egyházkerület

a magyar ref. egyház legmagasabb szintű szervezeti, igazgatási egysége, melynek élén püspök, ill. a világi főgondnok áll. A jelenlegi egyházkerületek beosztása lényegében a 18. sz. végén alakult ki. A népi kultúra történeti fejlődését és integrálódását tekintve lényeges szerepük volt, mivel a 19. sz. második feléig területük művelődési központjainak kollégiumai és azok partikuláris iskolái biztosították a ref. lakosság népoktatását és magasabb szintű képzését, így többek között a tanítói kar nevelését. Ma Mo.-on négy egyházkerület van: a Tiszántúli, a Tiszáninneni, a Dunamelléki és a Dunántúli egyházkerület, ez utóbbi régebb idő óta magában foglalja a korábban különálló kisalföldi területeket is. A mo.-i ev. egyház igazgatási szervezete hasonlóan alakult. Az egyházkerületeknek általában nem volt állandó székhelyük, a püspökök a megválasztásukkori állomáshelyükön laktak.