TARTALOMA

Ariobarzanes

AriobarzanhV. – 1. Pharnabazus alhelytartója, ki 368-ban Kr. e. Philiscus nevű követe útján békét igyekezett eszközölni a spartaiak és a thebaei szövetség között; később nyíltan föllázadt a nagy király ellen s cappadocia-pontusi birodalmában 336-ban történt haláláig fentartotta magát Diod. Sic. 15, 90; 16, 90. – 2. Artabazus fia, Darius egyik vezére Gaugamelánál; majd 40,000 emberével makacsul védelmezte satrapiáját Persist, miután azonban a macedonok mellékútakon megkerülték a hegyes tartományba vezető szorosokat, megveretett s csak néhány lovassal birt menekülni. Curt. 5, 3, 17. Arr. 3, 18. Diod. Sic. 17, 68. – 3. A.-t ki Philoromaeus melléknevet viselt, 92-ben Kr. e. a római senatus Cappadocia királyává nevezte ki, Sulla pedig áthelyezte. Liv. ep. 70. Plut. Sull. 5. App. Mithr. 10. Mithridatestől többször elűzetvén, Aquillius és Sulla megint visszahelyezték 90-ben és 85-ben. App. Mithr. 11, 15. Mithridates azért nem szünt meg Cappadociát háborgatni és vejét, Tigranest, Armenia királyát rábirta, hogy törjön be a tartományba. Ezt Lucullus alatt a rómaiak szállották meg, de midőn amaz távozott a sereg éléről, a tartományt megint birotkába vette Mithridates, míg végre őt Pompejus, Lucullus utóda, több csatában legyőzvén, 65-ben a tartományt A.-nek adta vissza. App. Mithr. 80 k. Plut. Luc. 35. Sull. 5, 22. 24. Just. 38, 2 kk. – 4. Utóbbinak Philopator melléknevü fia, miután lázadásokkal kellett küzködnie, valószinüleg orgyilkosság áldozata lett 57-ben Kr. e. Cic. prov. cons. 4. ad. fam. 15, 2, 5. – 5. Ennek fia a római senatustól királynak ismertetett el, élvezte Cicero pártfogását, ki akkor, Kr. e. 51-ben, ciliciai proconsul volt s őt egy összeesküvéstől megmentette, Cic. ad. fam. 2, 17. 15, 2. 4, 5. Pompejust támogatta Caesar ellen, ki mindemellett kegyelmes volt iránta (47).42-ben Cassius megölette, mivel vonakodott őt támogatni. Caes. b. c. 3, 4. Dio Cass. 47, 33.

S. L.