Hódmezővásárhely népe

a város a török kincstár védettségében 17 elpusztult falu területén és lakóinak maradványaival a 16. sz. végén alakult ki. Később többször elpusztult, népessége betelepülőkkel vegyült. A török alóli felszabadulás után nem újultak fel a régi települések, hanem a lakosság a védelmet nyújtó → mezővárosból szervezte meg a környező terület hasznosítását. Hódmezővásárhely jellegzetes alföldi mezővárossá vált, „amely minden különleges tényező közrejátszása nélkül képviseli ezt a várostípust, mint annak általánosítható modellje, alaptípusa” (Erdei Ferenc). – Hódmezővásárhely vezetésének öntudatos közéleti szemlélete korán rányomta bélyegét a magánélet viszonyaira is. A városi önkormányzat a 18. sz.-ban megakadályozta a korábbi feudális viszonyok restaurálását: „volt ugyan urbárium, mégis tulajdonképpen a paraszti tulajdon érvényesült az annak megfelelő adásvétel és öröklés lehetőségeivel. És a gazdálkodás alapja nem a jobbágytelek lett, hanem a tanya” (Erdei Ferenc). Az öntudatos mezővárosi hagyományokon alapultak a 19–20. sz.-ban jelentős agrárszocialista és radikális értelmiségi mozgalmai. Magyar ref. eredetű lakói a 18. sz.-i betelepítések nyomán keveredtek r.k., nem jelentős mértékben német, szerb és román népelemekkel, akiknek a 19. sz. végére bekövetkezett a magyar etnikumba való teljes integrálódása. A század első felében a lakosság mintegy 40%-a (még 1970-ben is 16,3%-a) szinte állandóan, az év legtöbb napján tanyán tartózkodott; ez a kulturális fejlődés kettősségét eredményezte: pl. jóllehet még 1930-ban is a lakosság közel 8%-a nem tudott írni-olvasni, mégis Hódmezővásárhely népe gyermekeit más városokat meghaladó mértékben küldte középiskolába és felsőfokú oktatási intézményekbe. A külterületi lakosság öntevékenyen fáradozott önálló közigazgatás (kirendeltség), közélet (olvasókörök) stb. megszervezésével. Hódmezővásárhely népének beszéde az alföldi nyelvjárás ő-ző népnyelvéhez tartozik, amely lakosságának török előtti folytonosságát szintén igazolja. – Mint az alföldi mezővárosok, ez a város is városias magból, hozzá csatlakozó falusias övezetből és tanyai részből állt. A belterület közigazgatási tagozódása legrégebben városrészek (Tabán, Tarján, Susán, Csúcs, Oldalkosár, Újváros stb.) és tizedek, újabban kerületek és utcák szerint történt. A külterület tagolódásában a művelési ágak játszották a főszerepet: a város közvetlen közelében terültek el a szőlők és a belső legelő, ahová naponta kihajtották a jószágot, a Tisza szabályozásáig a déli részen, kb. 130 szigeten a réti földek (kaszálók), majd a távolabbi övezetben a → szállások, a → tanyák, végül pedig az Orosháza felé eső részen a Hódmezővásárhely népe külső legelő feküdt, ahol télen-nyáron szabadon legeltek a lovak, marhák és juhok. A folyamszabályozás után a szigeti rész is tanyásodott, 1852-vel a külső legelő is. Ezzel kialakult a határ hármas közigazgatási része: Gorzsa, Tanya és Puszta. A belterület és a külterület szoros gazdasági egységben állt egymással, ami a közigazgatásra, a műveltségre, az árucserére, a családi életre is kihatással volt. A lakosság kb. 60%-a a tanyás gazdálkodás virágkorában (20. sz. eleje) a mezőgazdaságból élt, mégpedig úgy, hogy nagy részben a városban lakott, míg munkahelye a tanyán volt. Mintegy 6000 tanyában (1960-ban kerek számban már csak 3500 volt a tanyák száma) termelték a javakat, amit részben a tanyán vagy a városi háznál fogyasztottak el, halmoztak fel, részben a városban értékesítettek. Ez a termelési mód szükségszerűvé tette, hogy minden munkaeszköz a tanyán legyen, és a tanya épületei, a föld beosztása és a művelési módok megfeleljenek ennek a célnak. A tanyán a fontosabb épület rendszerint nem a lakóház volt, hanem az → istálló, az ól, a → góré, a szín. Legfeljebb a gazdaság igényeitől függő az a különbség mutatkozott köztük, hogy kisebb tanyákban ezeket összeépítették, a nagyobbakban külön épületet alkottak. A városi háznál is alakítottak ki gazdasági udvart, de ez sokkal egyszerűbb volt, mint a tanyai; szegényemberek legfeljebb sertésólat építettek a háznál. – A belterülethez fűződő kapcsolat együtt járt a gyakori városba járással: piaci napokon és vasárnap, télen pedig heteken keresztül a család – főleg a polgárosodó paraszti rétegeknél – a városi háznál tartózkodott, a tanyát valamelyik alkalmazottra, vagy felváltva a család egyik-másik tagjára bízták, aki a jószágokat ellátta, a jelentkező gazdasági munkákat elvégezte, őrizte a tanyát. A közlekedés fejlett rendje jellemezte a külterület és a város kapcsolatát. – A tanyai gazdálkodástól függött, de a vázoltaktól eltért a mezőgazdasági bérmunkások, a tanyások, a részesek, a „célszörű szögény-embörök” életmódja (Kiss Lajos). Ugyancsak más rendben éltek a városi iparosok, kereskedők, hivatalnokok, de nem említésre méltó különös eltérésekkel. – A 18. sz. elején a város külterületén főként még a rideg állattartáshoz (→ külterjes állattenyésztés) szükséges épületek voltak találhatók, istállók, isztrengák, kutak stb., mert a lakosság inkább a gyorsan eladható és továbbhajtható jószágból pénzelt. Az 1772-ik évi urbárium után a szántóföldi gazdálkodás is megszilárdult, a tanyarendszer kifejlődött, és már a múlt század végén a mezőgazdasági termelés belterjessége lépett előtérbe. Búza és kukorica termelése szinte az egész Alföldet tekintetbe véve a legmagasabb fokon állt, később az állattenyésztés és a takarmánytermelés is minőségi szintre emelkedett. E talajon ugyancsak a múlt század közepétől magas színvonalat ért el a malom- és élelmiszeripar. A folyamszabályozásig (19. sz. közepe) a halászat is gazdag jövedelmet hozó megélhetési forrás volt, hiszen a Tisza nagy kanyarulata a város falai alatt folyt. A halászok a város piacát hallal látták el, de kereskedelmi áruként más vidékekre is szállították. – A helyi ipar alacsony koncentráltsága és – néhány kivételtől eltekintve (pl. kerámia, élelmiszer-, könnyűipar) – fejletlensége folytán csak az utóbbi évtizedekben kezdett a városias követelmények szintjére emelkedni. A céhes ipar egykor sokféle mesterséget fogott össze, de a műhelyek egy része alig elégítette ki a lakosság igényeit, más része viszont bekapcsolódott a távoli városok üzleti forgalmába is. A kisipar sok ága a múlt század közepén élte virágkorát, pl. az asztalosoké, a bognároké stb. A város vásárai évszázadok óta messze földön híresekké váltak; a tanya és a város, a mezőgazdaság és az ipar, Hódmezővásárhely és a szomszédos városok, községek népe került ekkor szorosabb gazdasági, társadalmi és kulturális kapcsolatba. – Az öltözködést a célszerűség irányította, ahogy ezt Szeremlei Samu a 18. sz.-tól követve, sok adat alapján megfigyelte és leírta. A jobbágyfelszabadítás után a kialakuló vagyoni és társadalmi helyzetnek megfelelően már a parasztságon belül is erősen differenciálódott: másfajta ruhát viselt a gazdag parasztság, a mezőgazdasági munkás, a pásztor és a városi iparos. Az értelmiségiek és az iparosok leginkább az országos divatot követték. – Az étkezésben egyszerűségre törekedtek, és ebben főleg a tésztafélék (kenyér, száraztészta, tarhonya stb.) játszottak döntő szerepet. Hagyományos volt az újesztendői rétes; ezt „jóravaló asszony óesztendő utolsó napján szokta kisütni, s addig nem ereszti el a bérest, kanászt, szolgálót, míg rétessel jól nem lakatta” (Kiss Lajos). A húst étrendjükben a sertés, a marha, a bárány, az aprójószág, a galamb, a hal; a gyümölcsöt az alma, a körte, a dinnye, a múlt század végéig a szőlő szolgáltatta. – Kultúrájában a folklór és a népművészet bizonyos ágai sajátos mezővárosi jelleggel kifejezett jelentőségre jutottak. Tanyán szinte mindenki tudott furulyázni, citerázni, tamburázni, sőt bőrdudával is muzsikáltak. Élt nótafa is a városban; a legkiválóbbat Nótás Szabó Pálnak hívták. Táncokban a város folklórja szegényebb képet mutat. Hódmezővásárhely népe gazdag folklór-világát elsőnek a múlt század közepén Török Károly fedezte fel és Csongrád megyei gyűjtés c. munkája szinte csak a hódmezővásárhelyiektől hallott dalt, mesét, mondát, balladát tette közkinccsé, amelyek nagy része országosan is az egyetlen vagy a legjobb változat értékével bír. Közülük két sajátosan jellemzőt mutatunk be: az egyik aratódal, a másik bordal, a 42. genfi zsoltár hangulatos, tréfás travesztiája, amely ma is közszájon forog:

Kis kaszám, kaszáljál!
Öröm a könyered.
Ha kicsit föltöri
Kaccsod a tenyerem,
Télire te adod
Néköm a könyerem.
*
Mint a szép csűves paprika
A húsba kívánkozik,
Lelkem úgy óhajt a borra
És hozzád fohászkodik;
Tehozzád, én borocskám,
Szomjúhozik torkocskám.
Vajon színed eleibe
Mikor jutok a pincébe?

A tárgyakat formáló népművészet ágai közül a várost „az ország legnagyobb és művészileg is kiemelkedő fazekasközpontjá”-nak tekinti a szakirodalom (Kresz Mária). A kerámia első nagy virágkora itt a 18. sz. végén bontakozott ki és a reformkorig tartott. Új csúcspontja a 80-as évek, amely a mesterek (hely nevei: gölöncsérek, cserepesek), a műhelyek és a városrészek szerinti további elkülönülést eredményezte. A műhelyek szakosodtak fazék, tál, kanta stb. alapján, ugyanakkor a csúcsi mester csak kékvirágú fehér tálat, a tabáni sárga tálat fehér és piros virágokkal, az újvárosi pedig magas edényeket, köcsögöket, kantákat, fazekakat gyártott. A leghíresebb → butellák is itt készültek. – Egykor minden parasztcsalád házában 4–6 fekete szőrrel varrott párnacsúcs volt található a díszes ágyon; még a 18. sz.-ban is. Díszítőelemeiket a növényvilágból vették: stilizált levelek és virágok (bazsarózsás, aprószegfűs, fügés stb. volt a nevük). Egy időben a legdíszesebb motívumokkal rakták tele a híres vásárhelyi varrott subát is. A szegényebbek földes házuk talaját, az utca járdáját, a kemence szájának padkáját vízzel vagy homokkal cifrázott virágokkal (→ homokrózsa) díszítették. (→ még: hódmezővásárhelyi hímzés, → hódmezővásárhelyi kerámia) – Irod .Török Károly: Csongrád megyei gyűjtés (MNGy, II., Pest, 1872); Szeremlei Sámuel: Hódmezővásárhely története (I–V., Hódmezővásárhely, 1900–1913); Kiss Lajos: Régi népdalok Hódmezővásárhelyről (Karcag, 1927); Péczely Attila: Vásárhelyi népdalok (Hódmezővásárhely, 1932); Kiss Lajos: A szegény ember élete (Bp., 1939); Kiss Lajos: A szegény asszony élete (Bp., 1941); Tárkány Szücs Ernő: Mártély népi jogélete (Kolozsvár, 1944); Kiss Lajos: Vásárhelyi híres vásárok (Szeged, 1956); Kiss Lajos: Vásárhelyi hétköznapok (Bp., 1958); Tárkány Szücs Ernő: Vásárhelyi testamentumok (Bp., 1961); Nagy Gyula: Hagyományos földművelés a Vásárhelyi-pusztán (Bp., 1963); Kiss Lajos: Vásárhelyi kistükör (Bp., 1964); Nagy Gyula: Paraszti állattartás a Vásárhelyi-pusztán (Bp., 1968); Erdei Ferenc: Város és vidéke (Bp., 1971); Nagy Gyula: Parasztélet a Vásárhelyi-pusztán (Békéscsaba, 1975).

Hódmezővásárhely (Csongrád m.) látkép egy céhlevélen (19. sz. első negyede). August Mayer rézmetszete (részlet)

Hódmezővásárhely (Csongrád m.) látkép egy céhlevélen (19. sz. első negyede). August Mayer rézmetszete (részlet)

Parasztcsalád ünnepi öltözetben a múlt század végén (Hódmezővásárhely, Csongrád m.)

Parasztcsalád ünnepi öltözetben a múlt század végén (Hódmezővásárhely, Csongrád m.)

Idősebb parasztházaspár télies öltözetben (Hódmezővásárhely, Csongrád m.) 19. sz. vége

Idősebb parasztházaspár télies öltözetben (Hódmezővásárhely, Csongrád m.) 19. sz. vége

Öregember, mezőgazdasági munkás bekötött szárú gatyában, szűrkankóban a múlt század végén. (Hódmezővásárhely, Csongrád m.)

Öregember, mezőgazdasági munkás bekötött szárú gatyában, szűrkankóban a múlt század végén. (Hódmezővásárhely, Csongrád m.)