldi Rita, Lund
Ajtony László, Lund
Balázs Viktória, Lund
Balogh Ilona, Stockholm
Bengtsson Benjámin Zsolt, Lund
Bernát Béla, Lund
D
r. Békássy N. Albert, Lund
Blénessy Péter, Lund
Blénessy Zoltán, Helsinborg
Dániel Éva, Hyltebruk
Dr. Erdős Bartha István, Svedala
Hegedűs Zsolt, Stockholm
Gödri-Mártis Károly, Malmö
Gödri-Mártis Réka, Malmö
Kasza Imre, Göteborg
Komáromi Csilla, Stockho
lm
Kónya Balázs, Lund
Köble Edith, Lund
Maros Miklós, Stockholm
Molnár Gergely, Sölvesborg
Dr Molnos Angéla, Debrecen
Móritz László, Stockholm
Nagy Gábor, Helsinki
Palotai Mária, Stockholm
Peszeki Erika, Budapest
Dr Szabó Zoltán, Linköping
Dr Szalontai Év
a, Malmö
Szente Imre, Stockholm
Székely Emese, Osby
Szűcs András, Stockholm
Tar-Bengtsson Zsuzsanna, Lund
Tiglezán József, Stockholm
Tóth Ildikó, Sölvesborg

 

ISBN 963 212 824 9

Kiadta: A Lélektani Szaknyelv Megújításáért (LSZM), közhasznú alapítvány

Felelős kiadó: Dr. Bertók Lóránd, LSZM elnök

Készült 2003-ban, a Cívis-C Kft. nyomdájában, 4012 Debrecen Nagyerdei krt. 98; T: (52) 535-233

Rovásírás: Hosszú Gábor betűkészlete alapján: http://nimrud.eet.bme.hu/rovas/betuk.htm

Terjedelem: 52 oldal.

Megrendelhető külön vagy Molnos Angéla Magyarító könyvecskéjével együtt: Tar Károly, 222 40 Lund, Landsdomarevägen 1; T: 046 46 145 364; villámlevelek: tar@ebox.tninet.se; bankszámla: Postgirot (105 06 Stockholm, T: 0200-23 00 26) 404 86 10-2 SEK - Tar Károly - magyarító könyvecske, szószedet;

Magyarországon: Csokonai Könyvesbolt, 4025 Debrecen, Piac u. 45; T: (52) 314 984. Öt vagy több példány kedvezményes áron kapható az LSZM alapítványtól: 4025 Debrecen, Miklós u. 6; távbeszélő és távmásoló: (52) 340 696; villámlevelek: keresofi@fox.unideb.hu

 


Előszó

Szeretettel üdvözlöm a messzi északon, Svédországban, Skandináviában élő magyart, aki kezébe veszi e füzetecskét. Sokak együttműködésével Tar Károly gyűjtötte hozzá a címszavakat, kereste ki a megfelelő tiszta szókínálatot különböző forrásokból és nem csekély mértékben saját gazdag erdélyi magyar szókincstárából, amit szívében, lelkében hordoz. Rám csupán az a feladat hárult, hogy munkája külalakját hozzáigazítsam a Magyarító könyvecskéhez, hiszen ezzel együtt válna igazán hasznossá. E füzet végén megtalálható ez utóbbinak ismertetője.

Kívánom, hogy a kedves olvasó ugyanannyi örömöt leljen e két kiadvány használatában, mint amennyit nekünk elkészítésük jelentett. Kívánom, hogy e füzetecske a Kárpátokon túl is erősítse csodálatos, ősi nyelvünk mély tiszteletét és szeretetét, a határokat és nemzedékeket átívelő együvé tartozás tudatát és picike lámpásként jelölje a távolra szakadtaknak a hazatérés útját.

Debrecen. 2003. magvető havának 23-ik napján

Molnos Angéla

 

Bevezető

Anyanyelvünk rovására egyre gyakrabban használunk idegen szavakat. Az idegen nyelvi környezetben élő magyarokat az otthoniaknál még nagyobb mértékben érinti a nyelvkeveredés betegsége. Ennek gyógyítására, az évezredforduló sugallta nemzetmentő törekvéseink között egyre erőteljesebben megmutatkozik az a nyelvünket tisztító igyekezet, amit a svédországi és tágabb körben a skandináviai magyaroknak a saját és az utánunk jövők érdekében is támogatniuk érdemes.

"Életteli, szívünket megérintő, lelkünkhöz szóló ősi szavaink kapcsolatot teremtenek két ember között. Általuk megértjük, megérezzük egymást. De ez csak akkor történhet meg, ha őszintén, nyíltan vállaljuk önmagunkat a másik, és mások előtt. Amennyiben erre nem vagyunk képesek, akkor óhatatlanul előfurakodnak az én-idegen, palástoló, idegen szavak. Tetézik álarcunk vastagságát, s eltávolítanak a többi embertől. Ezt az élményt átéltem, és a különbséget megtapasztaltam saját bőrömön. Immár érzem, tudom, mire képes nyelvünk ereje. Megváltoztatja az embert, megtisztítja, s meggyógyítja kapcsolatait. Így vált bensőmmé, szívügyemmé a tiszta magyar nyelv." (Tar Anita, lélekgyógyász)

Az idézet Molnos Angéla Magyarító könyvecske című, nagysikerű kézikönyvében olvasható. De idézhetnénk a nyelvünk tisztítását igenelők népes táborából Orbán Viktor miniszterelnök figyelmeztető szavait, aki maga is használja Molnos Angéla könyvét. "Helyes, ha a Miniszterelnök odafigyel arra, mit is beszél. Ez egyébként sem árt, de a nyelv szempontjából is jót tesz, és az sem árt, ha arra is odafigyel, hogy hogyan teszi mindezt. Esetleg erre intheti munkatársait is"

Nyelvjavító igyekezetünk során az említett könyvön kívül Pintér Jenő félévszázados nyelvtisztító szótárait és az 1993-ban kiadott Sztranyiczki Mihály és Tar Károly által összeállított romániai magyar nyelvjavító szótárat használtuk. Az északi országokban megtelepült magyarok nagy része erdélyi, akik magukkal hozták a román nyelvi hatások során kialakult zagyvanyelvüket is. Nyelvhasználatunkat szükséges tehát ilyen értelemben is javítanunk.

Így érveltünk, amikor a Magyar Liget című dél-svédországi családi lapban közös gyűjtésre szólítottunk fel minden magyart. Közösen összegyűjthettük azokat a sűrűn használt, divatos, önkéntelenül is magyar beszédünkbe kevert svéd és angol szavakat, melyek anyanyelvünket, svéd nyelvünket, angol tudásunkat is szegényítik és kisebbítik, és csak a kevesek által értett zagyvanyelvet éltetik. A Lundi Lapban és a Magyar Ligetben beindult gyűjtést a világháló segítségével folytattuk.

A tiszta magyar nyelv használatára senkit sem kényszeríthetünk, de példát mutathatunk az igényességre.

Szószedetünk a Magyarító könyvecske negyedik és nemsokára ötödik kiadásának mellékleteként használható. Molnos Angéla könyvével együtt célja csupán annyi, hogy megfontolásra késztessen, hiszen egyik-másik idegen szó helyett anyanyelvünk gazdag tárházából számos megfelelőbbet használhatunk, amivel pontosabban és változatosabban kifejezhetjük gondolatainkat.

Ezúton mondok köszönetet a mindazoknak, akik svédországi gyűjtésünk támogatták, segítették. Névsoruk a 2. oldalon található.

Külön köszönet illeti Molnos Angélát, akinek a segítségével szótárát Svédországban kedvezményes áron terjeszthettük, és a befolyt összeg felét szószedetünk kiadására fordíthattuk.

Tar Károly


SZÓSZEDET

Szószedetünkben a magyar ábécé rendjét követjük. A svéd helyesírás szerint írtuk azon szavakat, melyek kiejtése nem változott a magyar-svéd zagyvanyelvben. Néhány esetben, az áthúzott szó mellett, dőlt betűkkel feltüntettük a szó svéd alakját is. A többi, már a zagyvanyelvhez idomult svéd és más idegen szavakat a közhasználatban helytelenül magyarossá torzult kiejtésük szerint írtuk.

Az > MK jelzés arra utal, hogy az illető címszóra különösen bő szókínálat található Molnos Angéla Magyarító könyvecskéjében.


A   B   Cs   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   R   S   Sz   T   U   V   Z

A

abonament, abonnemang bérlet, előfizetés

admitál enged, bocsát

adressz, adress cím, címzés; ~ál címez, folyamodik

advokat ügyvéd, szószóló, védő; ~büró ügyvédi iroda

affer, affär üzlet, bolt, kereskedés

afis falragasz; ~ál közzétesz, kiragaszt; ~tavlá hirdető felület

agregát halmaz, gépcsoport

agronom mezőgazda

akcent, accent kiejtés, hangsúly

akció cselekmény, cselekvés, munkálkodás, ténykedés; > MK

akcioner részvényes részvénytulajdonos

akcsent hangsúly, kiejtés

akcsident, accident baleset

aksun, aktion árverés

akut heves, gyors lefolyású, heveny; ~kliniken sürgősségi kórház, gyorsrendelő

alarm riadó, vészjel, riadalom; ~aparát riasztó készülék; ~ál (fel)riaszt, felver

alfabet ábécé

alkoholprov szeszvizsgálat; a vér szesztartalmának mérése, ellenőrzése

allvarligos, allvarlig komoly, szigorú, veszélyes, súlyos

amazon férfias nő, női harcos

ambicionál serkent, lelkesít, buzdít

ambiciós becsvágyó, nagyravágyó, törekvő

angazsál engagemang- alkalmaz, munkára felvesz; ~ódik vállalkozik, elkötelezi magát

ankétál, enkät kikérdez, kihallgat, kifaggat

aplikál alkalmaz, ráilleszt, hozzáigazít

apoték, apotéka gyógyszertár

arbetál dolgozik, működik

arbetskámerád munkatárs

argumentál érvel, bizonyít, indokol

arkitekt (mű)építész, építő

arkiv levéltár, irattár, okmánytár; ~ál levéltárba helyez, megőriz

artista mutatványos művész, bűvész, állatidomár

asch! ej!

aszocierál társul, szövetkezik, összekapcsol

asztronom csillagász, csillagvizsgáló személy, kutató

atakál megtámad

atelié, ateljè műterem, műhely

atencionál figyelmeztet

atentát, attentat merénylet; ~or merénylő

autoritét, auktoritet tekintély

autobiografia önéletrajz

avanszerál, avancera előrehalad, előbbre jut

avjift, avgift illeték, járulék; befizettem az ~emet befizettem a (belépő-, biztosítási-, tagsági-, tan-, vitel-) díjamat

azúrbló, azurblå égszínkék

Á

ágent ügynök

ámbászad, ambassad nagykövetség

B

badminton tollaslabda

badrum fürdőszoba

bak hátul, hátra; > kibakáz

bakom mögött, mögé, után; hátul, hátra; gyere ~ gyere hátra, visszafelé

balkong kilépő, álltány, sétáló

barnklinika, barnklinik gyermekkórház

barométer légsúlymérő

bastu gőzfürdő, fürdőház

bataljon batallion zászlóalj

bearbetál megmunkál, feldolgoz, átdolgoz, bedolgoz

begavrál eltemet, elhantol

besökál látogat

besökánd, besökande vendég; nem sok besökándém volt kevés vendégem érkezett

best kitűnő, a legjobb

bestel rendel, elintéz, gondoskodik; időt ~t megállapodott egy időpontban

bébi, baby baba, csecsemő, kedves

bil gépkocsi

bilaga melléklet, kapcsolt irat, csatolmány

bilagál csatol, hozzárendel

biljet, biljett jegy, menetjegy

bió mozi, filmszínház

biskop püspök

bit darab, falat, rész

bitter keserű, gyomorkeserű

bjudál megkínál, nyújt, ad

bisz kétszer, hogy volt! újra!

biznisz üzlet, kereskedés

blanda kever, vegyít, elegyít, összezavar

blandálja a sprókot keveri a (két) nyelvet

bledrál lapozgat, átolvas

bligál bámul, a szemét mereszti

blond szőke

blószig, blåsig szeles, hólyagos

bluff, blöff megtévesztés, becsapás, ámítás

bombasztikus fellengzős, dagályos

bomull gyapot, vatta

bonusz jutalék, kedvezmény, díjcsökkentés

bordell kéjház, kéjtanya, nyilvánosház

bordtenisz, bordstennis asztalitenisz, asztalilabda

botanisk növénytani, fűvésztani

boxoló, boxer ökölvívó

brendi borpárlat

bringa kerékpár

brott betörés, vétség, kihágás, bűncselekmény

bröszt mell, kebel

bulle zsemle, zsömle, cipó, gombóc

burk doboz, bádogdoboz, befőttesüveg

buszsofőr gépkocsivezető, társaskocsivezető

butelj palack, tartály

CS

csöpa, köpa vesz, vásárol; Átmegyünk Dániába csöpázni Átmegyünk vásárolni Dániába.

csörkurt, körkurt hajtási igazolvány, jogosítvány; Hozd a csörkurtodat Hozd az igazolványodat

csülszkóp, kölskop, kylskåp hűtőszekrény; Kivetted a csülszkópból a korvot? Kivetted a kolbászt a hűtőszekrényből?

D

dajer tartós (haj)hullám

damil horgászzsinór, műanyagzsineg

damrum női mosdó vagy öltöző

dansz tánc; ~ol táncol

data, dator személyi számítógép; adatok

datál keltez

debattőr vitázó, vitatkozó

debil értelmi fogyatékos, csökkent értelmi képességű

deck, dek, däck gumiköpeny, külső

defektes hibás, meghibásodott

degenerált elfajult, elkorcsosult

dekorativ díszítő, díszes, mutatós

dekorál díszít, feldíszít, kitüntet

dekret rendelet, rendelkezés, határozat

delegát küldött, kiküldött

delikát finom, ízletes, különleges

denaturál megmásít, élvezhetetlenné tesz

dentist fogász, fogorvos

deranjál összezavar, szétzilál, megzavar

deszpotikus önkényuralmi

detasament különítmény

dezarmál lefegyverez

diakonissza beteg- és szegénygondozó nővér

dialóg párbeszéd

diaméter átmérő

diaré hasmenés, gyomorrontás

diktamen tollbamondás, írásbeli dolgozat

diktatorikus parancsuralmi

diminuál kisebbít, kicsinyít

diné estebéd, vacsora

dinsztel párol, gőzöl, puhít

direkció irány

direkción irány, vezetőség, igazgatóság

dirigál vezényel, igazgat, kormányoz, parancsolgat

direkt egyenes, közvetlen

dirigent karmester

diszkál mosogat, elmos

diszkmasin, diskmaskin mosogatógép

diszkrimináció hátrányos megkülönböztetés

diszkurs beszélgetés, beszéd, előadás

diszkució vita, véleménycsere, tanácskozás

diszkutábilis vitaható, nem egyértelmű

disztribuál szétoszt, kioszt, szétterjeszt

disztrikt kerület, körzet, tartomány

diversz különféle, vegyes

dizájn design ang ipari tárgyalakítás, látványtervezés

doftál illatozik, szaglik

dokument okirat, okmány

domicilál lakik

dominál uralkodik, kimagaslik

domsürka, domsyrka székesegyház

donál adományoz

doppál mártogat, belemerít

doyen korelnök, a legidősebb

döpál megkeresztel

dramatikus fn szomorújáték író, színműíró; mn megrázó, megrendítő, hirtelen történő

duktig okos, derék, ügyes, rendes

dupláz megkettőz

dusol zuhanyozik

duzin, dussin tizenkettő

dür, dyr drága, költséges

E

eko visszhang

ekonóm közgazdász, gondnok, gazda, gazdasági intéző

ekte, eckte, äkta igazi, hamisítatlan, valódi; ~ magyar valódi, igazi magyar

elasztik, elastisk rugalmas, ruganyos

elektor választó

elektriszk villamos, villany-, villanyárammal működő

emblem jelvény, jelkép

emigránt kivándorló, kivándorolt; > imigrant

en gros nagyban, nagybani

enka, änka özvegyasszony

enklig, änkling özvegyember

epidemiszk járványos, ragályos

epilog záróbeszéd, utószó

erotiszk érzéki, szerelmi

erupció kitörés

eruptiv heves, lobbanékony

eszkortál kísér

etnográfus néprajzkutató

exakt pontos, szabatos

exaltált szertelen, rajongó

exámen vizsga, vizsgálat, vizsgálás

exáminátor vizsgáló, vizsgáztató

excepcionális kivételes, rendkívüli, szokatlan

excitál izgat, felingerel

exekució végrehajtás, kivégzés

exempel példa, mintakép, feladat

exisztál létezik, van

exkurszió kirándulás

expansziv kiterjedő, kitáguló, terjeszkedő

expedit kereskedősegéd

expeditőr kezelő, tisztviselő, elárusító

experiment kísérlet

expert szakértő

exploatál kihasznál, kitermel, feltár

explozió robbanás

expo kiállítás

exponent kitevő, képviselő

expresziv kifejező, kifejezésteljes, beszédes

exproprierál kisajátít

extrakt kivonat

extremist szélsőséges, túlzó, végletes

eventuális esetleges, lehetséges

F

fabrik gyár, üzem; ~ant gyáros, gyártulajdonos, gyártó, készítő

faktor tényező, hatóerő

fakturál számláz, számlát állít ki

fakultativ választható, nem kötelező

fakultét egyetemi kar

falsz, falszk hamis, nem valódi, hazug, téves, csalárd, ál

falszifikát hamisítvány, utánzat

familj, familia család

fanatiker, fanatikus vakbuzgó, rajongó

fanfar harsonaszó, kürtjel

fantaszt(a) ábrándozó, álmodozó

fantasztik, fantasztikus képzeletbeli, álomszerű, stb.; > MK

fariszeiszk, fariezusi képmutató, álszent, öntelt

farlig veszélyes, veszedelmes, vészes

farmaci(a) gyógyszertár, gyógyszerészet

farmor apai nagyanya

fason, fazon alak, forma, szabás, minta

fatal, fatális végzetes, szerencsétlen

fattig szegény, szűkös, nyomorúságos

fauna állatvilág

fax levelezőgép, távmásoló

fájl (számítógépes) állomány, adathalmaz

fel, fél fn hiba, tévedés, baklövés, fogyatékosság, hiányosság; mn hibás, téves, hamis; hszó hibásan, rosszul

felvexál > vexál

feminism nőiesség

feminizmus mozgalom a nők egyenjogúságáért

fenomen jelenség, tünemény, csoda; ~ál, ~ális tüneményes, nagyszerű, mesés, hihetetlen

fer, fair ang méltányos, helyes, illő, igazságos, jogos, tisztességes

feszt ünnepély, ünnepség, mulatság; ~ál mulatozik, tivornyázik, dőzsöl

fifti-fifti fele-fele

figür, figura, figur alak, szereplő, ábra

fika kávé, uzsonna

fikázni kávézni, uzsonnázni

fil aludttej, (savanyú) vert tej

filateliszt bélyeggyűjtő

filial fiók, fióküzlet, leányvállalat

filmjölk (savanyú) aludttej

filolog, filológus nyelvész

fin finom, vékony, apró, kitűnő

final vége, befejezés, döntő

fiszka, fiszkál halászik, horgászik

fittnes, fittség, állóképesség, erőnlét, edzettség

flakon műanyag palack

flaska palack, üveg

flág lobogó, zászló

flágránt nyilvánvaló, szembeszökő

flegmatiszk, flegmatikus egykedvű, közömbös

flora növényzet, növényvilág

foajé előcsarnok, társalgó

fokus, fókusz gyújtópont, gócpont

folk nép, népesség, lakosság, tömeg; ~lorist, ~lórista néprajzkutató

fond alap, háttér, alaptőke, pénzalap

fotboll, futball labdarúgás

fórum, főtér, köztér, vásártér, bíróság, nyilvánosság; kultúr~ művelődési hely, irodalmi vagy zenei rendezvény; > MK

föreklarál megmagyaráz, kifejt

förekomál megelőz, elébe vág

fragment töredék, részlet

frank őszinte, egyenes, nyílt, merész

fras, frázis szólásmód, kifejezés, üres szólam

frekventál gyakran látogat, felkeres

friszk egészséges, üde, friss, élénk, fürge

fritid szabadidő, szünidő; ~hus szabadidőközpont

frukt gyümölcs, termés

full tele, teli; ~ig vagyok tele vagyok (=részeg vagyok)

funkcioner tisztviselő, hivatalnok

fuszkál csal, kontárkodik, hamisít, hamisan játszik, puskázik

G

galant udvarias, lovagias, előzékeny

galleri, galeri oszlopcsarnok, folyosó; képcsarnok; karzat, kakasülő; fiatalkorúak társasága, söpredék

galosch sárcipő, ruggyantacipő, mézgacipő

gammal idős vén, koros, régi, ősi

garage, garázs (gép)kocsiszín, kocsicsarnok, kocsitároló

garnitür, garnityr felszerelés, készlet, szerelvény

garnirung (étel)körítés

gas gáz

gastronom ínyenc, ínyesmester

gála díszes est, díszfogadás

generál tábornok, hadvezér

generáldirektor vezérigazgató

generálizál általánosít

genetik örökléstan

genetisk keletkezési, származtató

geniál, geniális lángeszű, lángelméjű

gentleman jó modorú, úriember

geográf földrajztudós

geológus földtani kutató

gén örökletes egység

gid idegenvezető, útikalauz

gift házas, nős, férjes, férjezett

girig fösvény, fukar, zsugori, mohó, kapzsi

glaciál jégkorszak(beli), jeges

glad vidám, víg, derűs, jókedvű; ~nak sennálom magam boldog vagyok

glasögon szemüveg; Hol a glásögonom? Hol a szemüvegem?

glömma elfelejt, elfeled, elmulaszt; Glömmálom a svéd ordot Elfelejtem a svéd szavakat

god, gud jó, jóságos, jóravaló

graduális fokozatos, képesítő (iskolai)

graduerál doktorrá avat; graduerálják doktorrá avatják; ~t doktorrá avatott

gratis mn, hszó ingyenes(en), díjtalan(ul), díjmentes(en), ajándék-, tiszteletpéldányként (könyv)

grattis, gratulál felköszönt, további sikert kíván

gravid állapotos, viselős, vemhes

gravitál vonzódik, törekszik

grogg, grog whisky v. borpárlat szénsavas vízzel

grotesk, groteszk torz, furcsa, nevetséges

gröt kása, pép

grupp csoport, csomó, nyaláb

gurka uborka

guvernant nevelőnő

H

hallonszaft málnaszörp

happy end ang heppiend, jóra fordulás, szerencsés kimenetel, vég, befejezés

hardver számítógép-felszerelés, számítógéptest

harmónikus kiegyensúlyozott, összhangban lévő, egybecsengő

hej! hej! Jó napot! Üdvözlöm! Üdvözöllek!

hejszán! üdvözlöm

hejdó! hejdå! A viszontlátásra!

helgon szent

hell üdv (neked)!

helvete pokol, ördög; Vigyen el a helvete! Vigyen el az ördög!

hemta elhoz, érte megy, felvesz; Hol hemtázzuk Lajost? Hol vesszük fel Lajost?

herr úr

hibiszkusz törökrózsa

hidroteknika vízműtan

hidroterápia vízgyógyászat

hierark, hierarchia rangsor

higien, higénia, higien egészség, egészségtan, tisztaság

hipotetikus feltételezett, feltételes, kétes

hippodrom lóversenypálya, lovarda

hisztérikus, hiszteriás idegrohamos

hjelp, hjälp segítség; Kell-e neked hjelp? Segítsek?

hobbi, hobby kedvtelés

homogén egynemű, egységes

hopp ugrás

hoppas remél, reménykedik

hoppsa hopsza! hoppá!

horizontal vízszintes

horoskop, horoszkóp csillagjóslat

hortikultura kertészet, kertművészet

hospitál tébolyda, őrültek háza

hórd kemény, erős, zord, szigorú, kíméletlen

huj! hű!

humanitár, humanitär emberbaráti, jótékonysági

humoristisk, humoros mulatságos, nevettető, szellemes, tréfás

humör kedv, hangulat, kedélyállapot

hürál kiad, bérel; Hüráltam a lakást Bérbe adtam v. bérbe vettem a lakást

I

idea, idé eszme, ötlet, fogalom

ideális eszményi, tökéletes

idrottál sportol, testmozgást végez

illuminál kivilágít, kiszínez

illuzioniszt bűvész, szemfényvesztő

imigrant, emigránt bevándorló. Imigrant (= bevándorló) és emigrant (= kivándorló) összekeverednek a svéd-magyar zagyva-nyelvben.

imitatőr, imitátor utánzó

imitérál utánoz

immatrikulál beiktat, beír

imponerál, imponál nagy hatással van, mély benyomást, tiszteletet kelt

imposant, impozáns nagyszerű, hatásos, lenyűgöző

improvizáció rögtönzés, nem előkészített, kapásból tartott v. előadott beszéd v. zeneszám

inadekvát nem illő, nem megfelelő

indiskret, tapintatlan, tolakodó

ineffektiv hatástalan

infektál (meg)fertőz

infernális pokoli, ördögi, szörnyű

infiltráció beszüremlés, beszűrődés, beszivárogtatás

inflamáció gyulladás

ingenjör mérnök

iniciativa kezdeményezés, javaslat

inkommenszurábilis összemérhetetlen, összehasonlíthatatlan

inkonsekvens következetlen

insekt rovar

instalál beiktat, (fel)szerel, elhelyez

instinkt ösztön

institut intézet, intézmény

instruktör kiképző oktató, edző

instrument eszköz szerszám, műszer, hangszer

insztitució intézmény, egyetemi intézet

insztruktív tanulságos

inszuenál, inszinuerál rágalmaz, gyanúsít, ráfog

inszisztál ragaszkodik, kitart valami mellett, erősködik

inszpektál megtekint, megszemlél

intakt érintetlen, sértetlen, ép, fedhetetlen, szűzies

intelektuell értelmi, észbeli, értelmiségi

intendent, intendáns főfelügyelő, igazgató

intenszifikál fokoz, erősít, élénkít

intermezzo közbejött, mellékes eset, közjáték

intern bennlakó, börtönlakó, belgyógyász, belső

internál táborba zár, kényszerlakóhelyre telepít

interpelláció kérdés

intressant érdekes, lebilincselő, szórakoztató

intrigant, intrikus cselszövő, fondorlatos, ármánykodó

invaderál behatol, benyomul, megrohan

invandrál bevándorol

inventár leltár

investerál, invesztál beruház, befektet

iriterál, irritál, irritera ingerel, izgat, idegesít; > MK

ironiker, ironikus gúnyolódó, csúfolódó

isolera, izolérál elkülönít, elszigetel

J

ja igen, igenis, jelen;~ visst, jáviszt ó igen, természetesen, hogyne

jaha! igen, aha, értem!

jakt, jacht szórakozásra használt kisebb hajó

jargon, zsargon csoportnyelv, zagyva beszéd

jernveg vasút

jobbál dolgozik

journal, zsurnál napló; lap; mozihíradó; kórtörténet (orvosi)

jul karácsony

jungfru hajadon, szűz

jurist jogász

K

kadett katonaiskolai növendék

kalkon pulyka

kalkül, kalkuláció számítás, számvetés

kancser, cancer ang rák (betegség)

kandidat jelölt, pályázó, alapvizsgázó

kandíroz cukroz (cukormázzal)

kanister bádogkanna

kaos, káosz zűrzavar, összevisszaság

kapella zenekar; szentély, imaház

kapitál tőke

kapitális óriási, hatalmas

kapriciös szeszélyes, hóbortos

karakter jellem, egyéniség; ~izál jellemez, leír; ~isztikus jellegzetes, jellemző; > MK

karta térkép

kartong kéregpapír

kassa, kassza pénztár

katafalk ravatal (ágyútalpon is!)

katalog jegyzék, árjegyzék

katapult hajítógép, kidobó szerkezet

kábel vezeték, acélköteg; ~tévé vezetékes képcsatorna, képhíd

káder fontos ember

kánikula hőhullám, rekkenő hőség

kárpit függöny, előfüggöny, bútorhuzat

kemist vegyész

kess készpénz

kibakáz hátrál; ~ok a garázsból kihátrálok a gépkocsiszínből

klagál panaszkodik, panaszol, fellebbez

klerikális papi, egyházi

klient, kliens vevő, ügyfél, védenc

klip anyag, műsor, rövidfilm

kokett kacér, tetszeni vágyó

kokott félvilági nő

kolonizál gyarmatosít, betelepít

kolorit színezés, színhatás, hangszín

kolportőr házaló, terjesztő

kométa üstökös

komfortábilis kényelmes

kommitté bizottság, választmány

kommun község, helyi önkormányzat

komparál összehasonlít, összevet

kompendium összefoglaló, kézikönyv

komponist, kompositör zeneszerző

komprimál összenyom, sűrít, tömörít

koncentrál összpontosít, tömörít

koncentrát sűrítmény, töményített oldat

koncept fogalmazvány, tervezet

koncis tömör, velős, rövidre fogott

konduktőr kalauz, jegyszedő

konkretizál megköt, pontosít, megvalósít

konsekvent, konzekvens következetes

konspiráció összeesküvés

konstruktív építő, alkotó

konstruktőr szerkesztő, építő, alkotó

konszern koncern vállalatcsoport

kontakt kapcsolat, érintkezés; gyakran "fölvilágosítás, egyéb tudnivalók" helyett áll

kontemplál szemlélődik, elmélkedik

kontrakt szerződés

konvalescent lábadozó

konvent gyűlés, gyülekezet

konverszáció konversation beszélgetés, társalgás

konvoj védőkísérettel haladó hajóraj, karaván

konzisztencia állag, összetétel

konzisztens erős, állandó, sűrű, tömött, tartalmas. torzítatlan (hír)

kordial szívélyes, bizalmas, meghitt

korist karénekes

korrektur, korrektúra javított kefelevonat

korrespondent levelező, tudósító

kosmopolit világpolgárok

kóma eszméletlenség, önkívület, halál közeli állapot,

kópia másolat, levonat

kórus énekkar

kránium koponya

kretin, kretén hülye, félkegyelmű

kriminal bűnügyi, büntető

kritika, kritik, bírálat

kurt, kort kártya, lap; busz~ buszbérlet, bank~ bankkártya

kurva kanyar, forduló, görbe

kusin unokatestvér, unokaöcs, unokabátya, unokahúg, unokanővér

kuvert boríték, teríték

kúra orvoslás, kezelés, fürdőzés

kvalifikált minősített, képesített, döntőbe jutott

kvart negyed

kvartal negyedév

kvartett négyes

kvitto nyugta, elismervény

L

labirint(us), labirynt útvesztő, szövevény, tömkeleg

laborant, laboráns segéderő

laddál megtölt, ellát, tölt

lagom megfelelő, éppen jó

lakonisk, lakonikus szűkszavú

landsorganizáció (LO) Szakszervezeti Szövetség

lanterna lámpa, lámpás

larm riadó

last minute utolsó alkalom, határidőn túli

lazarett kórház

lazsál hanyagul, tessék-lássék dolgozik, henyél

lármázik zajong

ledig hajlékony, gyakorlott, szabad, üres

legend, legenda monda, rege, körirat, felirat

legitimáció igazolvány

lektür olvasmány

leverantőr szállító

lexa lecke, házi feladat

lexikális szótári

lébecol jól, könnyen él

légkondicionálás légszabályozás

licens engedély, jogosítvány

licencsiált egyetemi tudományos fokozatot szerzett

likvidálás elszámolás, feloszlatás, fölszámolás, leszámolás

lingvist nyelvész

litograf kőnyomó, kőnyomdász

litteratör irodalmár, íróember

lokális helyi, helybeli

longszám lassan, unalmas

longvarig, legyen longvarig hosszantartó, maradjon még, tovább

lónál, lónálja kölcsönöz, kölcsönzi

löpare futó (sakkban is)

luft levegő, lég; nincs luft a dekben nincs levegő a kerékben; ~ál szellőztet, szelel

luminös ragyogó, szellemes

lüka till!, lycka till! sok szerencsét!

lüklig, lycklig szerencsés, boldog valami miatt

M

magazin, magasin raktár, tárház, magtár; üzlet, bolt, áruház; tölténytár; folyóirat

magister tanár, tanító, iskolamester

magistrat városi tanács

major őrnagy

mandát megbízás, felhatalmazás

mandel mandula

manifestál kinyilvánít, kinyilatkoztat, megnyilvánul

marinad ecetes lé, pác, sólé, savanyúság

markant jellegzetes, feltűnő

marmelad gyümölcsíz, vegyesíz

masszázs, massage gyúrás

material anyag, hozzávaló, nyersanyag

mágia, magi varázslat, varázslás, boszorkányság, ördöngösség, bájolás, bűbájosság, igézés

medália, medalj érdemérem, érem

medicin orvostudomány, belgyógyászat

medikament orvosság, gyógyszer

medlem tag, egyesületi tag

mekanizál gépesít

mekanikus szerelő, gépész, műszerész

memoriál emlékirat, kérvény, beadvány

menissa ember

merit érdem, minősítés

metáll fém

metodika, metod módszer, eljárás(mód), tervszerűség

médium közeg, középérték

mikró gyorssütő, rövidhullámú sütő

minut perc

minus kevesebb, levonva

misszionárius, missioner hittérítő

mixer italkeverő; hangkeverő berendezés

moderát mérsékelt, mérsékletes

modeszt szerény, tapintatos, félénk, szégyenlős

mol találat, goal ang

monark király, uralkodó

monitor képernyő, jelzőberendezés, irányító, útmutató; ~izál megszakítás nélkül ellenőriz

monster, monstrum szörny(eteg), torzalak

monument emlékmű, műemlék

mosaik, mozaik kirakott kép, csempe fajta, egyveleg, töredék

motivál indokol, megokol

motív indítóok, indíték

mountain bike hegyi kerékpár, hegyi bika

möbel bútor

möjlig lehetséges, lehető

mösza sapka, diáksapka, főkötő

möte gyűlés, találka, találkozó, összejövetel, értekezlet, tanácskozás

multilateral, multilaterális sokoldalú, többoldalú

multiplikál szoroz, sokszorosít, megsokszoroz

musical látványos énekes, táncos, zenés darab, zenejáték

muskatell muskotály

musztás bajusz

N

nation nemzet; ~nal nemzeti

naturlig természetes, magától értetődő

navigatőr hajós, tengerész; irányító térképolvasó

náció (szedett-vedett) népség, fajta, fajzat

nervős ideges, ingerlékeny, ideg-

noll > zéró

nominál név szerint, névszói; ~va névlegesen

normál szabályos, kellő, rendes, átlagos

nota számla, jegyzék

notariát közjegyzőség, közjegyzői iroda

notesbok jegyzetfüzet, jegyzet-könyvecske

notórius, notorisk közismert, köztudomású, nyilvánvaló, hírhedt

nóvum újdonság, újszerűség, új dolog

nudel metélt (tészta)

O

obeliszk emlékoszlop, emlékmű

obligat kötelező, elmaradhatatlan

obligáció kötelezettség, kötvény, kötelezvény

obszerváció megfigyelés, észlelés, észlelet, észrevétel, megjegyzés

obszervera észrevesz, (meg)figyel, figyelembe vesz, megjegyez, figyelj!

officiell hivatalos, szolgálati, ünnepélyes

officér tiszt

officiell hivatalos, szolgálati, ünnepélyes

O.K., oké rendben!, jól van!, úgy legyen!, jó, helyes, igen

olja olaj, kőolaj

ombudsman jogőr, szószóló, állampolgári jogok biztosa, főjogőr, közjogőr, közvédnök

omodern, omodärn ósdi, divatjamúlt, nem divatos, nem korszerű

opció választhatóság, választási jog, lehetőség

ordináré durva, közönséges, faragatlan, bárdolatlan, műveletlen, modortalan, udvariatlan

originál eredeti

orka, orkál bír, tud, képes; nem orkál nem képes

ornament díszítmény, díszítés

Ó

ódium valaminek az átka, gyalázata, kellemetlen következménye, terhe

ópium mákony

Ótestamentum Ószövetség

Ö

önskal kíván, óhajt, kér, kérvényez

överáskáltam rajtakaptam

P

paciens kezelt, kezelendő személy

pacifista békeelvű

paket csomag

pakt szerződés, megegyezés

paletta festék keverőlap

pappa apa, édesapa

paradis paradicsom

paradox látszólagos, vélt ellentét, képtelenség

parafál kézjeggyel ellát

paralell párhuzamos, hasonló, megfelelő

paraméter mutató, mérték

paraplü esernyő, ernyő

parasita élősködő, élősdi

paróka, peruk vendéghaj

partitura vezérkönyv

paszta pép

pasztej, pastej pástétom

pasztörizál csírátlanít

passzió, passion szenvedély, kedvtelés

passzivítás, passivitet tétlenség

patetikus, patetisk szenvedélyes, heves

patron gazda, főnök, védnök, töltény, töltet

patrull járőr, őrjárat

pánik vakrémület

periódus, period korszak, időszak, időköz

perla gyöngy

permisszió szabadság, engedély

personal személyzet, személyesen

pianist zongorista, zongoraművész

piedesztál, piedestal talapzat, lábazat, oszlopszék

pikáns, pikant fűszeres, csípős, ingerlő, érzéki

piruett forgás, pörgés

plán terv; tegyek valami plánt? tervezzek?

pluton szakasz

plutuner szakaszvezető, őrmester

poet költő, rímfaragó, dalnok

polis rendőrség

ponton komphajó, hajóhíd, úszódaru

pódium emelvény, dobogó

pósze műanyag zacskó, zsákocska

predikál igét hirdet, süket füleknek beszél

prefix előtag, telefonszám

premier bemutató, első előadás; kormányfő

preparat készítmény

preventív megelőző, elhárító

prezentál bemutat, felmutat

prima elsőrendű, kitűnő

principal, principális főnök, gazda, munkáltató

prioritás, prioritet elsőbbség, elsőbbségi jog, elsőség

probléma, problem kérdés, feladat

prológus, prolog előhang, beköszöntő, előjáték

protest óvás, tiltakozás

psalm egyházi ének, dicsének

publicitás nyilvánosság

publikáció kiadvány, sajtótermék

puder hintőpor

pulzus, puls érverés

püré, pure pép, áttört pépes étel

R

ráció értelem, ész, ésszerűség

radírgumi, radergummi ( ruggyanta) törlő

rafinált, rafinad finomított; > MK

rakt fram! egyenesen előre!

rapportőr jelentő, jelentéstevő, tudósító

rapszodikus, rapsodisk szaggatott, csapongó

rádioaktiv atomkisugárzásos, sugárzó

reakciós haladásellenes

realista, realist valóságos, élethű; gyakorlatias, józan

rebellis, rebellisk lázadó, pártütő

rebus rejtvény, talány

recitál előad, elmond, elszaval

redakció szerkesztőség

redaktőr szerkesztő

referát beszámoló, jelentés

reflexiv visszaható, visszaverődő

regel, regler szabály, előírás

regering szabályozás, rendezés

regional területi

regissőr, regizor rendező

rekapitulál összefoglal, ismétel

reklám, reklam hirdetés, hírverés

rekningálom elszámolom, kiegyenlítem a számlát

rekreáció üdülés, felépülés, pihenés

rekrüt újonc; ~ál, rekrutál besoroz, toboroz

rektor igazgató

relief dombormű

renta, ränta kamat, kamatláb, járadék

reparáció javítás, tatarozás

repetició ismétlés, átismétlés, gyakorlat

resultat eredmény, siker

resumal összefoglal, összevon

retur visszatérés, visszaküldés

régió terület, táj, tájegység, vidék, övezet

riktigt helyesen, pontosan, igazán, valóban

ringálom, felringállak felhívom, felhívlak, rád/rátok csöngetek, csörgetek

roman regény

röszt szavazat; ~áltam szavaztam

runda kör; egy rundát menni Még egy kör! megismételni az előbbi rendelést

rügen, rygg hát, hátgerinc; fáj a ~em, fáj a hátam

S

saláta, sallad nyers, hideg zöldség(étel) öntettel

salut díszlövés, tisztelgés, üdvözlet

samtal beszélgetés, társalgás; Brütálta a ~omat Valaki megszakította a beszélgetésemet (a távbeszélőn)

sandwich ang, szendvics bélelt kenyér, rárakott kenyér, töltött zsemle, emeletes kenyér

saniter, szanitár egészségi, egészségügyi

secretariát titkárság

sematikus, schematik vázlatos, felületes

sergent őrvezető, őrmester

sistaminuten az utolsó percben

skala, skála fokbeosztás, hangsor, méret, arány

skandalös felháborító, botrányos, megbotránkoztató

Skansen, szkanzen szabadtéri falutárlat, művelődési közkert Stockholm mellett

skatt kincs, drágaság, adó; elengedték a ~omat elengedték az adómat

skiva, siva lemez, lap, korong, tárcsa

skol ivócsésze, kupa, serleg; Skol! Egészségére!

skola tanoda, tanintézet, iskola; tanítás, oktatás

sláger divatos dal

smink arcfestés, arcfesték, arckikészítés

snaps, snapsz pálinka

sociál, szociális társadalmi

socker cukor

söráz, köra vezet (gépkocsit), hajt, fuvaroz, szállít; én sörázom a bilt magam vezetem a kocsit

sötbullár húsgombóc

spara, spórol megtakarít, elment, összegyűjt

spekulativ elmélkedő, okoskodó, nyerészkedő

spenót, spenat paraj

sprit szesz, szeszesital

sprók beszéd; > blandálja

stadion versenypálya, edzőpálya

start indulás, rajt, kezdés; Nem tudok startolni mert a bilben fel van Nem indíthatok, mert hibás a kocsi

stáb vezetőség, törzs, törzskar, forgatócsoport

stádium állapot, fokozat, fejlődési szakasz

stipendium ösztöndíj

stressz túlterheltség, feszültség, lelki nyomás, hajszoltság

student egyetemi, főiskolai hallgató

studíroz, studera tanulmányoz, tanul, vizsgál, kutat

submarin fn tengeralattjáró; mn tenger alatti, tengerfenéki

sümbolik, symbolik jelképrendszer

SZ

Megjegyzés: Érdemes megnézni az sz hanggal kezdődő szavakat az s betű alatt is!

szalon, salong fogadószoba, terem

szalvéta, servett asztalkendő

szankció, sanktion megtorlás, jóváhagyás, szentesítés

szegmens, segment szelet, szelvény

szekret, sekret titkos

szemafor, semafor jelzőberendezés

szenátus, senat felsőház

szendvics > sandwich

szenilis, senil elaggott

szeparatizmus, separatism elszakadás, elkülönülés

szervál, servera kiszolgál, feltálal, kezel

szervilis, servil szolgai, szolgalelkű, megalázkodó

szex, sex nemi élet, érintkezés, közösülés

szignó, signatur aláírás, kézjegy

szimbolikus jelképes

szimpatikus, sümpatisk rokonszenves, megnyerő

szimpla, simpel egyszerű, könnyű, közönséges, átlagos

szimuláns, simulant színlelő, tettető

szindikalista, sündikalist szakszervezeti

szirup, sirap cukorlé, cukoroldat, gyümölcslé

szituáció helyzet

szociológus, sociolog társadalomkutató, társadalomtudós

szocionom társadalmi munkás

szofa, soffa pamlag, dívány, heverő

szoldát, soldat katona, közkatona

szolid, solid szilárd, tömör, megbízható, tartós

szolidáris, solidarisk összetartó, együttérző

szósz, sos mártás

szubvenció, subvencio segély, anyagi támogatás

szupermarket élelmiszerközpont, önkiszolgáló áruház

szuverén, suveren fn egyeduralkodó, király, korlátlan fejedelem; mn fölényes, rendkívül ügyes, független

T

tabell, tabella táblázat

tabló festmény, kép, néma jelenet

tabulátor váltóbillentyű

taburett ülőke, támlátlan szék

tack, ták köszönet, hála; ~sam hálás, hálatelt, lekötelezett

takt, taktus ütem

tamponál vérzést csillapít

tampong nedvszívó, vattadugó, vérzéscsillapító, hüvelydugó

tangent érintő, billentyű, billentyűzet

tape, tapéta falpapír, falbevonat

tautering tetoválás

teater, teátrum színház

telefoto képtávírózás

telepati, telepátia távolbaérzés, gondolatolvasás, akaratátvitel

temperatur, temperatúra hőmérséklet, hőfok

teolog, teológus hittudós

teoriker, teoretikus elméleti szakember

terakotta égetet agyag

terminologi, terminológia szakszókincs, szakmai nyelv

test, teszt alkalmassági vizsgálat

tetanus, tetanusz merevgörcs

text szöveg

tidtabell menetrend

tikett jegy, belépőjegy, tétjegy

tiptop kitűnő, nagyszerű, elsőrendű, ügyes

titulál, titulera címez, megszólít

titulálás, titulatur hivatalos címzés, megszólítás

tobak dohány

tog vonat

tolk tolmács

total, totális teljes, egész, általános; ~itet teljesség, összesség; ~itär, totalitárius egyeduralmi

tradicionális hagyományos, szokásos

tragikus, tragisk gyászos, végzetes, megrázó

trans, transz révület, önkívület

transit, tranzit átmenő forgalom

transmarin tengerentúli, tengert átszelő

transpiráció izzadás

transport, transzport szállítmány, szállítás

transversal, transzverzális keresztirányú, átszelő

travesztit átalakult

trénálni edzeni; Trénálom magam Edzem magam

tréner, träner edző, kiképző

tricikli háromkerekű

trist, triszt szomorú, elszomorító, sivár, unalmas

trokig, tråkig unalmas, fárasztó, kellemetlen, bosszantó trokig vagyok tőle untat

trottoar járda, gyalogjáró

trött fáradt; Trött vagyok Fáradt vagyok

trumpet, trombita kürt

trupp csoport, színtársulat

trust, tröszt vállalatok szövetsége

tsenare, tszéna, tjänare (alá)szolgája, szolgi

tull, vám; Átmentünk a tülön Átjutottunk a vámon

tumör daganat

tumult, tumultus kavarodás, felfordulás, zavargás, tolakodás

tunnel, tunnelbanán, tunnelbana földalatti; veszem a tunelbanánt földalattival utazom

turné művészkörút, körutazás

tusen ezer; Tiotusent fizetett Tízezret fizetett

tüszt! tyst! pszt!, maradj csendben

U

undersökálom elemzem, (ki)vizsgálom

universitet egyetem

universum, univerzum világegyetem, mindenség

unszimpatikus ellenszenves, kellemetlen, kiállhatatlan

uppehollsztillsztond tartózkodási engedély

urbánus, urban nagyvárosi, városias; jó modorú

urinál vizel

utópia, utopi megvalósíthatatlan álom, légvár

Ü

üvertür nyitány, előjáték

ürke foglalkozás, szakma, pálya, hivatás

V

vakcina, vaccin oltóanyag

vagabond csavargó, kóbor

vakuum légritkított, légüres tér, légűr

val választás

valuta külföldi pénznem, fizetőeszköz

velleitás átmeneti szándék, törekvés, irányzat

vandál pusztító, romboló

variant változat

variál, variera változtat, válogat, változatossá tesz

veckánsmöte heti gyűlés

välkommen, velkommen! Isten hozta!, Isten hozott! Örülök, örülünk, hogy eljött, eljöttél, eljöttetek!

velúr, velur bársony

veteriner állatorvos

vexál, växel fn váltó, aprópénz, váltópénz, sebességváltó; växling fn váltás; ige vexál, felvexál,växla vált, felvált, sebességet vált

vibráció rezgés, remegés

vicc móka, tréfa, sziporka, ugratás

viceadmirális altengernagy

vifoszé A viszontlátásra! Viszlát! Látjuk majd egymást!

vihörs! a viszonthallásra! hallunk majd egymásról!

vikariat, vikárius helyettes, helynök, helytartó

vikend hétvége, hétvégi munkaszünet

vindikál magának követel

viszesz! vi ses! A viszontlátásra!

vizávé, visavi átellenben, szemben, szemközt

vizit, visit látogatás

vízum, visum be- vagy átutazási engedély

vitális, vital életerős, élénk, eleven

vitrin üvegszekrény, kirakat

volán kormánykerék

volüm terjedelem, térfogat; kötet

votum szavazat

Z

zéró, noll, nulla semmi; jelentéktelen, értéktelen ember, semmiházi, sehonnai, jöttment

ZS

zseni, geni lángész, lángelme

 


 

KÖNYVÉSZET

Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989.

Bölcskei Gusztáv és Lenkey István: Idegen eredetű vallási szavak és fogalmak szótára, Debrecen, 1991.

Deme László és Fábián Pál: Helyesírási kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988.

Juhász József és mások: Magyar értelmező kéziszótár, Akadémiai kiadó, Budapest, 1989.

Lakó György: Svéd-magyar szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989.

Molnos Angéla: Magyarító könyvecske, negyedik, bővített kiadás, Debrecen, 2001.

Molnos Angéla: Szent és sérthetetlen, harmadik, bővített kiadás, Debrecen, 2002.

Molnos Angéla: Lélektani szakfordító, második, bővített kiadás, Debrecen, 2002.

Molnos Angéla: Jövőnkért, a magyar nyelv ügyében, Debrecen, 2003.

Pintér Jenő és munkatársai: Magyar nyelvvédő könyv, Regényi Sándor Kiadó, Budapest, 1938.

Szabó T. Attila: Erdélyi magyar szótörténeti tár I-XI. Kriterion, Bukarest

Sztranyiczki Mihály és Tar Károly: Romániai magyar nyelvvédő szótár, Nis Kiadó, Kolozsvár, 1993.

Honlap a magyar nyelvért: http://fox.klte.hu/~keresofi

Magyar Liget, 2000-2003-ban megjelent lapszámai: http://www.hhrf.org/magyarliget

Svédországi magyarok honlapja: http://www.hunsor.nu

 


F Ü G G E L É K E K

ISMERTETŐ

MAGYAR LIGET

Svédországban rengeteg a liget. A liget svéd megfelelője lund. Utcák, városrészek nevében, földrajzi nevekben, családnevekben is nagyon gyakran előfordul. De Magyar Liget csak egy van: a dél-svédországi magyarok családi lapja. Egyelőre - beleértve Koppenhágát és Oslót is - nyolc város és városkörnyék magyarjainak ingyenes, kisközösségi aprómunkával készített, a szerkesztő által városonkénti mellékletekben összerakosgatott önkéntes sokszorosítóknak és terjesztőknek köszönhetően negyed-évenként megjelenő lap, amely a világhálón is olvasható, a http://www.hhrf.org/magyarliget címről lehívható és nyomtatható.

A szerkesztő folyamatosan küldi a lapot az adott postacímre, ha az igénylő "Liget" jelöléssel befizeti a postaköltséget a PG 404 86 10-2 bankszámlájára.

ISMERTETŐ

ÁGHEGY

Megjelent az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam (http://www.hhrf.org/aghegy) első öt számának 648 oldalas, 28 színes mellékletet tartalmazó nyomtatott változata. A kötetben, több más érdekesség mellett Hjalmar Söderberg: Jézus Barabbás című regénye olvasható Szente Imre kiváló fordításában. Ára mindössze 90 korona. Megrendelhető a szerkesztőségben: Landsdomarevägen 1, 222 40 Lund, Svédország. Távbeszélő: +46 46 145 364, villámposta: tar@ebox.tninet.se

A folyóirat az északi országokban élő magyar alkotók műhelye kíván lenni, azon célból, hogy tevékenyebb részvételre buzdítsa őket a különféle magyar egyesületek magyarságmegtartó művelődési munkájában, és erősítse híd-szerepüket az északi országok Magyarországgal való jó kapcsolatának ápolásában. A folyóirat rovatai: Irodalom, Észak hírnökei, Rügyek, Zene/Szó, Kép/Fény, Járkáló, Képtár, Akik mellettünk járnak, Könyvek, Megjegyzések. A Próbálkozás rovatban másfélszáz, az északi országokban élő magyar alkotó nevét közli a folyóirat. A névsor számról számra gyarapszik, a szerzők összeírásával a lapfolyam tartalma egyre gazdagabb lesz.

Szerkeszti: Tar Károly. Munkatársak: Balázs Viktória, Benczédi Ilona, Benedekné Szőke Amália, Békássy N. Albert, Gergely Edo, Kónya Balázs, Kovács Ferenc (szerkesztőhelyettes), Lázár Ervin Járkáló, Maros Miklós, Ortman Mária, Szente Imre, Ungváry Tamás és Várkonyi Erika

ISMERTETŐ

MOLNOS ANGÉLA:
MAGYARÍTÓ KÖNYVECSKE

A magyar nyelvvisszaújítás szójegyzékének negyedik, bővített kiadása

Több mint 4800 címszót és kb. 17000 magyar fordítási lehetőséget kínál a Magyarító Könyvecske 2001 szeptemberében megjelent negyedik, bővített kiadása. Mindenki íróasztalára kívánkozik, akit bánt nyelvünk egyre gyorsuló rombolása és aki már elhatározta, hogy a magyar nyelv védelmét saját magával kezdi, ezentúl fokozottabban odafigyel saját nyelvhasználatára és mélyebben merít ősi szókincsünkből, mint eddig. A "nyelvvisszaújítás" fogalom az alcímben arra utal, hogy napjainkban a magyar nyelv nem újítást igényel elsősorban, hanem azon eredmények védelmét, melyeket nyelvújítóink a 18. század utolsó negyedében elértek, nagy íróink és későbbi nyelvművelőink folytattak. E szójegyzék nem törekszik teljességre, hanem inkább gondolkodásra szeretné késztetni a használót és saját nyelvalkotó képzeletét serkenteni, hogy mondanivalóját szabatosan magyarul és kedve szerint kifejezhesse.

HASZNÁLÓK VÉLEMÉNYE

" ... Minden iskolai könyvtárban, tanárok, diákok kezében ott kellene lennie. ..." (Kovács Mária, 1999. március 28.)

"Ha végiglapozzuk e jegyzéket, ráébredünk, mennyi idegen szót használunk fölöslegesen....Tényleg, mennyivel szebb az életrajz, mint a biográfia, a hírnév, jó hír, köztisztelet, tekintély, tisztesség szavaink bármelyike, mint a reputáció, az alkat, elrendezés, felépítés, összetétel, szerkezet, mint a struktúra ... Reméljük, ... e munkájának magyar szavai beépülnek nyelvhasználatunkba." (Arany Lajos, Hajdú-Bihari Napló, 1998. december 2.)

"Magyarságunk jövőjét az határozza meg, hogy mi magunk mennyire szeretjük saját nemzetünket ... Ebbe beletartozik nyelvünk fejlesztése ... a Magyarító könyvecske ... létrejötte már önmagában is nemzeti műveltségünk sikere. Azt sugározza a világon élő egész magyarságnak, hogy érdemes ragaszkodnunk csodálatos nyelvünkhöz, mely mindig meg tud újulni." (Dr. Hosszú Gábor, 2003. október)

" ... rendkívül hasznos és megszívlelendő mindazok számára, számunkra, akiknek kenyere a magyar nyelv." (Németh Júlia, Szabadság, kolozsvári napilap, 1999. febr. 4.)

" ... több idegen nyelv ... ismerete alapján és szellemi hátterével szorgalmazza a magyar nyelvnek az idegen elemektől ... való megtisztítását. Ebben Kosztolányira emlékeztet." (Kemény G., 1999. febr.)

" ... szinte sehol sem észlelhető közhasznú munkát végez mindannyiunk javára." (Isépy Dezső, 1999. február)

" ... szeretném minden egyes diák figyelmébe ajánlani ezt a kis Magyarító könyvecskét. ... A legtöbb a tanítókon múlik, a tanítókon és tanárokon, akik gyermekeinket a szép magyar szóra okítják. Én arra kérem őket, a Magyar Kormány nevében is, hogy szerettessék meg a fiatalokkal a magyar nyelven való gondolkodásnak azt a sajátos ízét, amit csak mi ismerünk." (Orbán Viktor, Kormányfő, 2000. április 11. A Magyar Nyelv Hetének országos megnyitóján, Debrecenben)

ISMERTETŐ

MOLNOS ANGÉLA:
SZENT ÉS SÉRTHETETLEN

A tiszta magyar nyelv használatáról és elhallgatott gyökrendszeréről.

Harmadik, bővített kiadás

E tanulmány három részre tagolódik. Az elméleti rész két gondolatkört fejteget: a nyelvhalált és a "magyar nyelv" fogalmát. Nem minden nyelvváltozás jelent fejlődést és igenis létezik nyelvhalál, legyen az nyelvöngyilkosság vagy nyelvgyilkosság. Napjainkban a "magyar nyelv" fogalma meglehetősen zavaros, mert nem egy, hanem legalább három nyelvet illetünk e névvel: a művelt latin-magyart, a pidgin Hungarian-t vagy zagyvanyelvet, és a tiszta magyart.

A második rész arra a kérdésre igyekszik válaszolni, hogy mit is tehetünk nyelvünk megmentéséért mi mai magyarok, akik itt élünk a Kárpát-medencében a határokon innen és túl.

Végül a harmadik rész a magyar nyelv gyök-rendszerét vázolja. Minden szavunk vagy gyök vagy gyökelem vagy gyökszármazék. E sok ezer éves rendszer nyelvünk lelke és ma is élő alapja, nyelvi megújulásunk kiindulópontja.

ISMERTETŐ

MOLNOS ANGÉLA:
LÉLEKTANI SZAKFORDÍTÓ

Angol-magyar szójegyzék.

Második bővített kiadás.

Több mint 1800 angol címszót, és számos magyar fordítási lehetőséget, valamint fogalommagyarázatot kínál e szójegyzék. Mindenkinek készült, aki a lélektudományban egy-egy angol szakszóra magyar megfelelőt keres. Egyrészről kezdeti segítséget nyújt a szakfordítónak, és utat mutat ahhoz, hogyan fedezze fel saját maga a legjobb fordítási megoldásokat. Másrészről minden olyan igaz ember íróasztalára kívánkozik, akit aggasztanak lelki és társadalmi gondjaink, és azokról, valamint orvoslásukról világosan magyarul kívánna értekezni. E szakszókincstár az angol fogalom lehetséges fordításaként kizárólag magyar szavakat, szakkifejezéseket ajánl és nem az angol szónak torzított sarjadékát. Így abuse nem abúzus, hanem visszaélés, bántalmazás, durva, kegyetlen bánásmód; condition nem kondíció, hanem állapot, helyzet, feltétel; identity nem identitás, hanem önazonosság; psychoanalytic nem pszichoanalitikus, hanem lélekelemző; valid magyarul nem valid, hanem érvényes, igaz, való, bizonyítható, igazolható, indokolt, megalapozott.

Ez kínálati szójegyzék, vagyis a fordítási lehetőségek gyűjteménye. Sok magyar megfelelője van a legtöbb címszónak. Ezek közül egyet vagy többet a használat szakszóvá avathat. Fő üzenete a könyvnek, hogy szeretettel és tisztelettel közelítsük meg mindkét nyelvet, mind a magyart, mind az angolt. Tekintsük őket egyedi rendszereknek és óvjuk meg mindkettőt a bomlasztó keveredéstől.

ISMERTETŐ

MOLNOS ANGÉLA:
JÖVŐNKÉRT, A MAGYAR NYELV ÜGYÉBEN

E könyv mindenkihez szól, aki szereti a csodálatosan okos és szép magyar nyelvet, hagyományaink, műveltségünk hordozóját, és kíváncsi ősi, még ma is élő gyökrendszere működésére. Arra a kérdésre igyekszik válaszolni a szerző, hogy nyelvünk és létünk jelenlegi fenyegetettsége közepette, hogyan és mi végett kell mindnyájunknak fokozottabban odafigyelnünk saját nyelvhasználatunkra.

Egy hasoncímű sorozat szerkesztett változata e kiadvány, vagyis tartalmazza az Új Időkben 2001 óta megjelenő sorozat első 27 részét. Nyelvünk kutatóinak külön segítséget nyújt a név- és tárgyjegyzék, valamint a szövegben elemzett, magyarázott gyökök, szavak és kifejezések jegyzéke.

OLVASÓI VÉLEMÉNYEK

"Olyan ez a könyv, mint a kovász. Egyetlen részletének segítségével új és új gondolat-kenyereket lehet vele sütni." (Friedrich Klára, 2003. szelek hava)

"Az Új Idők legfontosabb sorozataként becsülhettük Molnos Angéla nyelvművelő írásait, hogy tanuljunk, lelkesedjünk, a közös törekvésből új erőt meríthessünk ... napi szellemi táplálékunkká válik." (ditrói Puskás Lászlóné, 2003. szelek hava 30.)

"Az élet értelme alighanem a jó ügyek támogatása, s ha van nemes harcosa jó ügynek, ... akkor Molnos Angéla bizonnyal az. ... Gondolatokban, remek meghatározásokban bővelkedik a könyv. Milyen találó például a zagyvanyelv jellemzése." (Hajdú Endre, Sopron, 2003. ígéret hava 7.)

"Tízezrével kellene terjeszteni, hogy eljusson minden hazáját és nyelvét szerető magyarhoz, mert a magyar érzelmű emberek között is ... sokan gondolkodás nélkül használják az idegen szavakat." (Radics Géza, 2003. ígéret hava 28.)

" ... léleképítő és tudattisztító." (Dr. Hermán János, 2003. ígéret hava 24.)

"Molnos Angéla e legújabb kötete ... sok örömet fog szerezni azoknak, akik fontosnak tartják anyanyelvünk jövőjét. E kis könyv minden magyar kérdésre figyelő, elkötelezetten lelkes szerzője ismét példaértékűen bizonyítja, hogy nincs semmi, amiről ne lehetne tisztán, érthetően és ennek következtében szépen magyarul írni." (Dr. Bertók Lóránd, egyetemi tanár előszavából)

"Molnos Angéla írásainak gyűjteménye megvilágosító olvasmány. Cikkeit olvasva összefüggővé rendeződött bennem számos ... tanári tapasztalatom. Nemcsak a hagyományainkhoz való ragaszkodás, nyelvünk féltése miatt kellene tiszta magyarsággal beszélnünk. A mai kor varázsszavait használva így volna hasznos, ez lenne a gazdaságos. Ha tisztán, romlatlan magyarsággal beszélek, akkor a hallgatók jóval gyorsabban, könnyebben és világosabban megértik közléseimet és a mögöttük álló szándékaimat." (Dr. Végh László, 2003. magvető hava 27.).

MEGRENDELÉS

Mind a négy könyvet a Lélektani Szaknyelv Megújításáért (LSZM) közhasznú alapítvány adta ki és a Csokonai Könyvesbolt (4025 Debrecen, Piac utca 45, T.: +36 52 314 984) terjeszti. Kedvezményes áron megrendelhető öt vagy több darab az LSZM székhelyén (Dr. Molnos Angéla, távbeszélő és levelezőgép: +36 52 340 696). Minden bevétel az LSZM alapítványé.

Magyarító könyvecske: Negyedik, bővített kiadás megjelent 2001. szeptemberében. Terjedelme 297 oldal, bolti ára: 1000 Ft.

Szent és sérthetetlen: Harmadik, bővített kiadás megjelent 2002. júliusában. Terjedelme 75 oldal, bolti ára: 550 Ft.

Lélektani szakfordító: Második bővített kiadás megjelent 2002 júniusában. Terjedelme 231 oldal, bolti ára: 1000 Ft.

Jövőnkért, a magyar nyelv ügyében: Megjelent 2003. áprilisában. Terjedelme 182 oldal, bolti ára: 1200 Ft.

Tar Károly Svédországi magyarító szószedete, lásd 4. oldalon.

ISMERTETŐ

A LÉLEKTANI SZAKNYELV MEGÚJÍTÁSÁÉRT (LSZM)
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYRÓL

Alapító: Dr. Molnos Angéla

Elnök: Dr. Bertók Lóránd

Titkár: Páll Józsefné Szegő Margit

Az alapítvány székhelye: 4025 Debrecen, Miklós u. 6; távbeszélő és távmásoló: +36 52 340 696;

villámlevelek: keresofi@fox.unideb.hu

Bejegyzési szám: Az alapítványt a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság tartja nyilván a következő bejegyzési szám alatt. Apk: 60/683/ 1994/5.

Számlaszám: 612-00261-10114070 Polgári Takarékszövetkezet D., 4026 Debrecen, Péterfia u. 4.

Adószám: 1 854 52 14-1-09. Köszönettel vesszük, ha adóbevalláskor az LSZM javára felajánlja személyi jövedelemadójának egy százalékát.

Az alapítvány törekvései: Az alapítvány törekvése hagyományos magas színtű szaknyelvi műveltségünk és köznyelvi örökségünk megóvása, fejlesztése és az ehhez szükséges, tudományos, oktatói és ismeretterjesztő tevékenység kifejtése.

Az alapítvány törekvése lélektani és lélekgyógyászati szakmai nyelvünk megújítása és magyarítása. Az idegen kifejezések és tükörfordítások egyre növekvő használata következtében szaknyelvünk elsatnyul, és el is tűnik, ha nem állítjuk meg e folyamatot.

Nem csak a nyelv, hanem maga a tudomány is károsul, ha az árnyalatokban igen gazdag és pontos magyar szakmai nyelvet nem használjuk és nem fejlesztjük tovább. Az alapítvány törekvése a ma uralkodó nyelvi divat megváltoztatása és ellendivat indítása, vagyis a helyes és szabatos magyar nyelvhasználat népszerűsítése mind a tudományban, mind a köznyelvben.

Az alapítvány törekszik támogatni olyan kezdeményezéseket (újságcikkek, előadások, szakmai viták, eszmecserék a világhálón, hang- és képcsatornákon, összejövetelek), amelyek a szaknyelv újításának és magyarításának szükségességét beviszik a köztudatba és a szakmabeliek (lélektanban képzett tanítók, tanárok, egyetemi hallgatók, lélekgyógyászok, lélektani kutatók, lelkészek) szaklapok, újságírók, kép- és hanghíd-bemondók, műsorvezetők komoly érdeklődését is fölkeltik.

A fenti törekvéseknek megfelelően az alapítvány kezelőszervi tagjai mintaszerűen igyekeznek a lehető legtisztább magyar nyelvet használni szóban és írásban, vagyis a nyelvhasználat megújítását saját magukkal kezdik.

A törekvések megvalósítása: A fentiek megvalósítását szolgálja többek között:

a) 1996 és 2000 között a Debreceni Tudományegyetemen képzett ötödéves lélektani angol szakfordítóknak kiosztott évi pályázat a magyar nyelvi szempontból és szakmailag legjobb szakfordítói dolgozatért.

b) 1997-ben megalapított Lélektani Szaknyelvet Magyarító Munkaműhely (LSZMM).

c) 1997 óta a "Honlap a magyar nyelvért" a világhálón: http://fox.klte.hu/~keresofi

d) Könyvkiadás (ld. a következő ismertetőket)

e) Köz- és szaknyelvművelő előadások, cikkek és fordítások.