népmese-katalógus

A népmeseszövegek folklorisztikai vizsgálata elképzelhetetlen anyaguk osztályozása, rendszerezése nélkül. Henszlmann Imre (1847) és Arany László (1867) már a 19. sz. közepén kísérletet tett a magyar népmesék műfaji felosztására. Három csoportot állapítottak meg: a) az ú.n. „jelvi” (mitikus), – b) jellemző, ill. tanmesék (állatmesék) és – c) a dévajka, ill. furcsaságok (tréfás-realisztikus mesék) csoportját. A népmesetípusok felállítására Katona Lajos tett először kísérletet (1903–1904). A rendelkezésére álló népmese-gyűjtemények és a példaképpen felhasználható meseosztályozási kísérletek (Hahn, Gomme, Şăineau) alapján, ill. segítségével 19 népmesetípust állított fel s felsorolta változataikat is. Munkáját tanítványa, Berze Nagy János folytatta, aki Antti Aarne nemzetközi katalógusa alapján (FFC 3) 55 állatmese-típust, 256 ’tulajdonképpeni’ (valódi) és 209 trufaszerű mesetípust állított fel. Hatalmas munkája azonban csak halála után, 1957-ben jelent meg. Jóval hamarabb elkészült s a nemzetközi népmesekatalógus-kutatás véráramába került Honti János kis típusjegyzéke, mely az Aarne-éhoz hasonló szűkszavúsággal 31 magyar állatmesetípust, 205 tulajdonképpeni és 66 trufaszerű mesetípust állapított meg. Munkája az első nyomtatásban megjelent összefoglalás a publikált magyar népmesekatalógus-anyag műfajairól és típusairól. Mindkét népmese-katalógus lezárult a harmincas évek végén. Az Aarne munkájának St. Thompson által kibővített második (1928), jóval a harmadik kiadás (1961) megjelenése előtt a ma ismert mesekincsnek csupán 10–15 százalékát katalogizálja. Ezért vált szükségessé a magyar népmese-katalógus munkálatainak a megindítása. Az anyaggyűjtés, ill. a kötetszerkesztés munkája 1953 óta folyik, a feldolgozott meseszövegek száma meghaladja a 10 000-et. Eddig két kötete jelent meg (állatmesék, rátótiádák). – Irod. Katona Lajos: Irodalmi tanulmányok (I–II., Bp., 1912); Berze Nagy János: A finnek meseosztályozása (Ethn., 1913); Honti, H.: Verzeichnis der publizierten ungarischen Volksmärchen (Helsinki, 1928; FFC 81); Berze Nagy János: Magyar népmestípusok (I–II., Pécs, 1957); Kovács Ágnes: A magyar állatmesék típusmutatója (Népr. Közl., 1958); Kovács Ágnes: A készülő Magyar Népmese-katalógus meséinek típusmutatója (Műveltség és Hagyomány, 1960); Aarne, A.–Thompson, St.: The Types of the Folktale (Second Revision, Helsinki, 1961; FFC 184); Kovács Ágnes: A rátótiádák típusmutatója (Bp., 1966; MNKF 3.).