Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
18051 documents

Segédlet a tanulási eredmények írásához a szakképzési és a felnőttképzési szektor számára / Farkas Éva

Szakképzés, Oktatáspolitika, oktatásügy, Pedagógiai módszerek
tananyag-fejlesztési módszertan, oktatási reform, tantárgy-pedagógia, szakképzés, felnőttoktatás, munkaterv, módszertani tájékoztató

"A feladatprofil azon munkafeladatoknak, cselekvéseknek a rendezett listája, amelyeket egy dolgozó a szakképesítés megszerzése révén tud elvégezni. A tulajdonságprofil a szakképesítésnek megfelelő munkafeladatok elvégzéséhez szükséges szakmai, személyes, társas és módszerkompetenciákat foglalja magában."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18498   2018-08-17

Tanulási eredmény alapú tanterv- és tantárgyfejlesztés a felsőoktatásban / Farkas Éva

Felsőfokú oktatás, Oktatáspolitika, oktatásügy, Pedagógiai módszerek
tananyag-fejlesztési módszertan, oktatási reform, tantárgy-pedagógia, munkaterv

"Nem a tananyagból kell kiindulni és nem azt kell megtervezni, hogy én mint tanár mit akarok tanítani, hanem abból kell kiindulni, hogy a hallgatónak milyen tanulási eredményeket kell birtokolnia ahhoz, hogy adott tevékenységet, munkaterületi feladatot, munkakört el tudja látni."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18497   2018-08-17

Tanyai szilánkok IV. / Faragó Ferenc

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Kétféleképpen lehet nevelni a kisgyermeket: leguggolni hozzá és felemelni magunkhoz. (Ha leguggolunk, az Ő világába kerülünk és azok a szabályok érvényesek. Ha felemeljük, akkor Ő kerül a mi világunkba és azok a szabályok érvényesek.)"

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18461   2018-08-16

Zsugori néne : Regény / Nataly von Eschstruth ; fordító Pogány Elza

Klasszikus világirodalom
német irodalom, 19-20. sz.

"Ebben a házban egy csunya öreg asszony lakik a fiatal, bájos unokahugával. Solingen báróné, született Malthey grófnő fiatal korában a nagyanya fejedelemnő udvarhölgye volt. Vagyona nem lévén, elég későn ment férjhez. Állitólag nem éltek valami boldog házaséletet, főképpen a báróné kicsinyes fösvénysége miatt."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18460   2018-08-15

Egyáltalán, minek nekünk gazdaságpszichológia? / Garai László

Közgazdasági elméletek, Tulajdonviszonyok, Gazdaságtörténet, Szociálpszichológia, Pszichológia
gazdaságpszichológia, gazdasági viselkedés, alkalmazott lélektan, szociálpszichológia, közgazdaságtan, szocializmus, kapitalizmus, gazdasági rendszer

"A gazdaságpszichológia olyan jelenségeknek a tudománya, amelyek a határ egyik oldalán képződnek, és a másik oldalán eltérítik a folyamatokat ezek irányától. Például érzelemként képződnek, de gazdaságtanuk lesz, mert a gazdasági folyamatokat nemcsak kísérik, ... hanem bele is kapcsolódnak a gazdasági történésekbe..."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18499   2018-08-14

A kovasav és az alumínium acidimetriás titrálása, ezzel kapcsolatban az acidimetriás titrálások elméletének kibővítése / Kühn István

Általános és szervetlen kémia, Analitikai kémia
térfogatos analízis, acidimetria, komplexometria, félfém, szilícium, szilikát, alumínium, aluminát, szervetlen kémia

"A mérendő kovasav-oldatot a pH=7,0 körül pufferező anyagoktól megszabadítjuk. Ezen pufferanyagok között leggyakoribb a szénsav, amit célszerűen levegővel hajthatunk ki. Ekkor a titrálandó oldatnak 30 cm3-nél nagyobb térfogatúnak nem szabad lennie, mert különben túl nagy végtérfogatok adódnak, ami a titrálást lehetetlenné teszi."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18456   2018-08-13

Gyakorlati szabályzat a m. kir. honvéd tábori tüzérség számára : E-44. Tervezet

Hadsereg, Hadtörténet
tüzérség, kiképzés, honvédség, fegyveres testület, szabályzat, első világháború, Magyarország, 19-20. sz., Osztrák-Magyar Monarchia időszaka

"A legteljesebb figyelem elérésére "Vi-gyázz!" vezényszó szolgál. Az 1. és 2. ábra szerinti állás felvétele, amennyire azt a testalkat megengedi. Az állás egyenes és fesztelen legyen. A sarkok egy vonalban és oly közel legyenek egymáshoz, amint azt a testalkat (a sarkantyu) megengedi. A test súlya a talpak közepén nyugszik."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18455   2018-08-10

A bűn utján : Regény / David Christie Murray

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, 19. sz.

"Ezentul nem engedhetem meg magamnak, hogy egyéb legyek, mint becsületes, viszonzá James, de az életem tapasztalatai egy mondatban jegeczesedtek meg: Ha egy gazember lelkiismeretét akarjátok felkölteni, tegyétek vele azt, amit ő tett másokkal és lopjátok meg."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18454   2018-08-09

A Magyar Királyi Földtani Intézet / Böckh János, Szontagh Tamás

Földtudományok általában, Tudománytörténet, Épületek, Adattárak
tudományos intézmény, kutatóintézet, földtani kutatás, földtudomány, geológia, tudománytörténet, testülettörténet, műemlék, Magyar Állami Földtani Intézet (Budapest), Budapest, 19. sz., Osztrák-Magyar Monarchia időszaka

"Az országos földtani felvételeknél begyűjtött kőzetek, ásványok ... az intézeti múzeumba kerülnek, hol könnyen hozzáférhetően a közszemlélet tárgyát képezik, de egyúttal okmányként őriztetnek, mert a földtani taglalás és kijelölés, mely térképeinken foganatosíttatott és a leírásokban foglaltak, ép ezeken alapulnak."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18452   2018-08-08

A népesség utánpótlása / Váralljai Csocsány Jenő

Demográfia, Magyar belpolitika
demográfia, népességfogyás, népesedéselmélet, népesedéspolitika, Magyarország, ezredforduló

"A népesedés egyre fokozódó elöregedése és jelenleg sem csökkenő világháborús veszteségeket sokszorosan fölülmúló pusztulása megkívánja, hogy a teljes termékenységi mutatót mielőbb az utánpótlási szintre emeljük. Ehhez a terméketlen párok termékenységének pótlására az elvetélt magzatokat intézményesen örökbe kellene fogadni."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18491   2018-08-08

A' hősi magyar név 's eredet méltóságának kivívása / Szabó József

Nyelvtörténet, Tudománytörténet
magyar nyelv, nyelvek eredete, nyelvtörténet, nyelvtudomány, Magyarország

"Nemzetségi 's Nemzeti nevünk valamint bájoló nyelvünk is olly régi 's olly ditső, mint egy Nemzeté sem: az mindég a' Magyar név volt 's az is marad, mig fenn áll polgári Alkotmányunk 's ezzel szorossan egybe függő Lételünk. Én most térdre esem, noha nem vagyok pogány, 's imádom a' Magyarok Istenét!"

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18451   2018-08-07

Jamboree Budapest-Gödöllő 1933 : Jamboree album / szerkesztő Radványi Kálmán

Nevelés- és iskolatörténet, Pedagógia általában, Gyermekek, ifjúság
cserkészet, cserkésztábor, ifjúsági tábor, ifjúsági mozgalom, világtalálkozó, Horthy-korszak, Magyar Cserkész Szövetség Világjamboree (4.) (1933) (Budapest; Gödöllő), Gödöllő, Magyarország, 1933, 20. sz.

"A magyar cserkészet kitűnő szervezése és cserkészeinek kiváló teljesítményei vezettek ahhoz az örvendetes eredményhez, hogy az idén nálunk tartotta világtáborozását az a gyönyörű intézmény, amely a fiatal lelkek nevelésén keresztül a nemzeteknek ... együttélését van hivatva lehetővé tenni a jövő nemzedékek életében."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18450   2018-08-06

85 mini történet (riportokba ágyazva) : Irodalmi riportok / szerkesztő Kő-Szabó Imre

Szociográfia, Kortárs magyar irodalom
szociográfia, magyar irodalom, hírlapi tárca, Magyarország, 21. sz.

"A vándorlás az évszázadok alatt mindig jelen volt a világban. Valamelyik földrészről elvándoroltak az emberek, hátha ott jobb lesz, ebben reménykedtek, egy másik földrészre érkezve. Ezek a vándorlási hullámok mindig bonyodalmakkal jártak. A vándorlás vesztesei maguk a vándorlók. Ahová mentek, nem mindig látták őket szívesen."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18470   2018-08-03                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2018.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic