- 5 -

 

IV. Az extrém népszédítés eszközei,
(vallások és izmusok)
mint az ostobaság hordozói, konzerválói, a kapzsiság és gazdagság rejtett csúcstechnológusai, a hatalomvágy eklatáns képviselői, a vallási gyűlölet szítói, a vallási és faji alapon keletkező vérontások katalizátorai, résztvevői és megáldói, az emberiség gyalázatos irtói.

Szerkesztési következetlenség, hogy a vallásháborúkat itt tárgyalom. Teszem azonban ezt azért, mert ezek a legtisztábban egyetlen okra, a vallási fanatizmusra visszavezethető tömeggyilkosságok, még ha egyéb érdekek meg is jelennek számtalan esetben.

Eddig is az emberiség leggyilkosabb hatalmai közt tartottam számon a római katolikus egyházat. Aki végigkísér a vallásháborúk történelmén a lentebb adott Web-oldalak segítségével, fejet fog hajtani az állításom előtt, miszerint ez az egyház volt az emberiség történelmének leggyilkosabb és legkegyetlenebb hatalma.

A keresztesháborúk történelme jól követhető ebből a honlapból. Az iszlám VII. századi erőteljes terjeszkedésének áldozatul esik Jeruzsálem. Három évszázadig nem nagyon zavarják a keresztény zarándokokat, mígnem a város el nem esik a török szeldzsukoknak, akik Bizáncot is fenyegetik. A XI. század végén a veszélyt érző bizánci császár, I. Alexius Nyugathoz fordul segítségért. Ekkor hirdeti meg II. Urbán pápa - a veszélyt jelentősen eltúlozva és teljes bűnbocsánatot ígérve minden résztvevőnek - a keresztes hadjáratot.

Jelentős szerepet játszott a 'toborzásban' számtalan vándor hitszónok, például Peter the Hermit , akik által hirdetve a mozgalom elterjedt egész Európában és elérte Skandináviát is. A honlap szerint a lelkes reakció főbb okai voltak: a népesség és jólét növekedése Nyugat-Európában; az, hogy a vallási odaadás csúcspontot ért el; az előkelőségek reménye a területi terjeszkedésben és a meggazdagodásban; nagyobb szabadság a szegényebb rétegek számára; a normannok gyarmatosítási tervei (a cél a Bizánc birodalom és a muzulmán világ volt); az a vágy - főként az olasz városok részéről - hogy kiterjesszék a kereskedelmüket Keletre; és általános ráébredés az utazás és kalandozás varázsára.

Az About/Atheism site 2005.06.12.-i értékelése szerint a kereszteslovagok gondolkodásában jól megfért egymással a vallási szenvedély, a barbár hadviselés és az önző meggazdagodási vágy. ... Megtérve a csatából, az ellenség vérével borítva és a zsákmánytól elnehezülve képesek voltak örvendezve sírni afölött, hogy a Megmentő Jézus Szent Sírjánál imádkozhatnak.

Jeruzsálem elfoglalásakor a kereszteslovagokat nem csupán vérszomj és kapzsiság vezette, hanem autentikus és rajongó keresztény elhivatottság is. ... Fontos az 'autentikus' kifejezés, mert a keresztesháborúk a keresztény odaadás aktusai voltak, nem erőszakos aberrációk. Ezek a hadjáratok nem mondanak ellent a keresztény tanításoknak, hanem követik az évszázadok alatt kialakult keresztény teológiát és a háborúkról szóló írásokat. Követték a 'pozitív erőszakról' szóló tanításokat, amik konzisztensek a keresztény doktrínákkal. A keresztesháborúkat nem lehet leválasztani a kereszténységről és a kereszténységet sem a keresztesháborúkról.

Egy leírásból: "A hadak keresztülhaladtak Kisázsián, elfoglalták Nicaea-t (1097), leverték a törököket Dorylaeum-nál és elfoglalták Antioch-ot (1098). A hadjáratot 1099 júliusában fejezték be, amikor elfoglalták Jeruzsálemet, ahol lemészárolták a muzulmánokat és zsidókat." - így, egyszerűen, megölték a muzulmánokat és a zsidókat. Más forrásból eredő információm, hogy a szerencsétlenek közül cca. 10 000 ember, főként ellenállásra képtelen muzulmán és zsidó öregek, asszonyok és gyerekek a Nagytemplomba menekültek, gondolva, hogy ott nem bántják őket. A hős kereszteslovagok azonban - 'térdig vérben gázolva' - lekaszabolták őket, mind egy szálig!

*

A lezárás előtti pillanatokban kaptam az About/Atheism hírlevelét: Christian Right Propaganda Posters. Elállt a lélegzetem. Mai amerikai plakátokat ismertet, amelyek vérlázítóan azt az igét hirdetik, hogy semmi gyalázat se gyalázat, ha azt keresztények, a kereszténység védelme érdekében követik el. Negyvenegy plakát: negyvenegy felkiáltójel! Micsoda rettenetes károkat okoz a világnak (és nem utolsósorban magának a kereszténységnek) a féktelen bigottéria. Bepillantást enged a keresztesháborúk lélektanába (is)! Gondoljunk bele: van plakát, amelyikben Bush istenként jelenik meg! (2006.11.04)

Micsoda istenverés a világ nyakán a keresztény bigottéria!!! Illetve általában is a vallási bigottéria!

*

Mielőtt áttérnék más vallásháborúkra, utalok egy Web-lapra, amelyik az 'Amerikai holokauszt' c. könyv fejezetének tekinthető: 'Szex, faj és szent háború'  . A lap a keresztény Európa által elkövetett szörnyűségek sorát írja le.

Következzenek a hugenották elleni háborúk - 1562-től 1598-ig hét 'számozott'  és két néven ismert ('The War of the Three Henries' és 'The Wars of the League') vallásháború, valamint 1572-ben a 'Szent Bertalan éji mészárlás' dúlt Franciaországban a katolikusok és a protestáns hugenották között. A Bertalan-éji mészárlás volt talán a legszörnyűbb: 

Lehet, az okot az adta a katolikusok kezére, hogy a radikális protestáns Thomas Muntzer istenteleneknek titulálta őket és saját hívőit a kiirtásukra szólította fel. "Ha ellenállnak, könyörtelenül mészároljátok le őket" - mondta. És tényleg ez történt, a katolikusokat újra és újra könyörtelenül irtották.

A katolikus egyház bosszúja irtózatos volt. A XVI. század Franciaországában ezrével irtották a kálvinistákat. Csecsemőket szúrtak le, asszonyoknak levágták a kezüket, hogy a karkötőjüket megszerezzék, 'eretnek' könyvek kiadóit a könyveikből rakott máglyán égették meg. Az egyik protestáns vezető, Gaspard de Coligny megölése nem állt példa nélkül. A lemészárolt ember hulláját kidobták az ablakon az utcára, ahol a keresztény arisztokrácia oszlopos tagja (herceg) Duc de Guise rugdosta a tetemet, annak arcát is és közben üvöltözte, hogy ez a király óhaja. A felhergelt tömeg feldarabolta, levágták a fejét, kezét és nemi szervét, végighurcolták az utcákon, meggyújtották, majd egy folyóba vetették. Ez se elégítette ki őket, hogy ne táplálhassa a halakat se, kihalászták a maradványait és Montfaucon bitófájához vonszolták, hogy férgek martalékává váljon. A katolikusok a kalapjukon fehér kereszttel jelölték meg magukat és a rendfenntartó erők hatékony közreműködésével mészárolták 3 napig a szomszédaikat. Ez az ádáz düh a XVII. század mélyéig tartott. Amikor például a katolikusok megszállták a protestáns Magdeburgot, legkevesebb 30 000 protestánst mészároltak le. Friedrich Schiller szemtanúként írta le a történteket: "Egyetlen templomban 54 asszony lefejezett holtteste hevert. ... Másutt csecsemőket szúrtak le és vetették őket lángra. ... Szörnyű és az emberiségre nézve visszataszító volt a feltárulkozó látvány, élők kúsztak ki halottak alól, gyerekek barangoltak mindenfelé, a szüleik után kutatva és szívszaggatóan sírva, voltak csecsemők, akik még mindig szívták élettelen anyjuk emlőjét." 

- A harmincéves háború - 1618-48, átfogó európai háború, amelyik főként Németországban zajlott. A lényeget kiemeltem és külön linkben adom (angol): harmincéves . Tömör magyar áttekintés: 

- Egész Európa öldökölt: "Franciaország 1635-ben lépett a háborúba. Svédország - hogy megtartsa német területeit - támogatta. A franciák Spanyolországgal harcoltak, a küzdelmük Olaszországban is folyt a hatalomért, Franciaországban és Németországban véres harcok folytak, az Ibériai félszigeten a portugálok felkeltek a spanyolok ellen, északon a dánok a svédek ellen. 

- A következmények: Németország teljesen kimerült. A lakossága jelentős pusztulást szenvedett, a mezőgazdaság tönkrement, a kereskedelme és ipara romokban hevert. A német parasztság hihetetlen szenvedéseit évszázadok alatt heverte csak ki. A Szent Római Birodalom szétesett, a következő évszázadokban árnyéka volt önmagának. A Habsburgok nagysága romlásnak indult. Németország és Ausztria elidegenedésének folyamata elindult. Nagy pozitívuma, hogy a vallási okokból induló háborúk korszaka véget ért.

Következzen két, az öldöklés méreteit tekintve 'jelentéktelen' vallásháború:

- A lepantói tengeri csata - Az első jelentős (tengeri) győzelem az ottomán birodalom felett. Vallásháború vagy nagyhatalmak imperialista háborúja?

1571 október 7.-én ütköztek meg a tengeren a keresztény hajóhad és az ottománok. Az ütközet helyszíne a Patras öböl torka volt, a görögországi Lepanto előtt. Az Ausztriai János parancsnoksága alatt harcoló Szent Liga 200 gályából és több kisebb hajóból állt, a hajóhadat spanyol, velencei és pápai erők, valamint több olasz város adta. Cca. 30 000 tengerész vette fel a harcot a lényegében azonos erőt képviselő ottomán hajóhaddal. A csata az ottomán erők teljes összeomlásával végződött. Kb. 15 000 törököt öltek meg vagy ejtettek rabul, 10 000 keresztény rabszolgát felszabadítottak, a győztes oldal vesztesége 7 000 harcos volt.

- A krimi háború-t vallási okok robbantották ki, vallásháborúnak indult. A kérdés az volt, kihez tartoznak a palesztíniai szent helyek? Imperialista birodalmak ütközetévé szélesült: ki uralkodik Európa keleti területei felett? 1853-56 között zajlott, az egyik oldalon az Ottomán Birodalom, Anglia, Franciaország állt, a másikon Oroszország egymaga. A konfliktus oka a megoldatlan Keleti Kérdés (Eastern Question) volt. A közvetlen kirobbantó tényező az Oroszország és Franciaország között a palesztin Szenthelyek sorsáról keletkezett vita szolgált. 

- Eljutottunk az Ottomán birodalom-hoz. Érdemes egy pillantást vetni a méreteire! Ezt a hatalmas birodalmat is véres háborúkkal, iszlám vallásháborúkkal hódították meg. Nem kérdés, hogy ha méreteit - az áldozatok számát - tekintve nem is mérhető az indiánok kiirtásához és a néger rabszolgasághoz, az iszlám hódító háborúk is az emberiség történelmének legszörnyűbb fejezetei közé tartoznak. És itt nem is érintettük a mongol-tatár öldöklések sorozatát!

- Mivel bennünket közvetlenül érintett az ottománok balkáni terjeszkedése, figyelmükbe ajánlom a The Ottoman Sultans and Caliphs, 1290-1924 AD oldalt, amely a balkáni és magyarországi eseményeket is taglalja. Készítettem (angolul) összefoglalót Ottománok címen, amiből egyetlen mozzanatot emelek ki: az 1396 szeptember 25.-i  Nicopolis-i ütközet után a foglyul ejtett magyarok tízezreit fejezték le a csatatéren!

Most pedig két jelentősebb eseménysorozatot említek még, amelyekben az áldozatok száma és a kegyetlenség ereje elborzasztó, különösen, ha az érintett országok, népek méreteire vetítjük azokat:

- Az 'A Baltikum keresztesháborúi - három és fél évszázad' Web-lap egy kevésbé ismert barbár hadjárat elemzését adja. Fél Európa galád hatalmai fogtak össze a 'pogány' balti népek megszelídítésére, határtalan kegyetlenséggel térítve őket a keresztény kultúra nevében. Három és fél évszázadon keresztül folyt a gyalázatosan kegyetlen hittérítés. Az áldozatok száma mérhetetlen.

- Az örmény genocídium se mindennapi beszélgetés-téma, pedig az évekig tartó emberirtás alapossága, módszeressége és kegyetlensége a náci holokauszthoz hasonlítható. Másfélmillió áldozatról beszélnek, Törökország a mai napig tagad. Ki érti?

*

Történtek kísérletek a keresztény atrocitások áldozatainak számbavételére. Egyetlen olyan összegzést találtam, amire a megbízhatóság reményével lehet támaszkodni: A keresztények áldozatai, a 'Victims of the Christian Faith' arra törekszik, hogy megállapítsa, hány ember esett a kereszténység áldozatául a bibliai idők óta? Külön linken kiemelek példákat. Az angol szövegben nem nehéz eligazodni, pár szavas bevezetésekkel segítek: victims (áldozatok).

Megpróbáltam magam is a részadatok nagyon durva összegzését. Rendkívül nehéz feladat, számtalan öldöklés áldozatainak a számát nem találta meg a fenti site igen alapos munkát végző szerzője se. A náci holokauszt előtti zsidó áldozatok számlálásával pedig megállt, mint írja, nem bírta gyomorral. A másutt megjelölt, a kereszt árnyéka alatt megölt indiánokon (min. 100 millió) és a cél előtt meghalt mintegy 30 millió négeren kívül 40-50 millióra teszem ennek a terrornak az áldozatait. Örülnék, ha valaki pontosabb adatokkal szolgálna!

Meg kellene persze számolni a muzulmánok áldozatainak a számát is. Lehet, hogy utólag erre is sort fogok keríteni, most az én gyomrom se bírja!

*

Két témát szeretnék még nagyon-nagyon vázlatosan érinteni: (1) a ma is folyó vallási villongásokat, illetve a mai háborúk és a vallások kapcsolatát; valamint (2) az izmusok vallásellenes terrorját. 

- A ma is folyó vallási villongások áttekintést nyújt a vallási okokra visszavezethető háborúkról, világosan rámutatva, hogy a mai 'modern idők' háborúinak jelentős része is vallásháború, legalábbis más okok mellett-mögött ott feszülnek a vallási ellentétek keresztények és muszlimok, hinduk és muszlimok, muszlimok és zsidók között, hogy csak a legfontosabbakat említsem.

- A Dehumanization & Sanctified Violence in Iraq bölcs vélemény az elnyomó terror és a katolicizmus összefonódásáról (Internet - About/Atheism)

- A tisztesség okán teret kell adnom az 'Érdemtelenül' okolják a vallásokat' honlapnak is, amelyik tagadja, hogy a vallások lennének a háborúk legfőbb generátorai. Indokként a XX. századot, a két világháborút hozza fel, amelyek kétségkívül világhatalmi összetűzések és nem vallásiak. Nem lehet elvitatni, hogy ebben igaza van, mint abban is, hogy ezek a háborúk voltak (eddig) a legnagyobb világégések. Mégsem adok neki igazat: szám szerint az emberiség legtöbb konfliktusát vallási okokra vezethetjük vissza és ma is a vallások közötti feszültség a legnagyobb veszélyforrás. Gondoljunk csak Bush kirohanásaira a kereszténység védelmében és az ellenpólusra, a dzsihad -ra. Képet alkothatunk az utóbbiról az Understanding Islam through Hadis-ból, valamint a History of Jihad...-ból (szélsőséges vélemény is elhangzik benne: 'Nem lehet a muzulmánokban megbízni' - ez így ostobaság.)

Nagyon ideillőnek érzem, de a 'vegyes jellegű' háborúk fejezetében is megállná a helyét a 'kultúrák háborúi': Culture Wars - Két neves muszlim gondolkodó gondolatai ütköznek a kultúrák ütközései kérdésében! Zeynab Ali pakisztáni újságíró leinti azokat, akik az iszlám és kereszténység konfliktusát kultúrák ütközéseként és nem politikai konfliktusként kezeli, Bush-sal ellentétben, aki többszöri figyelmeztetés ellenére is az iszlámról mint alsóbbrendű kultúráról beszél.

*

Elismerem, nagy hiány, hogy nem maradt erőm az izmusok vallás(ellenes)háborúiról komoly anyagot felvonultatni. A rendkívül érdekes "Mind a kommunizmus, mind a kapitalizmus megerőszakol" - interjú Lukas Moodysson svéd filmrendezővel - is csak érintőlegesen foglalkozik a kérdéssel. Azt hiszem, abban is vétkeztem, amikor általában beszélek az izmusokról, mert egyrészt csak a kommunista alapon felépített izmusok vallásellenesek (gondolom, nem tévedek?), másrészt nem maguk az izmusok tehetők felelőssé az erőszakos, (állami!) terrorista jellegű vallásüldözésért, hanem az elferdített, önmagából kifordított, magyarul megbecstelenített, csak alibiként használt izmusok.

Tehát most a kommunizmus nagy bűnéről. a vallások és egyházak elleni erőszakról van szó és csak bepillantást nyerhetünk a működésébe és az okozott pusztítás méreteibe, korlátozva az országok körét a Szovjetunióra. Három Web-lap segítségét használom fel, éspedig az Epistle of Metropolitan Philaret (tiltakozó apostoli levél) segítségével megérezhetjük a működést, a tönkretett ortodox templomok helyreállítása honlapból a pusztulás jellegét és az AllReferCom -ból a 'politikát' és részleteket. Az utóbbiból kigyűjtött, a szovjet vallásüldözésről szóló részleteket külön linkben adom: allrefercom (angol).

Hogy mi zajlott le Mao Kínájában, leírhatatlan és túllépné a kereteinket. Mongóliáról tudjuk, hogy mintegy 4000 buddhista kolostort fosztottak ki, romboltak le. És ez messze nem minden, az összes  európai szocialista ország és több elvadult ázsiai kommunista rezsim üldözte, gyilkolta a papokat, szerzeteseket. Megbocsáthatatlan bűnök!

 

Folytatás>>>

<<<Vissza

Minden jog fenntartva! All rights reserved!


<<<Kezdőlap>>>