kandalló

láng-, szikra-, füstfogóval, kürtővel ellátott nyílt tűzhely, amelyhez gyakorta kemence is csatlakozott. A tűztérben elégetett fa hőjét átadta a szoba levegőjének közvetlenül is, de a tüzet két oldalról körülvevő fal, valamint a tűz fölé boruló sátor, amely a lángot, szikrát felfogta, a füstöt összegyűjtötte, s a hozzá csatlakozó kürtőn kivezette a padlástérbe vagy a ház előterébe, egyben hőtároló és kisugárzó testként is szolgált. A → keleti háztípus jellegzetes tüzelőberendezése. Sokféle anyagból, sokféle szerkezettel, nagy formagazdagsággal építették. Terminológiája nem egységes. A kandalló megjelölést elterjedési területe Ny-i sávjában, a K-Alföld peremterületén és az északi Partium szomszédságában használták. Kabola megjelölése a Tiszaháton és a Tiszától É-ra eső vidékeken használatos, ahol az → északi háztípus területére nyomult be, mint a polgárosultabb tüzelőberendezés, hiszen itt az egyszerű füstelvezető kürtőket (kabolákat) építették át terjedelmesebb, cserépcsempékből rakott kandallókká úgy, hogy mellettük még meghagyták a nagy, alvásra is alkalmas kemencéket. Bár gyakran a csempékből rakott kandallók ÉK-mo.-i megjelenése a szobai kemencék méretének csökkenésével járt együtt. A Szilágyságban a Közép-Szamos környezetében a sátor, sátorkemence, Kalotaszegen a kaskemence megnevezés a kandalló tűzhelye fölé boruló építményt idézi, amely vesszőfonásból (→ cserény) favázra is készülhetett, és nagyon vastagon tapasztották. Közép-Erdélyben gyakran minden megkülönböztető jelzés nélkül egyszerűen kemence volt a neve. Ezzel rokon jellegű a pest, pestalja megnevezése az Olt menti háromszéki magyarság körében. Mind a kemence, mind a pest arra figyelmeztet, hogy a kandalló elterjedésterületén korábban a zárt fűtő-, főző-, sütő-, tüzelőberendezésnek a közelmúlthoz képest nagyobb jelentősége lehetett. Erre engednek következtetni az erdélyi levéltári források, különösen a leltárak, amelyek általában alapos leírást adnak a kandallófélékről, s szinte kivétel nélkül kemenceként jelölik. A Székelyföld több pontján a cserepes, cserepes kemence, csempés, csempe, csempealj, cserény megnevezés él. Ez a kályhalapokból összeállított kőpalást anyagára, jellegére utal. Ezért előfordult a kályhakemence, → kályha, kahaj név is. A K-i nyelvterület számos, egymástól messzebb eső pontján előfordul a kürtő, kürtőskemence, esetleg kémény név is, ami a jó füstelvezető tulajdonságaira utal. A székelység körében gyakori a góc, cserepes góc s a vele rokon gób, góg, gógány, ill. a velük képzett összetételek, mint pl. gócalj, gócláb stb. használata. Ebben az esetben a góc tűzhely, tűzközéppontja eredeti jelentésből fejlődött ki a sokféle alak. Bár a góc szó eredete tisztázatlan, hasonló névátvitelre sok példát lehet kimutatni. Utalni kell arra is, hogy sokszor egyszerűen tűzhely, tűzhelyes kemencetüszejes kemence kifejezéseket használták rá. A moldvai magyarság körében nemegyszer egyéb változatok mellett hornyaként említik. Az egyes terminusoknál további bonyodalmat okoznak a résznevek eltérései. Pl. a Korondon, Udvarhelyszéken használt góc megnevezésű kandalló oldalfala sód, a külső, sarkon álló tartó sódláb, a tűzhely pedig sódalja. Megjegyzésre érdemes, hogy a Tiszántúlon kandallóként említenek nem szobai tüzelőberendezéseket, pl. a → tüzelős ólak, → istállók füstelvezetővel ellátott nyílt tűzhelyeit. A kandalló tűzterét a primitívebb változatok esetében a szoba földjén vagy arasznyi padkán helyezték el. Általános az ülő magasságig falazott tűzhely alkalmazása. A 17. sz.-i inventáriumok lábakon álló kandallóinak is voltak a közelmúltig paraszti változatai. A tűzhely mellett szolgafa állt, amelyre a főzőüstöt függesztették, ez általában forgatható volt, miután ráillesztették a bogrács fülét a tűzre, lehetett fordítani, ha az étel megfőtt, a tűz felől kifordították. A kandalló egyfelől a falra vagy a sarkosan aláfalazott sódra támaszkodott, másik két oldala szabad, nyitott volt. A szabad sarkon egyszerű, esetleg faragott, esztergályozott tagolású, díszítésű faláb, esetleg vasrúd állt (gócláb). Erre támaszkodott a kandalló sátora, füstfogója, hőpalástja. Ahol a füstfogó a mennyezetről függött, ez a támaszték el is maradhatott. Előfordultak csak egy oldalon nyitott kandallók is. Ha a kandallót kemencével együtt építették, a kemence oldalt, a szoba hátsó fala felé épült vagy az előtér felé. A jobb helykihasználás érdekében gyakran az előtér és a szoba falát átvágva, a kemence teste az előtérbe nyúlott. Úgy tűnik, hogy a 19. sz. második felétől szaporodott a kemence nélküli kandallók száma. A kemencéket külön építették fel a ház előterében, esetleg tornácában vagy az önálló sütőházban. A szobában csak a nyílt tűzhely s a cserepes hőpalást maradt. Később a polgárosulás során sokfelé felszámolták a szobákban a kandallókat is. Ilyenkor a hagyományos ételkészítési eljárások fenntartása érdekében konyhává fejlődő előtérben vagy a sütőházban készítettek a sütőkemencék szája elé kisebb-nagyobb kandallókat. Ugyanakkor arra is van példa, hogy a szobai kandallókat vaslemezes főzőtűzhelyekkel egészítették ki. – A kandalló használata a magyar nyelvterület K-i felén az I. világháborúig falusi környezetben nagyon általános volt. Polgárosultabb körzetekben az 1930-as, 1940-es években már csak másodlagos példányaik álltak. Utolsó darabjaik az utóbbi két évtizedben pusztultak el. – A kandalló fejlődését, történeti alakulását ma még nem tudjuk pontosan nyomon követni. Az írott forrásanyagban végeredményben a recens objektumokkal megegyező tüzelőberendezésként jelenik meg. A keleti házvidéken pedig egyelőre nincsenek olyan régészeti feltárások, amelyek támpontot nyújtanának. Nem lehet teljes bizonysággal állást foglalni, hogy a cserép-, kőpalástú vagy a sövénytapasztásos sátoros formák időrendben miként viszonylanak egymáshoz. Némi kiindulást jelenthet, hogy a kandallók építésénél csak a lapos, sík, esetleg mintázott felületű csempéket használták, amelyek a kályhacsempék között a legkésőbben terjedtek el. A közelmúlt recens gyűjtéseiben felbukkanó kandallócsempék között több olyan darab van, amely Erdély-szerte előfordul, de a régiségben a 17. sz. első feléből, derekáról eredő, még a fejedelmi udvar igényei szerint készített mintákat követtek. Ilyen jellegű csempék bőséggel kerültek elő 1949 óta Sárospatakon is. E csempék kialakulásában a habánok szerepével is számolnunk kell. Valószínűleg nem véletlen, a kor meghatározásában útmutatást adhat, hogy az erdélyi szászok körében a kandalló Luther-Ofen néven is előbukkan. Az erdélyi formákkal sok tekintetben azonosak a K-alföldi kandallók, azonban ezek a → külső fűtésű szobai kemencékkel együtt jelennek meg. Mind az erdélyi, mind az alföldi, mind az ÉK-Mo.-on előforduló kandallóknak a fűtésen, főzésen, sütésen kívül világítási funkciója is jelentékeny volt. A kortársak a kandallókról írva kiemelik, hogy alkalmazásuk jó levegőt, szellőzést biztosított a házakban. Erdélyben is, ÉK-Mo.-on is a magyarsággal együtt lakó nemzetiségek is használták, építették a kandalló különféle regionális típusait. A kandalló egyes szerkezeti elemei a Kárpát-medencén kívül is fellelhetők, s a kandallófűtés elvének mind a Balkánon, mind a Mediterraneumban, mind az atlanti Európában számos alkalmazását ismerjük. Az a típus, amely Békés-Bihar vidékétől a moldvai magyarságig fellelhető volt, s az Olt völgyétől Kassa szomszédságáig nyomon követhető, egész sajátos történeti fejlődés eredménye, a magyar nép művelődéstörténetének egyik legérdekfeszítőbb építészeti, népművészeti produktuma a maga sajátos interetnikus kapcsolatai révén is. A kandallók domborműves díszítésű, mázas és mázatlan, színesen festett és egyszínű csempéikkel, csipkés oromdíszeikkel mint népművészeti alkotások is különös figyelmet érdemelnek. – Irod. Gunda Béla: Ethnographica Carpathica (Bp., 1966); Kósa László: A kandallós tüzelő (Népi Kultúra – Népi Társadalom, 1970); B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben (Bukarest, 1970); ifj. Kós Károly: Népélet és néphagyomány (Bukarest, 1972); B. Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvarházak ahogy a régiek látták. XVII–XVIII. századi erdélyi összeírások és leltárak (Bukarest, 1973).

Kandallós tüzelő neve a magyar nyelvterületen (a füstfogó, ill. a teljes objektum neve). A térkép néprajzi adatok alapján – a népnyelvi adatközlések figyelmen kívül hagyásával – készült.

Kandallós tüzelő neve a magyar nyelvterületen (a füstfogó, ill. a teljes objektum neve). A térkép néprajzi adatok alapján – a népnyelvi adatközlések figyelmen kívül hagyásával – készült. 1. kabola, 2. pest, pestalja, 3. gógány, 4. kandalló, 5. kandalló elnevezés más tüzelőberendezéshez, 6. kemence, 7. kaskemence, 8. sátorkemence, sátor, 9. gób, góg, góc és származékaik, gócláb, gócalja stb., 10. cserepes, csempés, csempe, 11. hornya, 12. kályha, kályhakemence, 13. kürtő, kürtőkemence, kémény

Régi típusú kandallós tűzhely (Siklód, v. Udvarhely m.)

Régi típusú kandallós tűzhely (Siklód, v. Udvarhely m.)

Kandalló építése. Szilágysági sátoros kemence szerkezeti metszete

Kandalló építése. Szilágysági sátoros kemence szerkezeti metszete

A Kászon határába települt moldvai csángók nyári konyháiba épített jellegzetes csempe vagy kuktor (vesszőfonású tapasztott füstfogó, összeszűkült teteje kőlappal leborítva; alatta üstlábon lógó üstben főzik a burgonyát, puliszkát, kását) (Kászonfeltiz, v. Csík m.)

A Kászon határába települt moldvai csángók nyári konyháiba épített jellegzetes csempe vagy kuktor (vesszőfonású tapasztott füstfogó, összeszűkült teteje kőlappal leborítva; alatta üstlábon lógó üstben főzik a burgonyát, puliszkát, kását) (Kászonfeltiz, v. Csík m.)

Házbeli tűzhely cserepes füstfogóval („kabola”), kemencével (Bodrogköz)

Házbeli tűzhely cserepes füstfogóval („kabola”), kemencével (Bodrogköz)

Házbeli kályhakemence átalakítva gőzfogónak plattenes fűtővel (Váralmás, v. Kolozs m.)

Házbeli kályhakemence átalakítva gőzfogónak plattenes fűtővel (Váralmás, v. Kolozs m.)

Tüszej fölött vaslábon álló sátor (kandalló) kályhákból építve, mögötte sütőkemence (Désháza, v. Szilágyság)

Tüszej fölött vaslábon álló sátor (kandalló) kályhákból építve, mögötte sütőkemence (Désháza, v. Szilágyság)

Lábakon álló tűzhely, fölötte csempés kandalló, mögötte utólag épített fűtő (Torockó, v. Torda-Aranyos m.)

Lábakon álló tűzhely, fölötte csempés kandalló, mögötte utólag épített fűtő (Torockó, v. Torda-Aranyos m.)

„Sódaj” a kis lakóház sarkában (részei tűzhely, sarkában pucka, a fal felől téglából felrakott bütü, a faragott fabáb által alátámasztott és csíkmadarasi csempékből rakott füstfogó sódaj és deszkakürtő) (Kászonimpér, v. Csík m.)

„Sódaj” a kis lakóház sarkában (részei tűzhely, sarkában pucka, a fal felől téglából felrakott bütü, a faragott fabáb által alátámasztott és csíkmadarasi csempékből rakott füstfogó sódaj és deszkakürtő) (Kászonimpér, v. Csík m.)

Kandalló (Nagykend, v. Kis-Küküllő m.)

Kandalló (Nagykend, v. Kis-Küküllő m.)

Kandallócsempe (17. sz., Albis, v. Bihar m.)

Kandallócsempe (17. sz., Albis, v. Bihar m.)

Csempedúc (Oláhújfalu, v. Fogaras m.)

Csempedúc (Oláhújfalu, v. Fogaras m.)