Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió
Elektronikus Könyvkiadó

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
12788 documents

A cifraszűr / Györffy István

Tárgyi néprajz, Magyar néprajz, Tárgyi népművészet, Szabás-varrás, kézimunka
cifraszűr, szűrhímzés, népviselet, textilművészet, népművészet, hímzés, kézimunka

"A magyar nép hímzőművészete leginkább a ruhaféléken nyilatkozik meg és pedig elsősorban a bőrből, szűrposztóból készült felső ruhákon, melyeket férfiak készítenek és hímeznek. A nők leginkább a vászonneműt hímezik és pedig nemcsak a fehérruhákat, hanem az ágy- asztalneműt, terítőféléket is."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13169   2014-07-25

Beszámoló a győri háborús társadalmi jótékonysági akcióról / Kiss Ida

Helytörténet, helyismeret
első világháború, adakozás, adományozó, jótékonyság, gyermekotthon, napközi otthon, Győr vármegye, 1914-1915

"Tejet, burgonyát s egy kevés lisztet juttatott hozzánk akkor már Győrmegye földbirtokos közönsége. Sajnosan kellett tapasztalnom mégis, hogy a társadalom állandó szolgáltató képessége nem tarthat lépést a szükséglettel, s örömmel ragadtam meg az alkalmat, hogy a hivatalos város pártfogását keressem védettjeinknek..."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13168   2014-07-25

Ecce homo : Munkácsy Mihály életének regénye / Harsányi Zsolt

Klasszikus magyar irodalom, Művészettörténet, Festészet, grafika
magyar irodalom, életrajzi regény, Munkácsy Mihály (1844-1900), festőművész, 20. sz.

"A régi papírdarabot nézegetve, a téma megkapta figyelmét. Maga elé képzelte a főalakot. Csúfságból piros bársonyköpenyeget kerítettek a vállára, hiszen azt mondta, hogy ő király ... még koronát is tettek a fejére szúrós, tövises gallyakból. Pilátus megmutatja őt a népnek, mint szánalmas futóbolondot: »Íme, ez az az ember«."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13167   2014-07-25

Kecskemét polgármesterei : 1848-1950 / Péterné Fehér Mária

Közigazgatás, önkormányzatok, Helytörténet, helyismeret
helyi önkormányzat, polgármester, köztisztviselő, közigazgatás, Kecskemét, 1848-1950

"Az 1848-as törvények szellemében, népképviseleti alapon, Kecskemét lakói először választották vezetőiket 1848 júniusában. Először választottak polgármestert, akinek feladatköre - a város igazgatása - ekkor vált el érezhetően a peres ügyekben ítélkező főbíróétól. (Korábban mindkét feladatkört a főbíró látta el.)"

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13166   2014-07-25

Népek csatája : A nagy háború húszhónapos históriája / Landauer Béla

Klasszikus magyar irodalom, Hadtörténet, Magyar történelem 1868-1918
magyar irodalom, első világháború, 20. sz., 1914-1915

"Október 23-ikán nagy bánat érte nemcsak a hadsereget, de az egész országot. A »Temes« nevű monitor (dunai hadihajó) a Szávában rákerült egy vízi aknára és elmerült. Harminchárom hajóskatonának nyoma veszett, a többi, hála Istennek, megmenekült... A tulajdonképeni előnyomulás szerb földre november elején kezdődött."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13165   2014-07-25

Hadak utja Szerbiába és Montenegróba : Hősi történetek Szerbia és Montenegró elfoglalásának idejéből / Katona Sándor

Klasszikus magyar irodalom, Hadtörténet, Magyar történelem 1868-1918
magyar irodalom, első világháború, 20. sz.

"A második átkeléskor történt Szerbiában. Meleg napsütéses novemberi napon egy sziklavár elé érkeztünk, közel a Drina folyóhoz. Reggelre felszállt a köd és megkezdődött a muzsika. Azaz, dehogy a muzsika, a pokol ordítása. Odalapultunk a meredek sziklafalakhoz, hogy valahogyan fedezve legyünk a lövedékek zápora ellen."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13164   2014-07-25

A háború belülről nézve / Turi Béla

Klasszikus magyar irodalom, Hadtörténet, Politikatörténet
magyar irodalom, első világháború, 20. sz.

"Amilyen tény a világháború, oly tény, hogy megtanította az embert: ismerni magánál magasabb eszményt, melyért saját magát is fel kell áldoznia. Kiváltotta tehát milliókból a legmagasabb erkölcsi érzést és értéket: magasabb célokért lemondani önmagunkról."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13163   2014-07-24

A háborúval kapcsolatos törvények és rendeletek gyüjteménye

Katonai jog, Katonai gazdálkodás, Tudománytörténet
háborús rendszabály, első világháború, szükségintézkedés, törvény, rendelet, Magyarország, 1915

"Az az önvédelmi háború, melyet a magyar nemzet a monarchia másik államával és szövetségeseivel egyetemben jelenleg vívni kénytelen, harctérre szólitja annak összes férfilakosságát, életkorának megkezdett tizennyolcadik egész befejezett ötvenedik évéig; az idősebbek munkabiró részét is ... rendkivüli hatalom alá helyezi."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13162   2014-07-24

A háborúval kapcsolatos törvények és rendeletek gyüjteménye

Katonai jog, Katonai gazdálkodás, Tudománytörténet
háborús rendszabály, első világháború, szükségintézkedés, rendelet, Magyarország, 1915

"A hadműveleti területen a polgári személyforgalom korlátozása és az igazolási kötelezettség szabályozása tárgyában jelen kelet és szám alatt kiadott rendeletemet azzal a felhivással küldöm meg, hogy azt a helyi lapokban és a helyben szokásos módon a legszélesebb körben tétesse közhirré."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13161   2014-07-24

A háborúval kapcsolatos törvények és rendeletek gyüjteménye

Katonai jog, Katonai gazdálkodás, Tudománytörténet
háborús rendszabály, első világháború, szükségintézkedés, törvény, rendelet, Magyarország, 1918

"A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezések alapján a következőket rendeli: A közélelmezés tervszerű intézhetése céljából a polgári népességet állandó lakóhelyén az 1918. évi április hó 15-iki állapot szerint 1918. évi április 16-20. napjain össze kell irni."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13160   2014-07-24

Szerencse katonái : Regény / Davis Richard Harding ; fordító Mikes Lajos

Klasszikus világirodalom
amerikai irodalom, 19-20. sz.

"Mikor eldördültek a lövések és a füst fölfelé lebegett a széles lépcsőn, a fiatal tiszt magasba kapta a kezeit, a teste ott helyben összeomlott, s mint a fáradt gyermek, amely elszunnyad, a szerencse legyőzött katonája barátjának kitárt karjai közé zuhant. Clay térdére emelte Stuartot és egyik karjával a melléhez szorította..."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13159   2014-07-24

A szélhárfa : Novellák, versek / Kiss Péter ; illusztrátor Kiss Péter

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Rejtvényújságján átnézve, kezében a tollal, bambán bámult maga elé, már nem is igen értette neje szövegét. Néha-néha egy-egy igennel válaszolt, bizonyítva lankadatlan figyelmét. Szemhéja le-lecsukódott, akármennyire erőlködött is. - Szélhárfa, három betű. Pedig tudtam... három betű... szélhá... - motyogta elcsendesülve."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13158   2014-07-24

EU-speranto??? : Kritikai tanulmányok az eszperantó nyelvről, az Eszperantó Mozgalomról, tevékenységéről, az általa terjesztett eszmékről és elképzelésekről - nyelvészeti, interlingvisztikai, pszichológiai, és egyéb szempontok alapján / Brain Storming ; fordító Brain Storming

Nyelvoktatás, Nyelvpolitika
eszperantó, mesterséges nyelv, nyelvismeret, kritika, kommentár

"Ha valóban van versengés a nyelvek között, akkor az valószínűleg inkább csak a nyelvet tanulók között van. Az eszperantisták sokszor elfelejtik, hogy az ezeket a nyelveket beszélő országok valóban nagyhatalmak, és nem feltétlenül a többi ország kizsákmányolása a céljuk, hanem a velük való gazdasági együttműködés."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13157   2014-07-23                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

iWiW:
Club    Catalog

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic