Ernyei József (Bélaudvarnok, 1874–Bp., 1945)

etnográfus, nyelvész, történész. 1908-tól az MNM dolgozója. A Néprajzi Múz.-ban dolgozott, majd 1927-től az Érem- és Régiségtár tisztviselője, 1929-től ig.-ja. 1934-ben a Természettudományi Múz. első főig.-ja. 1938-ban nyugdíjba ment, 1940-ben a Néprajzi Társ. t. tagja. Széles körű néprajzi tevékenységének irányát felvidéki származása és kapcsolatai szabták meg. Jó ismerője volt a cseh, szlovák, lengyel, ukrán, orosz és német néprajzi irodalomnak, éveken át ismertette a hazai szakfolyóiratokban a jelzett népek szakirodalmát. Rendszeresen tartott előadásokat a Néprajzi Társ. ülésein. Legtöbbet foglalkozott a népszokásokkal. – F. m. A Majthényiak és a Felvidék (Odescalchi Artúrral, Bp., 1913); A Felsőmagyarországi bányavárosok német népi színjátékai (Karsai Gézával I–III., Bp., 1932–38). – Irod. Halmai János: Emlékezés E. J.-ről (Gyógyszerész-tudományi Társaság Ért.-je, 1948).

Ernyei József

Ernyei József