Újszászy Kálmán (Bp., 1902–)

tanár, gyűjteményi felügyelő. Tanulmányait a sárospataki Ref. Teológiai Akadémián végezte (1927), Debrecenben doktori oklevelet (1932), Szegeden egy.-i magántanári képesítést szerzett (1939). Tanítóképző-intézeti tanár Sárospatakon (1929–), majd teológiai akadémiai tanár (1931–), a Tiszáninneni Ref. Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek felügyelője (1951–), az Orsz. Ref. Gyűjteményi Tanács ügyvezető elnöke, majd elnöke (1969–), a Tiszáninneni Ref. Egyházkerület főgondnoka (1964–). Népműveléssel, művelődéstörténettel foglalkozik. Az általa szervezett és vezetett sárospataki faluszeminárium (→ Sárospataki Református Főiskola Faluszemináriuma) (1931–1952) a mo.-i falukutató mozgalom egyik jelentős intézménye volt. – F. m. A falu. Útmutatás a magyar falu tanulmányozásához (Sárospatak, 1934); Kultúra, nemzet, falu (Debrecen, 1937); Népfőiskolai tapasztalatok (Bp., 1947).