TARTALOMA

Agema

aghma, királyi testőrség a Fülöp és Nagy Sándor macedoniai hadseregében, állott pedig egyrészt gyalogságból, az u. n. hypaspistesekből, kik közül a 3000 legjelesebb a király házi seregét alkotta (to aghma upaspistwn), másrészt lovasságból, mégpedig előkelő nemes ifjak iléjéből; a macedoni lovasság ugyanis fel volt osztva 16 ilére s ezek közül egy, melyben szolgálni nagy kitüntetés volt, a király lovas testőrségét, legközelebb hadi kíséretét képezte (ilh basilikh). Már Fülöp magához vette a főnemesek fiait, kik mint apródok (paideV basilikoi) növekedtek udvarában, mikor pedig fegyverfogható kort értek, a lovastestőrségbe jutottak. Nagy Sándor halála után a fővezérek legalább lovas agemát tartottak magok körül az ütközetben. Liv. 37, 40. Curt. 4, 50, 26. Arr. 2, 8, 3. 4, 13, 1 s kv. 16, 6. V. ö. Bárczay Oszkár: A hadügy fejlődésének története. I. 70, 71. l.

D. I.