Kezdőlap

Schilberszky Károly,

bölcseleti doktor a m. kir. kertészeti tanintézet rendes tanára Budapesten; 1888-89. a bpesti egyetemen növénytani tanársegéd, később a bpesti gyógyszerész-gyakornok iskola tanára volt.

Több száz czikke jelent meg a következő szaklapokban, napi-, hetilapokban és folyóiratokban: Botanisches Centralblatt, Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft, Budapesti Hirlap, Borászai Lapok, Függetlenség, Földmívelési Érdekeink, Földrajzi Közlemények, Gazdasági Lapok, Gyógyszerészi Hetilap, Gyógyszerészi Közlöny, Gyógyszerészi Értesítő, Gyümölcskertész, Gyakorlati Mezőgazda, Hedwigis, Köztelek, A Kert, Kertészeti Lapok, Közgazdasági Értesítő, Magyar Föld, Magyar Kerékpáros, Math. és Természettud. Értesítő, Mathem. und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, Méhészeti Lapok, Mezőgazdasági Szemle, Oesterr. Botanische Zeitschrift, Pester Lloyd, Rovartani Lapok, Természettudományi Közlöny és Pótfüzetei, Természetrajzi Füzetek, Vasárnai Ujság, Wiener Landwirthschaftliche Zeitung, Zeitschrift für wissenschaftl. Mikroskopie (ezen czikkek repertoriumát 1884-1902-ig közlik 4. és 10. sz. munkái).

Munkái:

1. Hazslinszky Frigyes, Magyarország mohflórája, a nemek, fajok és synonymok jegyzéke. Bpest, 1892.

2. Adatok a virág szaporodó-szerveinek rendellenes szerkezetéhez. Hét táblával. U. o., 1892. (Értekezések a term. tud. köréből XXII. 4.)

3. A chara-félék, különös tekintettel a magyarországi fajokra. 20 ábrával és 5 tábla rajzzal. Írta dr. Filarszky Nándor. Ismertetés. U. ott, 1895.

4. Schilberszky Károly dr. irodalmi működésének Czímjegyzéke szakcsoportok szerint 1884-1896. U. ott, 1897.

5. A növények óriás és törpe növéséről. Előadás. U. ott, 1898. Öt ábrával. (Különnyomat a Természettudományi Közlöny XLV. Pótfüzetéből.)

6. A csiperkegomba môle-betegsége. U. ott, 1899. (Különny. a Természettud. Közlöny L. Pótfüzetéből.)

7. Monographie de la Horticulture en Hongrie, pour l'Exposition Universelle de 1900 à Paris. U. o., 1900. 47 fénynyom. képpel.

8. Gyógyszerismeret. U. ott, 1902. (Gyógyszerészgyakorlati tankönyv I. r.)

9. Növénytani közlemények. U. ott, 1902.

10. Schilberszky Károly dr. irodalmi működésének Czímjegyzéke szakcsoportok szerint 1897-1902. U. ott, 1903.

Czikkei és értekezései közül is több megjelent különlenyomatban.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.