TARTALOMA

Alimentarii

(pueri et puellae) azon szegény szülők gyermekei, kik neveltetésökre császári alapítványokból segélypénzt (fiúk 18 éves korukig havonkint 10–16, leányok 14 éves korukig 10–12 sestertiust) kaptak. Ez intézményt Nerva és Trajanus hozták be, hogy evvel is elősegítsék a házasságkötéseket és a polgárság szaporodását. Ez alapítványokat rendesen azon községben, melynek szánva voltak, alacsony kamat mellett földbirtokokba táblázták be. Trajanus egy ilyen alapítványi iratának (Velejában, Placentia mellett) érdekes és nagyobb töredékei maradtak fenn. Hadrianus Trajanus alapítványait kibővítette (Spart. Hadr. 7); az Antoniusok alatt újabb intézkedések történtek, de hogy néha a kormányok pénzzavara ez alapítványokat miként módosította, nem bizonyos.– Irodalom: A. Wolf, Von einer milden Stiftung Trajan’s. Berlin, 1808. E. Desjardins, De tabulis alimentariis. Paris, 1854. F. M. Kratz, De beneficiis a Traiano aliisque imperatoribus in pueros puellasque inopes collatis. Köln, 1817. A. v. Brinz, Zu d. Alimentarastiftungen d. römischen Kaiser. Sitzber. der bair. A. d. w. 1887.

V. K.