Bél Mátyás (Ocsova, 1684–Pozsony, 1749)

ev. lelkész, tanár, történetíró, az államismereti kutatások úttörő kezdeményezője, kiemelkedő tudósa. Losoncon, Kálnán, Alsósztregován, Besztercebányán, Pozsonyban, Veszprémben, Pápán tanult. Főiskolai tanulmányait Halléban fejezte be 1704–1707 között. 1714–19 közt Pozsonyban a líceum ig.-ja, majd pozsonyi lelkész. Mo. államismereti összefoglalását kísérelte meg elvégezni megyénként magas szintű európai tájékozottsággal, pietista szellemben. Műveinek sorozata a 18. sz. legjelentősebb tudományos vállalkozása még befejezetlenül is. Sorozata tervezetét 1723-ban tette közzé. 1735-től 1742-ig jelentette meg nagy fontosságú Notitia kötetét, számos kötete azonban még kiadatlan. Az utóbbi években ezekből több részlet látott magyarul napvilágot (Esztergom, Eger). Gyűjteményes munkáihoz tanítványainak, kortársasnak széles körét mozgósította. Térképészként Mikovinyi Sámuelt, kora kiváló kartográfusát foglalkoztatta. Notitiáiban a magyar tudományos irodalomban elsőként foglalkozott rendkívül alaposan a parasztélettel, agrárviszonyokkal, e munkái a néprajzi kutatás nélkülözhetetlen forrásai. Szerteágazó munkálkodása során a finnugor nyelvrokonság, a magyar rovásírás kérdéseit is érintette. Jelentős hatása volt a magyar történeti kutatások szempontjából Anonymusszal és a magyar történelem elbeszélő forrásaival foglalkozó munkáinak. Mint pedagógiai szervező bevezette a földrajz és a magyar történelem iskolai oktatását. Kiadatlan, kéziratos hagyatékának néprajzi jelentőségű anyagával az elmúlt fél évszázadban többször foglalkoztak. – F. m. Hungariae antiquae et novae prodromus (1723); Notitia novae historico-geographica (több kötetben, 1735–1742 között); Tractatus de re rustica Hungarorum (kézirat); De servitute Hungarica (kézirat); Adparatus (több kötet, 1735–46). – Irod. Haan Lajos: Bél Mátyás (Bp., 1879); Dékáni Kálmán: Bél Mátyás földrajza (Marosvásárhely, 1903); Bodor Antal: B. M. emlékezete (Bp., 1936); Györffy György: Notitia Hungariae Novae Historico-Geographica ... (Revue de Histoire Comparée 1946); Mészáros István: B. M. születésének 270. évfordulójára (Statisztikai Szle, 1954); Sipos Istvánné: B. M. pedagógiai reformtörekvései (Magyar Pedagógia, 1962).

Bél Mátyás

Bél Mátyás