14031.htm

CÍMSZÓ: Rados

SZEMÉLYNÉV: Rados Ignác

SZÓCIKK: . Ignác*, matematikus, szül. Budapesten 1859. Tanári és bölcsészetdoktori oklevelének el-nyerése után a Budapesti Keresk. Akadémia, majd az V. ker. állami főreálískola tanára lett. Tanulmányai a Műegyetemi Lapokban, a Mathematikai és Természettudományi Értesítőben, a Mathematikai és Phisikai Lapokban, továbbá az Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlönyben jelentek meg. Magyarra fordította Bolyai János Appendixét és Stückelnek Wolfgang u. Johann Bolyai c. művét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4031. címszó a lexikon => 730. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14031.htm

CÍMSZÓ: Rados

SZEMÉLYNÉV: Rados Ignác

SZÓCIKK: . Ignác*, matematikus, szül. Budapesten 1859. Tanári és bölcsészetdoktori oklevelének el-nyerése után a Budapesti Keresk. Akadémia, majd az V. ker. állami főreálískola tanára lett. Tanulmányai a Műegyetemi Lapokban, a Mathematikai és Természettudományi Értesítőben, a Mathematikai és Phisikai Lapokban, továbbá az Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlönyben jelentek meg. Magyarra fordította Bolyai János Appendixét és Stückelnek Wolfgang u. Johann Bolyai c. művét.

14031.ht

CÍMSZÓ Rado

SZEMÉLYNÉV Rado Igná

SZÓCIKK Ignác* matematikus szül Budapeste 1859 Tanár é bölcsészetdoktor okleveléne el-nyerés utá Budapest Keresk Akadémia maj a V ker állam főreálískol tanár lett Tanulmánya Műegyetem Lapokban Mathematika é Természettudomány Értesítőben Mathematika é Phisika Lapokban tovább a Orsz Középiskola Tanáregyesület Közlönybe jelente meg Magyarr fordított Bolya Jáno Appendixé é Stückelne Wolfgan u Johan Bolya c művét

14031.h

CÍMSZ Rad

SZEMÉLYNÉ Rad Ign

SZÓCIK Ignác matematiku szü Budapest 185 Taná bölcsészetdokto oklevelén el-nyeré ut Budapes Keres Akadémi ma ke álla főreálísko taná let Tanulmány Műegyete Lapokba Mathematik Természettudomán Értesítőbe Mathematik Phisik Lapokba továb Ors Középiskol Tanáregyesüle Közlönyb jelent me Magyar fordítot Boly Ján Appendix Stückeln Wolfga Joha Boly művé

14031.

CÍMS Ra

SZEMÉLYN Ra Ig

SZÓCI Igná matematik sz Budapes 18 Tan bölcsészetdokt oklevelé el-nyer u Budape Kere Akadém m k áll főreálísk tan le Tanulmán Műegyet Lapokb Mathemati Természettudomá Értesítőb Mathemati Phisi Lapokb tová Or Középisko Tanáregyesül Közlöny jelen m Magya fordíto Bol Já Appendi Stückel Wolfg Joh Bol műv

14031

CÍM R

SZEMÉLY R I

SZÓC Ign matemati s Budape 1 Ta bölcsészetdok oklevel el-nye Budap Ker Akadé ál főreálís ta l Tanulmá Műegye Lapok Mathemat Természettudom Értesítő Mathemat Phis Lapok tov O Középisk Tanáregyesü Közlön jele Magy fordít Bo J Append Stücke Wolf Jo Bo mű

1403SZEMÉL

SZÓ Ig matemat Budap T bölcsészetdo okleve el-ny Buda Ke Akad á főreálí t Tanulm Műegy Lapo Mathema Természettudo Értesít Mathema Phi Lapo to Középis Tanáregyes Közlö jel Mag fordí B Appen Stück Wol J B m