TARTALOMA

Antistii

plebejus család, a melyből a következők a legnevezetesebbek: – 1. P. Ant., Kr. e. 88-ban néptribunus, ellenfele C. Julius Caesar Strabónak, midőn a consulságért versenyzett (Cic. Brut. 63, 226 köv.), a Sulla és Marius közti polgárháborúban az ifjabb Marius parancsára Damasippus praetor ölte meg 82-ben. App. b. c. 1, 88. Vell. Pat. 2, 26, 2. Cicero dicséri, mit aedilist és szónokot. Brut. 63, 226. 90, 308. – 2. T. Ant., mint macedoniai quaestor csak kényszerűségből támogatta Pompejust, a kinek leveretése után Caesar, találkozván vele Bithyniában, megkegyelmezett neki. Corcyrákban halt meg Rómába való visszatérésekor. Cic. ad. fam. 13, 29. – 3. C. Ant. Vetus, kinek atyja alatt szolgált Caesar Kr. e. 68-ban Hispaniában, megnyerve Caesar bizalmát, quaestorrá lett. Mint néptribunus Cicero pártjára állt 57-ben Clodius ellenében; a polgári háborúk idején Syriában küzdött Caecilius Bassus ellen. Cic. ad. Att. 14, 9. Plut. Caes. 5.– 4. Ant. Labeo, a Caesar elleni összeesküvés részese, a philippii csata után egyik szabadosával megölette magát. Plut. Brut. 12. 51. Hasonnevű fia a hires jogtudós; 1. Labeo, 2. – 5. L. Ant. Vetus, Kr. u. 55-ben consultársa Nerónak. Mint Felső Germania helytartója, azzal a tervvel foglalkozott, hogy a Mosa (Mosel) és Arar (Saone) folyókat csatornával összekösse (58-ban), utóbb (65) Nero haragját magára vonva, élete veszélyben forgott s azért megölte magát. Tac. ann. 13, 53. 16, 10 köv. V. ö. Wölfflin, Bursian Jahresbericht 1874/5. 1, 772. – 6. Ant Sosianus, több hivatalt viselt Nero alatt, a ki száműzte egy gúnyos költeménye miatt, de Kr. u. 66-ban megint visszahívta. Vespasianus másodszor küldte számüzetésbe. Tac. ann. 13, 28, 14, 48 köv. hist. 4, 44. – 7. L. Ant. Burrus, Commodus császár sógora; mivel Cleander, a császár kegyeltje, azzal vádolta, hogy a tónra tör, a császár parancsából lefejezték. Lamprid. Comm. G. – 8. Antistia, Pompejus felesége, ki Kr. e. 82-ben eltaszította magától, mikor Sulla mostoha leányával Aemiliával akarta összeházasítani. Plut. Sull. 33. Pomp. 9.

B. G.