Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
16912 documents

Nyomorból a halálba / Henryk Sienkiewicz ; fordító Róna Béla

Klasszikus világirodalom
lengyel irodalom, 19-20. sz.

"A férfi Toporek Lőrincz volt, a leány édes gyermeke és Marysiának hitták. Amerikába voltak kivándorlók és ma először merészkedtek a fedélzetre. Betegség elnyűtte arczukon félelem és bámulás tükröződött. Félve pislantottak utitársaikra, a matrózokra, a hajóra, a szikrákat szóró kürtőre és a hánytorgó hullámokra..."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17312   2017-09-21

Határ - hallgatás - titok : A zártság útjai a filozófiában és a létben / Király István

Modern filozófiák, Metafizika, Ismeretelmélet, tudománytan, Társadalomfilozófia, Tudománytörténet
hermeneutika, metafizika, fenomenológia, filozófia, filozófiatörténet, szövegmagyarázat, Kant, Immanuel (1724-1804), Jaspers, Karl (1883-1969), Heidegger, Martin (1889-1976), Lukács György (1885-1971), Simmel, Georg (1858-1918), 18-20. sz.

"Kant a «tiszta ész» határait a lehetséges tapasztalat határaiban igyekezett megszabni. Ezzel egy olyan paradigmába helyezte a gondolkodást, amelyben és amellyel a filozófia mindmáig viaskodik. Ezzel küszködik Jaspers is, amikor a transzcendencia rejtjeleit rögzíti és fejtegeti."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17311   2017-09-21

Dévay Bíró Mátyás első magyar reformátor életrajza és irodalmi művei / Révész Imre

Keresztény vallások, Vallástörténet, Magyar irodalom története
reformátor, teológus, reformáció, protestantizmus, magyar irodalom, személyi bibliográfia, Dévai Bíró Mátyás (1500-1545), Magyarország, 16. sz.

"Dévay Budán nem csak élőszóval hirdeté az igét, hanem irodalmilag is előmozditá a reformátió ügyét. Ezen időre tehetjük ugyanis azon 52 tétel írását is, melyben ő, különösen a tanszerű reformátió egész rendszerét és célját fejezi ki rövid pontokban..."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17310   2017-09-21

Nem kívánt gyerekek? : Külföldi gyerekek magyar iskolákban / szerkesztő Feischmidt Margit, Nyíri Pál

Oktatáspolitika, oktatásügy, Kisebbségek, Gyermekek, ifjúság
nemzetiség, közoktatás, iskolai nevelés, integrált oktatás, oktatáspolitika, külföldiek, migráns, gyermek, előítélet, kulturális beilleszkedés, multikulturalizmus, kínaiak, arabok, feketék, románok, Magyarország, 20-21. sz.

"Ritkán, de előfordul az a stratégia is, hogy a migráns gyermeket életkorától függetlenül első osztályba helyezik, hogy itt megtanuljon magyarul. A nyolc-kilenc éves, újonnan jött gyerekeket megpróbálják elsősként indítani. Ha év végére elég jól megtanul magyarul, és teljesíti a tanév anyagát, akkor felsőbb osztályba léphet..."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17309   2017-09-21

Ördögök, tündérek / Kemény Simon

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Olyan erőszakosan és olyan hirtelen vetődött fel ma a fejemben egy csöpp kis mese, mint mikor egy hal pillanatokra kilendíti magát a meleg levegőre a folyó vizéből. Kivágódik, csillan egyet s már el is tűnt örökre. Anélkül, hogy csiszolnám, formálgatnám, sőt anélkül, hogy megvizsgálnám: érdemes-e, most rögtön el is mondom..."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17308   2017-09-21

Filozófia és itt-lét : Tanulmányok / Király István ; szerkesztő Veress Károly

Modern filozófiák, Metafizika, Ismeretelmélet, tudománytan
hermeneutika, lételmélet, fenomenológia, filozófia, alkalmazott tudomány

"... Az alkalmazott filozófia úgy és azért filozófia, mert tematikus kutatásai során, vagy azok eredményeképpen, az aktualizálás módján visszacsatolja a gondolkodást a Lét és a Nemlét, a Lét és a Semmi problematikájához, és ezt ráadásul úgy teszi, hogy azt valamiképpen újólag artikulálja, alakítja vagy árnyalja."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17307   2017-09-21

A Löwensköld-lány / Selma Lagerlöf ; fordító Leffler Béla

Klasszikus világirodalom
svéd irodalom, 19-20. sz.

"Élt egyszer Karlstad városában egy ezredesné, akit Beáta Ekenstedtnek hívtak. Löwensköld-lány volt Hedebyből, tehát született bárónő és olyan finom, olyan kedves, olyan művelt volt, - még verseket is tudott írni, melyek majdnem olyan érdekesek voltak, mint Lenngren költőnő poémái."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17306   2017-09-20

Father Hlinka's struggle for Slovak freedom / Jehlicska Ferenc

Európai országok történelme, Politikatörténet
szlovákok, mozgalom, autonómia, autonómia elnyerése, politikatörténet, diplomáciatörténet, második világháború, memoár, Hlinka, Andrej (1864-1938), Jehlicska Ferenc (1879-1939), Szlovákia, Csehszlovákia, 1930-as évek, 20. sz.

"It is clear from the foregoing account that the Slovak problem is older than the present Czech crisis. The problem is now aggravated by the Slovaks being obliged to remain in a State whose shape, after the detachment of the German, Polish, and Hungarian areas, is geographically incongruous."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17305   2017-09-20

A kínai lány : Novellák / Molnár Ákos

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Ereje minden megfeszítésével izgett-mozgott, oldalt, hasra, újra hátra, meleg nyelvével nyalta magát, lehelete meleg füstjét eszelősen fujta ide-oda a testén, avval a baromi, tompa reménnyel, hátha egy szánkó jön arra, vagy éppen a kínai lány, aki utolsó pillanatban megkönyörült rajta..."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17304   2017-09-20

Oratio funebris in obitum viri celeberrimi Francisci Nagy, dum viveret in I. Collegio H. C. addict. S. Patakiensi exegeseos sacrae ... professoris p. o. publice dicta ... die 30. Jan. 1820. a Mose Kézy... / Kézy Mózes

Halál, Művelődéstörténet, Magyar irodalom története
gyászbeszéd, nekrológ, egyetemi tanár, tudós, teológus, költő, felvilágosodás, Vályi Nagy Ferenc (1765-1820), 18-19. sz.

"Quam arduo laboriosoque munere fungantur ii, qui apud nos humaniores literas prostentur, satis notum omnibus esse arbitror. Ille tamen ferreae patientiae vir, cum alii eodem munere fungentes onus Aetna se gravius sustinere quererentur, summam se ex hoc labore voluptatem percipere saepius dicebat."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17303   2017-09-20

A dicsőség mezején : Regény / Henryk Sienkiewicz ; fordító Bányai Károly

Klasszikus világirodalom
lengyel irodalom, 19-20. sz.

"Voltak hadjáratok, kivált a kisebbek, melyekből egyetlen tatár sem jutott vissza Krimbe. Rettegett név volt a tatár és török előtt Pretvic és Chmielicki. A kisebb vitézek közül vérrel írták nevüket az emlékezetükbe Volodijovszki, Pelka, az idősebb Ruscic, akik már évek óta pihentek sírjaikban békésen és dicsőségesen."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17302   2017-09-20

Az Acélváros végnapjai : Hogyan semmisült meg húszezer ember munkahelye a Lenin Kohászati Művekben / szerkesztő Lóránt Károly

Kohászat általában, Ipartörténet, Gazdaságtörténet, Vállalatok, Magyar belpolitika, Politikatörténet
vaskohászat, acélipar, nehézipar, gyár, kohászati üzem, vállalattörténet, privatizáció, felszámolás, rendszerváltás, gazdaságpolitika, Lenin Kohászati Művek (Ózd), Diósgyőr, Miskolc, Magyarország, 20-21. sz.

"A 250 éves múltra visszatekintő gyáróriás az ipari kultúra korszerű alapanyagbázisát adta működése utolsó percéig. Termelőeszközei és technológiája túlnyomó részt a nemzetközi élvonalba tartoztak... A gyár a hazai feldolgozóipar teljes ellátásának biztosítása mellett mintegy 60 országba exportált az LKM termékeiből."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17328   2017-09-19

Lelkem világának tüköre / Halmos Antal ; szerkesztő Lónyai Péter

Politika általában, Politikatörténet, Nemzetközi konfliktusok, Társadalomfilozófia, Közgazdaságtan általában, Emberi jogok, Vallás általában, Képzőművészet általában, Sport általában
globális probléma, társadalmi válság, nemzetközi konfliktus, kapitalista rendszer, diktatúra, emberi jog, társadalmi egyenlőtlenség, művészet, vallás, 21. sz.

"Az élet nagy, kemény és hosszú menetelés. Kínokkal kezdődik és kínokkal zárul. Ami közte van, csak a nagyon szerencséseknek nem nyögvenyelősdi, azoknak, akik olyan párral kötik össze az életüket..., aki mindenben társuk tud lenni: szeretetben, szexben, gyereknevelésben, élet-építésben, alkotásban, gondban, bajban, betegségben..."

URL: http://mek.oszk.hu/17300/17301   2017-09-19                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2017.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic