TARTALOMA

Ateleia

állami szolgálattól való mentesség, a mi vagy általános volt (ateleia apantwn), vagy csak részleges mentesség pl. a leitourgia-któl (mint a kiskorúaknál történt), bizonyos vámoktól, adóktól vagy a katonai szolgálattól (ateleia otrateiaV), a mi a tanács tagjait illette. Gyakran idegeneket is részesítettek ily á.-ban, mint pl. Athenaeben a bosporusi Leucont azon á. viszonzásául, a melyet ő az athenaei gabonakereskedőnek nyujtott. Demosth. Lept. p. 466 sk. v. ö. ugyanott p. 474 sk. a thasusiaknak adott á.-val. Az általános á.-hoz tartozott a vámmentesség a leitourgia-k alól való föloldás a trierarchia kivételével; a metoikoV-okat gyakran fölmentették a patronusokat illető védelmi díj fizetésétől (metoikion), sőt néha a vagyonuk után fizetendő adótól (eisjora) is, a mely alól egy benszülött polgár sem volt fölmentve.

D. I.