13401.htm

CÍMSZÓ: Mohr

SZEMÉLYNÉV: Mohr Mihály

SZÓCIKK: "Mohr Mihály, szemorvos, egyetemi m. tanár, orvostudományi író, szül. Szarvason 1861., megh. Budapesten 1924. Orvosdoktorrá a budapesti egyetemen avatták. 1891-ig a budapesti zsidókórház sebészeti, majd szemészeti osztályán dolgozott. Később a budapesti munkásbiztositó pénztár, majd a Bródy Adél gyermekkórház szemész­főorvosa volt. 1903-ban a budapesti egyetem orvosi karán magántanárrá képesítették a gyermekek szembetegségeinek kór- és gyógytanából. Érdemes tevékenységet fejtett ki orvostársadalmi téren is, mint a budapesti orvosi kör titkára és a budapesti gyakorló orvosok egyesületének alelnöke, önálló munkái: Az árnyékpróba; A gyermek szemének ápolása; Éber Cocain- Anaesthesie; Über den Zusammenhang von Augenleiden mit Hautleiden; Influenzával összefüggő szembántalmak; Über Augenentzündungen der Neugeborenen; A gyermek szeme; Útmutató szemészeti balesetekben; A kötőhártya bántalmairól; A pupillareactióról. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3401. címszó a lexikon => 610. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13401.htm

CÍMSZÓ: Mohr

SZEMÉLYNÉV: Mohr Mihály

SZÓCIKK: Mohr Mihály, szemorvos, egyetemi m. tanár, orvostudományi író, szül. Szarvason 1861., megh. Budapesten 1924. Orvosdoktorrá a budapesti egyetemen avatták. 1891-ig a budapesti zsidókórház sebészeti, majd szemészeti osztályán dolgozott. Később a budapesti munkásbiztositó pénztár, majd a Bródy Adél gyermekkórház szemész­főorvosa volt. 1903-ban a budapesti egyetem orvosi karán magántanárrá képesítették a gyermekek szembetegségeinek kór- és gyógytanából. Érdemes tevékenységet fejtett ki orvostársadalmi téren is, mint a budapesti orvosi kör titkára és a budapesti gyakorló orvosok egyesületének alelnöke, önálló munkái: Az árnyékpróba; A gyermek szemének ápolása; Éber Cocain- Anaesthesie; Über den Zusammenhang von Augenleiden mit Hautleiden; Influenzával összefüggő szembántalmak; Über Augenentzündungen der Neugeborenen; A gyermek szeme; Útmutató szemészeti balesetekben; A kötőhártya bántalmairól; A pupillareactióról.

13401.ht

CÍMSZÓ Moh

SZEMÉLYNÉV Moh Mihál

SZÓCIKK Moh Mihály szemorvos egyetem m tanár orvostudomány író szül Szarvaso 1861. megh Budapeste 1924 Orvosdoktorr budapest egyeteme avatták 1891-i budapest zsidókórhá sebészeti maj szemészet osztályá dolgozott Későb budapest munkásbiztosit pénztár maj Bród Adé gyermekkórhá szemész­főorvos volt 1903-ba budapest egyete orvos kará magántanárr képesítetté gyermeke szembetegségeine kór é gyógytanából Érdeme tevékenysége fejtet k orvostársadalm tére is min budapest orvos kö titkár é budapest gyakorl orvoso egyesületéne alelnöke önáll munkái A árnyékpróba gyerme szeméne ápolása Ébe Cocain Anaesthesie Übe de Zusammenhan vo Augenleide mi Hautleiden Influenzáva összefügg szembántalmak Übe Augenentzündunge de Neugeborenen gyerme szeme Útmutat szemészet balesetekben kötőhárty bántalmairól pupillareactióról

13401.h

CÍMSZ Mo

SZEMÉLYNÉ Mo Mihá

SZÓCIK Mo Mihál szemorvo egyete taná orvostudomán ír szü Szarvas 1861 meg Budapest 192 Orvosdoktor budapes egyetem avattá 1891- budapes zsidókórh sebészet ma szemésze osztály dolgozot Késő budapes munkásbiztosi pénztá ma Bró Ad gyermekkórh szemész­főorvo vol 1903-b budapes egyet orvo kar magántanár képesített gyermek szembetegségein kó gyógytanábó Érdem tevékenység fejte orvostársadal tér i mi budapes orvo k titká budapes gyakor orvos egyesületén alelnök önál munká árnyékprób gyerm szemén ápolás Éb Cocai Anaesthesi Üb d Zusammenha v Augenleid m Hautleide Influenzáv összefüg szembántalma Üb Augenentzündung d Neugeborene gyerm szem Útmuta szemésze balesetekbe kötőhárt bántalmairó pupillareactióró

13401.

CÍMS M

SZEMÉLYN M Mih

SZÓCI M Mihá szemorv egyet tan orvostudomá í sz Szarva 186 me Budapes 19 Orvosdokto budape egyete avatt 1891 budape zsidókór sebésze m szemész osztál dolgozo Kés budape munkásbiztos pénzt m Br A gyermekkór szemész­főorv vo 1903- budape egye orv ka magántaná képesítet gyerme szembetegségei k gyógytanáb Érde tevékenysé fejt orvostársada té m budape orv titk budape gyako orvo egyesületé alelnö öná munk árnyékpró gyer szemé ápolá É Coca Anaesthes Ü Zusammenh Augenlei Hautleid Influenzá összefü szembántalm Ü Augenentzündun Neugeboren gyer sze Útmut szemész balesetekb kötőhár bántalmair pupillareactiór

13401

CÍM

SZEMÉLY Mi

SZÓC Mih szemor egye ta orvostudom s Szarv 18 m Budape 1 Orvosdokt budap egyet avat 189 budap zsidókó sebész szemés osztá dolgoz Ké budap munkásbizto pénz B gyermekkó szemész­főor v 1903 budap egy or k magántan képesíte gyerm szembetegsége gyógytaná Érd tevékenys fej orvostársad t budap or tit budap gyak orv egyesület aleln ön mun árnyékpr gye szem ápol Coc Anaesthe Zusammen Augenle Hautlei Influenz összef szembántal Augenentzündu Neugebore gye sz Útmu szemés balesetek kötőhá bántalmai pupillareactió

1340SZEMÉL M

SZÓ Mi szemo egy t orvostudo Szar 1 Budap Orvosdok buda egye ava 18 buda zsidók sebés szemé oszt dolgo K buda munkásbizt pén gyermekk szemész­főo 190 buda eg o magánta képesít gyer szembetegség gyógytan Ér tevékeny fe orvostársa buda o ti buda gya or egyesüle alel ö mu árnyékp gy sze ápo Co Anaesth Zusamme Augenl Hautle Influen össze szembánta Augenentzünd Neugebor gy s Útm szemé balesete kötőh bántalma pupillareacti