15193.htm

CÍMSZÓ: Úszás

SZÓCIKK: "Úszás. A magyar úszósport keretein belül jelentős sikereket ért el a zsidó ifjúság. Toldi Ödön mérnök 1906-14. angol és magyar bajnokságot nyert a mellúszásban és 200 yardon nyert világbajnokságát tíz évig tartotta. Dezsényi Gyula a 90-es évek elején Európa legjobb hosszútáv úszója volt; magyar és nemzetközi versenyeken sok győzelmet aratott. Donáth Leó szintén bajnok és 50 yardos Ú.-ban rekorder volt. Hajós Alfréd építész (l. o.) 1896. az első modern olimpiászon kettős úszó világbajnokságot, fivére Hajós Henrik pedig 1906-911 között húsz magyar, néhány osztrák és cseh bajnokságot nyert. Munk József 1906-12 között és Szentgróth Lajos szintén bajnokságot szereztek. Elek Imre a 400 méteres mellúszásban világrekorder, Hendl Kornél többszörös magyar és angol bajnok volt. Baronyi Andor mell- és hátúszásban állított fel világrekordot. Hay Pál a gyorsúszás magyar és német bajnoka, Huszár Károly (Puffy) a búvárúszás bajnoka volt. A háború után tért hódított a nők úszósportja is. Kraszner Kató, Dénes Irén többszörös magyar bajnokok voltak. Molnár Ella részt vett a párisi olimpiászon. A magyar vízipóló legkiválóbb játékosai között is jelentős arányban vannak zsidók. Barta István 40 és Fazekas Tibor 32 alkalommal volt tagja a válogatott csapatnak. Válogatott játékosok még: Gáspár Ferenc, Liebner Ernő, Rudas Zoltán, Sándor István, Ádám Sándor, Kann Ferenc és Bródy György. Komjádi Béla a pólóválogatott kapitánya kétszer vezette Európa bajnokságra a magyar csapatot. Az úszósport­ mozgalom legjelentősebb vezetői között Donáth György* az európai úszóliga főtitkára, Schibert Alfréd 1907-10 között az Úszószövetség titkára, Boros Ödön a szövetség főtitkára, Kraszner Ferenc, Kiss Zoltán (Újpest), Hay Pál (Szeged), Vértesi Sándor (Debrecen) szereztek kiemelkedő érdemeket. Bánó Jenő a legjobb magyar trénerek egyike."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5193. címszó a lexikon => 929. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15193.htm

CÍMSZÓ: Úszás

SZÓCIKK: Úszás. A magyar úszósport keretein belül jelentős sikereket ért el a zsidó ifjúság. Toldi Ödön mérnök 1906-14. angol és magyar bajnokságot nyert a mellúszásban és 200 yardon nyert világbajnokságát tíz évig tartotta. Dezsényi Gyula a 90-es évek elején Európa legjobb hosszútáv úszója volt; magyar és nemzetközi versenyeken sok győzelmet aratott. Donáth Leó szintén bajnok és 50 yardos Ú.-ban rekorder volt. Hajós Alfréd építész l. o. 1896. az első modern olimpiászon kettős úszó világbajnokságot, fivére Hajós Henrik pedig 1906-911 között húsz magyar, néhány osztrák és cseh bajnokságot nyert. Munk József 1906-12 között és Szentgróth Lajos szintén bajnokságot szereztek. Elek Imre a 400 méteres mellúszásban világrekorder, Hendl Kornél többszörös magyar és angol bajnok volt. Baronyi Andor mell- és hátúszásban állított fel világrekordot. Hay Pál a gyorsúszás magyar és német bajnoka, Huszár Károly Puffy a búvárúszás bajnoka volt. A háború után tért hódított a nők úszósportja is. Kraszner Kató, Dénes Irén többszörös magyar bajnokok voltak. Molnár Ella részt vett a párisi olimpiászon. A magyar vízipóló legkiválóbb játékosai között is jelentős arányban vannak zsidók. Barta István 40 és Fazekas Tibor 32 alkalommal volt tagja a válogatott csapatnak. Válogatott játékosok még: Gáspár Ferenc, Liebner Ernő, Rudas Zoltán, Sándor István, Ádám Sándor, Kann Ferenc és Bródy György. Komjádi Béla a pólóválogatott kapitánya kétszer vezette Európa bajnokságra a magyar csapatot. Az úszósport­ mozgalom legjelentősebb vezetői között Donáth György* az európai úszóliga főtitkára, Schibert Alfréd 1907-10 között az Úszószövetség titkára, Boros Ödön a szövetség főtitkára, Kraszner Ferenc, Kiss Zoltán Újpest , Hay Pál Szeged , Vértesi Sándor Debrecen szereztek kiemelkedő érdemeket. Bánó Jenő a legjobb magyar trénerek egyike.

15193.ht

CÍMSZÓ Úszá

SZÓCIKK Úszás magya úszóspor keretei belü jelentő sikereke ér e zsid ifjúság Told Ödö mérnö 1906-14 ango é magya bajnokságo nyer mellúszásba é 20 yardo nyer világbajnokságá tí évi tartotta Dezsény Gyul 90-e éve elejé Európ legjob hosszútá úszój volt magya é nemzetköz versenyeke so győzelme aratott Donát Le szinté bajno é 5 yardo Ú.-ba rekorde volt Hajó Alfré építés l o 1896 a els moder olimpiászo kettő úsz világbajnokságot fivér Hajó Henri pedi 1906-91 közöt hús magyar néhán osztrá é cse bajnokságo nyert Mun Józse 1906-1 közöt é Szentgrót Lajo szinté bajnokságo szereztek Ele Imr 40 métere mellúszásba világrekorder Hend Korné többszörö magya é ango bajno volt Barony Ando mell é hátúszásba állítot fe világrekordot Ha Pá gyorsúszá magya é néme bajnoka Huszá Károl Puff búvárúszá bajnok volt hábor utá tér hódítot nő úszósportj is Kraszne Kató Déne Iré többszörö magya bajnoko voltak Molná Ell rész vet páris olimpiászon magya vízipól legkiválób játékosa közöt i jelentő arányba vanna zsidók Bart Istvá 4 é Fazeka Tibo 3 alkalomma vol tagj válogatot csapatnak Válogatot játékoso még Gáspá Ferenc Liebne Ernő Ruda Zoltán Sándo István Ádá Sándor Kan Feren é Bród György Komjád Bél pólóválogatot kapitány kétsze vezett Európ bajnokságr magya csapatot A úszóspor mozgalo legjelentőseb vezető közöt Donát György a európa úszólig főtitkára Schiber Alfré 1907-1 közöt a Úszószövetsé titkára Boro Ödö szövetsé főtitkára Kraszne Ferenc Kis Zoltá Újpes Ha Pá Szege Vértes Sándo Debrece szerezte kiemelked érdemeket Bán Jen legjob magya trénere egyike

15193.h

CÍMSZ Úsz

SZÓCIK Úszá magy úszóspo kerete bel jelent sikerek é zsi ifjúsá Tol Öd mérn 1906-1 ang magy bajnokság nye mellúszásb 2 yard nye világbajnokság t év tartott Dezsén Gyu 90- év elej Euró legjo hosszút úszó vol magy nemzetkö versenyek s győzelm aratot Doná L szint bajn yard Ú.-b rekord vol Haj Alfr építé 189 el mode olimpiász kett ús világbajnokságo fivé Haj Henr ped 1906-9 közö hú magya néhá osztr cs bajnokság nyer Mu Józs 1906- közö Szentgró Laj szint bajnokság szerezte El Im 4 méter mellúszásb világrekorde Hen Korn többször magy ang bajn vol Baron And mel hátúszásb állíto f világrekordo H P gyorsúsz magy ném bajnok Husz Káro Puf búvárúsz bajno vol hábo ut té hódíto n úszósport i Kraszn Kat Dén Ir többször magy bajnok volta Moln El rés ve pári olimpiászo magy vízipó legkiváló játékos közö jelent arányb vann zsidó Bar Istv Fazek Tib alkalomm vo tag válogato csapatna Válogato játékos mé Gásp Feren Liebn Ern Rud Zoltá Sánd Istvá Ád Sándo Ka Fere Bró Györg Komjá Bé pólóválogato kapitán kétsz vezet Euró bajnokság magy csapato úszóspo mozgal legjelentőse vezet közö Doná Györg európ úszóli főtitkár Schibe Alfr 1907- közö Úszószövets titkár Bor Öd szövets főtitkár Kraszn Feren Ki Zolt Újpe H P Szeg Vérte Sánd Debrec szerezt kiemelke érdemeke Bá Je legjo magy tréner egyik

15193.

CÍMS Ús

SZÓCI Úsz mag úszósp keret be jelen sikere zs ifjús To Ö mér 1906- an mag bajnoksá ny mellúszás yar ny világbajnoksá é tartot Dezsé Gy 90 é ele Eur legj hosszú úsz vo mag nemzetk versenye győzel arato Don szin baj yar Ú.- rekor vo Ha Alf épít 18 e mod olimpiás ket ú világbajnokság fiv Ha Hen pe 1906- köz h magy néh oszt c bajnoksá nye M Józ 1906 köz Szentgr La szin bajnoksá szerezt E I méte mellúszás világrekord He Kor többszö mag an baj vo Baro An me hátúszás állít világrekord gyorsús mag né bajno Hus Kár Pu búvárús bajn vo háb u t hódít úszóspor Krasz Ka Dé I többszö mag bajno volt Mol E ré v pár olimpiász mag vízip legkivál játéko köz jelen arány van zsid Ba Ist Faze Ti alkalom v ta válogat csapatn Válogat játéko m Gás Fere Lieb Er Ru Zolt Sán Istv Á Sánd K Fer Br Györ Komj B pólóválogat kapitá kéts veze Eur bajnoksá mag csapat úszósp mozga legjelentős veze köz Don Györ euró úszól főtitká Schib Alf 1907 köz Úszószövet titká Bo Ö szövet főtitká Krasz Fere K Zol Újp Sze Vért Sán Debre szerez kiemelk érdemek B J legj mag tréne egyi

15193

CÍM Ú

SZÓC Ús ma úszós kere b jele siker z ifjú T mé 1906 a ma bajnoks n mellúszá ya n világbajnoks tarto Dezs G 9 el Eu leg hossz ús v ma nemzet verseny győze arat Do szi ba ya Ú. reko v H Al épí 1 mo olimpiá ke világbajnoksá fi H He p 1906 kö mag né osz bajnoks ny Jó 190 kö Szentg L szi bajnoks szerez mét mellúszá világrekor H Ko többsz ma a ba v Bar A m hátúszá állí világrekor gyorsú ma n bajn Hu Ká P búvárú baj v há hódí úszóspo Kras K D többsz ma bajn vol Mo r pá olimpiás ma vízi legkivá játék kö jele arán va zsi B Is Faz T alkalo t váloga csapat Váloga játék Gá Fer Lie E R Zol Sá Ist Sán Fe B Gyö Kom pólóváloga kapit két vez Eu bajnoks ma csapa úszós mozg legjelentő vez kö Do Gyö eur úszó főtitk Schi Al 190 kö Úszószöve titk B szöve főtitk Kras Fer Zo Új Sz Vér Sá Debr szere kiemel érdeme leg ma trén egy

1519SZÓ Ú m úszó ker jel sike ifj m 190 m bajnok mellúsz y világbajnok tart Dez e E le hoss ú m nemze versen győz ara D sz b y Ú rek A ép m olimpi k világbajnoks f H 190 k ma n os bajnok n J 19 k Szent sz bajnok szere mé mellúsz világreko K többs m b Ba hátúsz áll világreko gyors m baj H K búvár ba h hód úszósp Kra többs m baj vo M p olimpiá m víz legkiv játé k jel ará v zs I Fa alkal válog csapa Válog játé G Fe Li Zo S Is Sá F Gy Ko pólóválog kapi ké ve E bajnok m csap úszó moz legjelent ve k D Gy eu úsz főtit Sch A 19 k Úszószöv tit szöv főtit Kra Fe Z Ú S Vé S Deb szer kieme érdem le m tré eg