Bónis György (Bp., 1914–)

történész, levéltári osztályvezető, az állam- és jogtudományok doktora (1969). Tanulmányait a bp.-i egy. jogi karán végezte (1936). Könyvtáros (1937–), a Vallás- és Közoktatásügyi Min.-ban segédfogalmazó (1939–), egy.-i tanár (1940–), levéltáros (1957–). Munkássága a magyar és egyetemes jogtörténetre (középkor) és a jogi néprajzra terjed ki. Cikkei, tanulmányai a hazai és külföldi szaklapokban jelennek meg. – Néprajzi érdekű f. m. Magyar jog – székely jog (Kolozsvár, 1942); Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban (Kolozsvár, 1947); Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után, 1686–1708 (Bp., 1962); Középkori jogunk elemei. Római jog. Kánonjog. Szokásjog (Bp., 1972).