Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
21815 documents

Mandarinok országában : Regény / Karl May ; fordító Farkas Emőd

Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
német irodalom, ifjúsági irodalom, 19-20. sz.

"De hát mi is volt tulajdonképpen ez a Sejjid Omár? Egy szamárhajcsár! Ott volt az állomása Kairóban az Esbekijén, szemben a Kontinental szállodával, ahol én laktam. Szép és erős testalkatu, alig huszéves ifju, aki nyomban feltünt nekem állandó komolyságával és mozdulatainak veleszületett méltóságával."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22292  2021-08-03

Oskolai és házi növendék-élet : Erkölcsi és tudományos olvasmány, hazai élet apróbb eseményeivel, történelmi vázlatokkal és fejtegetésekkel, mindkét nemen levő növendékek számára / Fáy András

Nevelési módszerek, Nevelés- és iskolatörténet, Művelődéstörténet, Világtörténet, Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
erkölcsi érték, nevelés, neveléstörténet, görög-római kultúra, világtörténelem, magyar irodalom, gyermekirodalom, 19. sz.

"Nagy Sándor vadságait is menti némikép korának vadsága; de másfelől terheli őt az, hogy ő Aristóteles vezetése alatt jobb nevelésben részesűlt, mint a többi korabeliek; ennélfogva bizonyos, hogy vadságait, nem elméje vak sötétségéből, hanem korlátlan dicsvágyának és féktelen szenvedélyeinek zaklatásaiból követte el."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22244  2021-08-03

A magyar protestáns egyház történelem részletei a reformátio korától jelenig / Balogh Ferenc

Egyháztörténet, Keresztény vallások
protestáns egyház, református egyház, evangélikus egyház, unitárius egyház, egyháztörténet, Magyarország, 16-19. sz.

"Azon vas jellemü és munkás férfiu, ki a már letett alapokon szélesen terjedő, szilárd és viharokkal daczoló élő testületté szervezte a magyar református egyházat, abban az orthodox hitet elevenité, s hitvallásokba öntve emlékszerüleg kifejezte, Mélius Péter volt."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22241  2021-08-03

A nyelvek egységéről, vagy Hogyan beszéltek magyar eleink? / Velics Antal

Nyelvfilozófia
nyelvrokonság, nyelvek eredete, nyelvfilozófia

"Hiszem és reméllem, - hogy közelg az idő, a midőn szives olvasóim velem együtt bebizonyítva látják az összes nyelveknek egy közös ősforráson alapuló egységét, az összes nyelvek szoros vérbeli rokonságát; a midőn bebizonyulva látják a szentirás e szavait: »A földön pedig csak egy nyelv és egyféle beszéd vala.« (Mózes I. 11. 1.)"

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22232  2021-08-03

Magyarok : A szkíták hihető története / Ádám László

Magyar történelem 1526 előtt, Ázsiai országok történelme, Szakbibliográfiák
magyarság, néptörzs, török népek, iráni népek, magyar őstörténet, történelmi forrás, szövegkritika, őskor, ókor, honfoglalás előtti kor

"A magyarok, Anonymus jelentése szerint, a 884. évben keltek útra. A kavarók (cowari) azonban, a Salzburgi évkönyv bejegyzése szerint, már a 881. esztendőben a Bécsi-medence területén hadakoztak. A Kézai által megadott időpont - ő a 872. évre teszi a magyarok bejövetelét - közelebb állhat a valósághoz."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22221  2021-08-03

A vizfogó gátak vastagságának elmélete és a viszonylagos anyagszükséglet / Csiby Lőrinc

Vízépítés, Vízügy általában, Erdészet, vadászat, halászat, Mechanika
völgyzáró gát, folyószabályozás, vízépítés, vízügy, statika

"A völgyet elzáró épitményt, mely a vizet visszatartja és a vizfogó medenczében kellő mennyiségben összegyüjti, »gát«-nak nevezzük. Ez az adott viszonyokhoz képest különféle anyagból készülhet és különböző szerkezettel birhat s ennek megfelelően aztán alakja és keresztmetszeti méretei is változnak."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22230  2021-08-02

Az erdészeti vagy növénytani tekintetben nevezetesebb fafajok tenyészeti határainak megállapítása / Fekete Lajos

Erdészet, vadászat, halászat, Növénytan, Természeti földrajz
növényföldrajz, domborzat, erdő, erdősítés, fa, fásítás, erdészet

"Minden erdész tudja, hogy némely hazai fafajunk, a milyen például a bükk, a jegenye- és a luczfenyő, a Nagy-Alföld belső területén, sőt még melegebb dombos vidékeinken is (például az erdélyi mezőség belsejében) hiányzik ... sőt ültetés utján megtelepitve is csak megfelelő ápolással nevelhető fel és ér el magasabb kort."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22228  2021-08-02

Egyházi törvénykönyv, mely a Komjáthiban készült öt osztályú kánonokot, és a Dunántúli Helv. Hitv. Evang. Egyházkerület szabályrendeleteit foglalja magában / közreadó Széki Béla

Keresztény vallások, Egyháztörténet, Egyházak, egyházpolitika, Tudománytörténet
törvény, egyházakról szóló törvény, egyházjog, református egyház, kereszténység, jogtörténet, Dunántúli Református Egyházkerület, Magyarország, 17. sz., 19. sz.

"II. Dunántúli egyházkerületünk minden egyházmegyéire nézve ... megállapítatik, hogy
a) Az egyházmegyei közgyülésekre ezentúl nem csak a tisztviselők, hanem az egyházközségek is esperes urak által meghivandók, s minden presbyterium jogosítva lészen ezekre egy egyházi és egy világi képviselőt küldeni."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22225  2021-08-02

Tölgymakk telelő kunyhó / Tomcsányi Gusztáv

Erdészet, vadászat, halászat, Növénytermesztés, kertészet
tölgy, makk, tárolóhelyiség, tárolás, vetés, erdősítés, fásítás, erdő, erdészet

"A teleltetésre ajánlott sok mód közül, a tankönyvekben is leginkább azt a módot halljuk emlegetni, a mely szerint a makk vesszőkből font tartókban, pelyvával, szalmával stb. rétegezve helyezendő el."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22216  2021-08-02

A német mezőgazdák és erdőszök Boroszlón (Porosz-Sziléziában) tartott kilenczedik gyülésének rövid vázolata : A Magyar Gazdasági Egyesület által megbízott képviselők nevében előadta Török János egyesületi titoknok / Török János

Mezőgazdaság általában, Ipartörténet, Erdészet, vadászat, halászat
mezőgazdaság, erdészet, konferencia, úti jelentés, Boroszló (Lengyelország), Porosz Szilézia, 19. sz.

"A' M. Gazd. Egyesület képviselőji, megbizatásukhoz képest, a' f. é. sept. elején elindultak Boroszlóba, hogy ott a' németgazdák kilenczedik gyülésében részt vegyenek. Nm. Ürményi Ferencz koronaőr 's v. b. t. t. ur ő excja vezeté a' küldöttséget, mellynek egyébiránt tagjai voltak Horhy Mihály 's Heuffel János tb. ur, 's az alulírott."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22215  2021-08-02

A dunai hajós : Regény / Verne Jules ; fordító Zoltán Vilmos

Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
francia irodalom, ifjúsági irodalom, kalandregény, 19. sz.

"A sajtó felkapta az esetet s a Duna vidékének minden lapja kivétel nélkül közölte a sigmaringeni verseny képét, többé-kevésbbé bő szöveggel, mely azonban mindenkép alkalmas volt a győztes hiuságának legyezésére, kinek neve kezdett mindenütt népszerüvé lenni."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22283  2021-07-30

Egyházi törvények az evangeliom szerint reformált magyarországi keresztyén egyházban

Egyházak, egyházpolitika, Keresztény vallások, Tudománytörténet
egyházakról szóló törvény, egyházjog, törvény, zsinat, református egyház, kereszténység, jogtörténet, Magyarországi Református Egyház, Magyarország, 19. sz.

"64. §. A magyarországi reformált egyház törvényhozó és legfőbb intézkedő gyülése: a zsinat.
65. §. A zsinaton összesen 116 személy képviseli a magyarországi reformált egyházat, kik részint hivataluknál fogva, részint mint választott képviselők, tagjai a zsinatnak."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22223  2021-07-30

A közjogi alap bukása / Kun Béla

Politikatörténet
politikatörténet, politikai tevékenység, Osztrák-Magyar Monarchia, kiegyezés kora, 19. sz.

"A 67-ki kiegyezés kétségkivül nem fegyvernyugvás, hanem békekötés volt. De oly békekötés, melyből állandó béke Magyarország és Ausztria közt csak úgy fejlődhetett, ha annak minden pontja szigoruan végrehajtatik. 17 év története czáfolhatatlanul bizonyítja, hogy a 67-diki kiegyezés minden lényeges pontjában megtöretett."

URL: https://mek.oszk.hu/22200/22222  2021-07-30                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
https://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
https://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu
https://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
https://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
National Széchényi Library Department of Digital Content Development and Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2021.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic