Szilády Zoltán (Bp., 1878–Grosspösna, Németo., 1947)

zoológus, tanár. A bp.-i tudományegy.-en végezte tanulmányait. 1901-től mint természetrajz szakos tanár Bp.-en középiskolában tanított, de még ugyanebben az évben Nagyenyeden, a Bethlen Kollégiumba nyert kinevezést. 1907-ben Kolozsvárott egy.-i magántanári képesítést szerzett és helyettes tanárként előadásokat tartott. 1922-ben Bp.-re költözött az MNM Álattárának múz-i őreként, majd igazgató őr. 1925-ben debreceni egy.-i előadóvá nevezték ki, majd 1928–29-ben Bulgáriában tett kutatóutat. 1934-ben nyugdíjba ment. Fő kutatási területe a rovartan, de mellette élénken foglalkoztatta a művelődéstörténet, nyelvészet és az etnográfia. Elsősorban Erdély néprajzát gazdagították dolgozatai. Számos ismeretterjesztő jellegű művet is írt. Néprajzi cikkei elsősorban a Néprajzi Értesítőben jelentek meg. – F. m. A mi Erdélyünk (Bp., 1921); Bulgária (Bp., 1931); Erdély magyar népe; Erdély és a tudományosság (A történeti Erdély, szerk. Asztalos M., Bp., 1936). – Irod. Módis László: Sz. Z. (Acta Universitatis Debreceniensis de…, 1956).