Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
17471 documents

Roberto de Pedrosa : Dráma három felvonásban / José Echegaray y Eizaguirre ; fordító Szalai Emil

Klasszikus világirodalom
spanyol irodalom, 19-20. sz.

"Roberto de Pedrosa a fiatal tudós, a jeles hirü védő, a kiváló szónok... Kiváltkép azzal foglalkozik, hogy nem tudom, miféle elméletek alapján, követeli törvényszéki beszédeiben, hogy egyetlenegy büntettest se büntessenek meg... De nem értem, uram, micsoda érdeke az a becsületes embereknek, hogy a gazemberek ne részesüljenek méltó büntetésben!"

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17869   2018-02-22

Éva : Elbeszélések, rajzok, költemények prózában, aforiszmák / Wohl Stefánia

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"S azóta sohasem igyekezett többé Évát kapaczitálni. Évezredek születnek és mulnak, tavaszok virulnak és hervadnak, Darvin és Büchner váltig ismétlik mindazt, a mit az öreg ur akkor speechelt - de Éva a modern tükör előtt még ép ugy zokog az első ráncz fölött, mint egykor, az uj természet ölén, a patak melletti sziklán."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17868   2018-02-22

Kárpátaljai magyar férfiak a szovjet lágerekben : Történetek, visszaemlékezések, emlékiratok

Európai országok történelme, Magyar történelem 1919-1945, Kisebbségek
kárpátaljai magyarság, deportálás, Gulag, kényszermunka, fogolytábor, sztálinizmus, diktatúra, második világháború, Kárpátalja, Szovjetunió, 1945 utáni időszak

"A haláltábor kapuja zárva volt az újdonsült hullajelöltek előtt. Fáradtan, hátizsákjukat a lábuk mellé, a felázott talajra tették és rárogytak. Az őrök most nem tiltották meg, hogy leereszkedjünk az anyaföldre. A kapu melletti fülkéből tisztek jöttek ki a fogadásunkra. És újra elkezdődött a számlálási ceremónia."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17867   2018-02-22

Az új kiképzési rendszerű műszaki csapatok története, 1964-1991 / Csécs István

Hadsereg, Hadtörténet, Katonapolitika, Levéltári kutatás
műszaki fegyvernem, katonai egység története, honvédség, hadtörténet, Magyarország. Magyar Néphadsereg, Magyarország, 20. sz.

"A Honvédelmi Bizottság 1964. április 17-én tárgyalta az új kiképzési rendszerű műszaki csapatok felállításának tervét, és engedélyezte, hogy 2500 fő sorállományt mint foglalkoztatott létszámot és 220 fő vezető- és kiszolgálóállományt lehet a csapatok megszervezésére a Honvédelmi Minisztérium békelétszámán felül felhasználni."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17871   2018-02-22

The Halimba Malom-völgy bauxite deposit = A halimbai Malom-völgy bauxit-előfordulása / Bárdossy György

Ásványi nyersanyagok, Érc- és ásványbányászat, Geológia, földtörténet, Geokémia, ásványtan
bauxit, érctelep, ásványvagyon, földtani kutatás, Halimba, Veszprém megye, Bakony, Déli-Bakony, Magyarország

"A közvetlen fedő a malom-völgyi előfordulás területén középső-eocén korú Darvastói Formáció, amire a Szőci Mészkő Formáció következik. A transzgressziós jellegű eocén összlet 5-10 fok alatt északnyugat felé dől. Ezzel együtt vastagsága is megnő, és az előfordulás északnyugati peremén már 60-90 métert ér el."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17866   2018-02-22

A nyelv grammatikája : A nyelvtudomány és a kognitív pszichológia határán / Fehér Krisztina

Nyelvtudomány általában, Nyelvtan, helyesírás, Pszicholingvisztika
nyelvtan, nyelvészet, kognitív pszichológia, alaktan, alaktan, fonetika

"Ebben a könyvben a nyelv grammatikáját a megszokottól eltérő módszerekkel és egy, a korábbi, bevett elméletektől különböző nyelvtanmodell keretében mutatom be. A nyelvtanról két diszciplína, a nyelvészet és a kognitív pszichológia határán mozogva igyekszem majd képet alkotni."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17907   2018-02-22

The Szőc bauxite deposit = A szőci bauxit-előfordulás / Bárdossy György

Ásványi nyersanyagok, Érc- és ásványbányászat, Geológia, földtörténet, Geokémia, ásványtan
bauxit, érctelep, ásványvagyon, földtani kutatás, Szőc, Veszprém megye, Bakony, Déli-Bakony, Magyarország

"A szőci előfordulás egész területén a felső triász kori Fődolomit Formáció a bauxittelepek feküje. A fődolomit az előfordulást északkelet felé lezáró szőlőhegyi fő törésvonaltól északra széles sávban a felszínen van. Az előfordulást dél és délnyugat felé is a fődolomit kibúvásai határolják."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17865   2018-02-21

Marcsa gondolatai / Lux Terka

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Marcsa, Marcsa, hát te volnál ez, a régi egyszerü gondolkodásu, meleg szivü és puritán Marcsa?! Az a Marcsa, aki mindig tükör nélkül fésülködött és most, életed legzavarosabb, hogy ugy mondjam, legtragikusabb perceiben, a késő éjféli órákban, hogy jut eszedbe a tükörbe nézni?"

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17863   2018-02-21

Systematisches Lehrbuch für den Unterricht im Säbelfechten aus der Hoch-Tierce-Auslage / Gustav von Arlow, Franz Litomyský

Küzdősportok, Sporttörténet
vívás, kardvívás, sportoktatás, 19-20. sz.

"Die Kunst zu fechten ist eine Art der Kunst zu kämpfen. Der Kampf aber ist nicht nur ein Abwägen der physischen, sondern auch der geistigen und moralischen Kräfte. Je intelligenter ein Fechter ist, desto mehr Chancen hat er, einen mit gleichen physischen Geschicklichkeiten ausgestatteten Gegner zu besiegen."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17897   2018-02-21

A nemes vívás művészetének elmélete és a párbaj szabályai / Chappon Samu

Küzdősportok, Sporttörténet
vívás, kardvívás, párbaj, 19-20. sz.

"Épen ezért kimondom szabályban jelen könyvemben, hogy kiskorú párbaj-segéd nem lehet. Ezen eszme, a melynek képviselője én egyedül vagyok most még, hiszem, hogy számos követőre talál! A budapesti "Nemzeti Casino" választmánya a legnagyobb helyeslés mellett fogadta el, még akkor, a mielőtt könyvem sajtó alá került volna."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17896   2018-02-21

Kardvívás kezdő és haladó vívók számára / Chappon Károly

Küzdősportok, Sporttörténet
vívás, kardvívás, sportoktatás, 19-20. sz.

"A tanitást a kezdő tanitványoknál a kard leirásával, állás megmagyarázásával, s a testrészek beosztásának megismertetésével kell kezdeni s igy haladni tovább fokozatosan. A csoport vivásnak kezdő s még gyakorlatlan vivóknál való használatát nem tartom helyesnek, mert ebből nem tanulnak egyáltalában semmit..."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17875   2018-02-21

Számvitel a 4. ipari forradalom viharában : Értékelés az értékteremtő folyamatok információmenedzsmentjében / Kiss Árpád

Számvitel, Vállalatok, Egyéb szolgáltatások
számvitel, intézményi vagyonkezelés, mérlegkimutatás, gazdasági elemzés, könyvviteli szolgáltatás

"A reálfolyamatok a naturális és az értékfolyamatok együttesét jelentik. Közgazdasági és számviteli szempontból sem célszerű a kettő szétválasztása, hiszen a fogyasztói igények kielégítésére alkalmatlan termékek előállítása, szolgáltatások nyújtása is erőforrásokat emészt fel."

URL: http://mek.oszk.hu/17900/17900   2018-02-21

Számvitel a 4. ipari forradalom viharában : Térkép a vállalkozások vagyonának értékeléséhez / Kiss Árpád

Számvitel, Vállalatok, Egyéb szolgáltatások
számvitel, intézményi vagyonkezelés, mérlegkimutatás, gazdasági elemzés, könyvviteli szolgáltatás, példatár

"A vállalkozás befektetési céllal 100 db részvényt vásárolt egy magánszemélytől. Ezzel 5 százalékos részesedést szerzett a társaságban. A részvények névértéke 100 000 HUF, vételi árfolyama 120 százalék. A beszerzéshez kapcsolódó bizományosi díj 600 000 HUF. Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket."

URL: http://mek.oszk.hu/17800/17899   2018-02-21                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2018.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic